Huy hiệu qop
Full qop!
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 21 Thg01 @ 11:09pm
(0)
Finish
1 trong 7, sê-ri 1
(0)
Corner
2 trong 7, sê-ri 1
(0)
Portal
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Play
4 trong 7, sê-ri 1
(1)
Cube
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
Cross
6 trong 7, sê-ri 1
(0)
List
7 trong 7, sê-ri 1