Fenelus
Fenelus Sylvain   Canada
 
 
Hiện đang rời mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
771
Vật phẩm đã sở hữu
241
Trao đổi đã thực hiện
1,635
Giao dịch tại chợ
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Nhóm yêu thích
FACEIT.com - Nhóm công khai
Challenge Your Game
266,402
Thành viên
14,394
Đang chơi
54,904
Trên mạng
6,542
đang trò chuyện
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Climbing ELO be like.

Hoạt động gần đây

638 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg04
3.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg12, 2020
258 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg12, 2020
anger 15 Thg04 @ 1:49pm 
sup bro, lets play together, send me a friend request pls
4º Apaixonadinho 18 Thg05, 2019 @ 7:37pm 
Great player, very beautiful and fun a kiss from your friend br <3
ICY 16 Thg06, 2018 @ 8:39pm 
ADDED FOR M9 DOPPLER
Abarden - LvlUP 16 Thg12, 2017 @ 1:02pm 
Thanks for trading with Abarden's Levelup Service!
cex 31 Thg07, 2017 @ 10:36pm 
fake ass travis scott fan. No loyalty. -rep
AjVar_Imo 8 Thg06, 2017 @ 4:16pm 
+rep!