XTen9
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 23 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
657 ngày từ lần cấm cuối

Hoạt động gần đây

16.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg08, 2018
71 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg08, 2018
510 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg08, 2018