2.1 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Dead by Daylight
Screaming
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 26 Thg08, 2018 @ 9:35pm
(0)
Claudette Morel
1 trong 7, sê-ri 1
(6)
Dwight Fairfield
2 trong 7, sê-ri 1
(1)
Meg Thomas
3 trong 7, sê-ri 1
(0)
Jake Park
4 trong 7, sê-ri 1
(0)
The hillbilly
5 trong 7, sê-ri 1
(0)
The trapper
6 trong 7, sê-ri 1
(3)
The Wraith
7 trong 7, sê-ri 1