XTREM
Kevin, 21yo   Germany
 
 
Currently Offline
Last Online 1 hrs, 52 mins ago
ɪɴꜰᴏ ʙᴏx
ᴄᴘᴜ: ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ7 8700ᴋ
ɢᴘᴜ: ɴᴠɪᴅɪᴀ ɢᴇꜰᴏʀᴄᴇ ɢᴛx 1080 ᴛɪ 11ɢʙ
ᴡɪɴ 10 Pʀᴏ
ʀᴀᴍ: 16ɢʙ
ꜱꜱᴅ: 250ɢʙ ʜᴅᴅ: 2ᴛʙ
ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ: ꜱᴀᴍꜱᴜɴɢ U28E590D
ʀᴀᴢᴇʀ Mᴀᴍʙᴀ ᴛᴏᴜʀɴᴀᴍᴇɴᴛ ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ
ʀᴀᴢᴇʀ ʙʟᴀᴄᴋᴡɪᴅᴏᴡ ᴄʜʀᴏᴍᴀMʏ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛꜱ

Mᴀᴅ ᴍᴀx
Eᴜʀᴏ Tʀᴜᴄᴋ Sɪᴍᴜʟᴀᴛᴏʀ
Fᴀʟʟᴏᴜᴛ 4
Gʀᴀɴᴅ Tʜᴇꜰᴛ Aᴜᴛᴏ ᴠ
Nᴏ Mᴀɴ'ꜱ Sᴋʏ
Rᴏᴄᴋᴇᴛ ʟᴇᴀɢᴜᴇ
Tʜᴇ ᴄʀᴇᴡ
Tʜᴇ ᴡɪᴛᴄʜᴇʀ 3
ᴛʜᴇHᴜɴᴛᴇʀ Cᴀʟʟ ᴏꜰ ᴛʜᴇ Wɪʟᴅ

Fʟɪᴄᴋʀ [www.flickr.com]
Wᴏʀʟᴅ ᴏꜰ ᴛʀᴜᴄᴋꜱ [worldoftrucks.com]
Achievement Showcase
192,005
Achievements
71
Perfect Games
53%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
The Witcher 3: Wild Hunt
1655 137 127
Favorite Group
Fuck Epic - Public Group
We have no need for Epic Games Store !
5,813
Members
411
In-Game
1,794
Online
390
In Chat
Favorite Game
122
Hours played
93
Achievements
500 XP

Recent Activity

177 hrs on record
last played on Nov 11
0.1 hrs on record
last played on Nov 11
277 hrs on record
last played on Nov 10
Xenon 7 hours ago 
:thepentagram::thepentagram::puastar::puastar::puastar::puastar::puastar::thepentagram::thepentagram:
:thepentagram::puastar::thepentagram::thepentagram::puastar::thepentagram::thepentagram::puastar::thepentagram:
:puastar::thepentagram::necromancy::necromancy::necromancy::necromancy::necromancy::thepentagram::puastar:
:puastar::thepentagram::necromancy::necromancy::necromancy::necromancy::necromancy::thepentagram::puastar:
:puastar::puastar::thepentagram::necromancy::necromancy::necromancy::thepentagram::puastar::puastar:
:puastar::puastar::puastar::thepentagram::necromancy::thepentagram::puastar::puastar::puastar:
:thepentagram::puastar::puastar::puastar::thepentagram::puastar::puastar::puastar::thepentagram:
:thepentagram::thepentagram::puastar::puastar::puastar::puastar::puastar::thepentagram::thepentagram:
Colosergey Nov 10 @ 12:16pm 
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
Colosergey Nov 10 @ 12:16pm 
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
Colosergey Nov 10 @ 12:16pm 
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
Colosergey Nov 10 @ 12:16pm 
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal:
:2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::p2aperture::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::p2aperture::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal:
:2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal::2015coal: