Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 48 trên 55 (87%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 3:49pm

Place Camp Fire

Place a camp fire
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 3:48pm

Craft Camp Fire

Craft a campfire
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 7:41am

Collect Wood

Collect 100 Wood
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 4:23pm

Craft Stone Hatchet

Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 4:20pm

Collect 200 Stone

Mở khóa vào 26 Thg03, 2018 @ 11:27pm

Craft Stone Pickaxe

Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 12:59am

Place Sleeping Bag

Place a sleeping bag
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 4:27pm

Collect 700 Wood

Collect 700 Wood
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 4:30pm

Craft Spear

Craft a wooden spear
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 12:58am

Craft Sleeping Bag

Craft a Sleeping Bag
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 4:26pm

Collect 30 Cloth

Collect 30 Cloth
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 7:41am

Craft Building Plan

Craft a Building Plan
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 3:50pm

Craft Hammer

Craft a Hammer
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 7:03pm

Construct Base

Construct a Base
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 5:04pm

Upgrade Base

Upgrade your base
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 8:18pm

Craft Wooden Door

Craft a Wooden Door
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 7:06pm

Craft Lock

Craft a lock
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 8:18pm

Place Wooden Door

Place a Wooden Door
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 8:19pm

Place Lock

Place a Lock
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 8:19pm

Lock the Lock

Lock the Lock
Mở khóa vào 26 Thg03, 2018 @ 11:41pm

Craft Tool Cupboard

Craft a Tool Cupboard
Mở khóa vào 26 Thg03, 2018 @ 11:41pm

Place Tool Cupboard

Place a tool Cupboard
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 6:25pm

Collect 50 Cloth

Collect 50 Cloth
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 6:05pm

Craft Hunting Bow

Craft a Hunting Bow
Mở khóa vào 31 Thg03, 2018 @ 4:41pm

Craft Arrows

Craft some Arrows
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 6:59pm

Kill an Animal

Kill an Animal
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 11:20pm

Skin an Animal

Skin an Animal
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 6:58pm

Craft Burlap Headwrap

Craft a Burlap Headwrap
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 7:12pm

Craft Burlap Shirt

Craft a Burlap Shirt
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 7:12pm

Craft Burlap Pants

Craft Burlap Pants
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 6:10pm

Equip Clothing

Equip 3 pieces of clothing
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 8:20pm

Craft Wooden Box

Craft a Wooden Box
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 8:20pm

Place Wooden Box

Place a Wooden Box
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 7:57pm

Acquire 50 Low Grade Fuel

Acquire 50 Low Grade Fuel
Mở khóa vào 30 Thg03, 2018 @ 8:02pm

Craft a Furnace

Craft a Furnace
Mở khóa vào 27 Thg03, 2018 @ 11:53pm

Place a Furnace

Place a Furnace
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 9:43pm

Collect 300 Metal Ore

Collect 300 Metal Ore
Mở khóa vào 24 Thg04, 2018 @ 2:21am

Craft a Machete

Craft a Machete
Mở khóa vào 24 Thg03, 2018 @ 5:38pm

Visit a Road

Visit a Road
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 8:27pm

Collect 65 Scrap

Collect 65 Scrap
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 1:05am

Destroy 10 Barrels

Destroy 10 Barrels
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 9:40pm

Craft a Workbench

Craft a Workbench
Mở khóa vào 25 Thg03, 2018 @ 9:40pm

Place a Workbench

Place a Workbench
Mở khóa vào 31 Thg03, 2018 @ 7:46pm

Craft a Nailgun

Craft a Nailgun
Mở khóa vào 31 Thg03, 2018 @ 7:46pm

Craft Nailgun Nails

Craft Nailgun Nails
Mở khóa vào 1 Thg04, 2018 @ 11:20pm

Research an Item

Research an Item
Mở khóa vào 1 Thg04, 2018 @ 7:19pm

Craft a Research Table

Craft a Research Table
Mở khóa vào 1 Thg04, 2018 @ 7:20pm

Place a Research Table

Place a Research Table+7

Còn lại 7 thành tựu ẩn

Chi tiết của mỗi thành tựu sẽ được tiết lộ khi được mở khoá