WatchGamesTV
Toronto, Ontario, Canada
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀●▬⠀⠀ Official Steam Profile of WatchGamesTV ⠀⠀ ▬●

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:BlueOrbus: YouTube :BlueOrbus: Twitter :BlueOrbus: Steamgroup :BlueOrbus:
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
⠀⠀⠀⠀
36 30 290
Nhóm yêu thích
WatchGamesTV - Nhóm công khai
WatchGamesTV - YouTube Channel
18,470
Thành viên
505
Đang chơi
2,852
Trên mạng
183
đang trò chuyện
WatchGamesTV
:CorpsWarning: Please don't harass me for ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
:CorpsWarning: Don't spam me if I am not replying
:CorpsWarning: I will never ask you for skins/trade/buy.. Be careful of impersonators!

:CorpsWarning: Here are a few Impersonators! (this is not a full list) :CorpsWarning:
http://steamcommunity.com/profiles/76561198369272467 :CorpsWarning:
http://steamcommunity.com/profiles/76561198335467619
http://steamcommunity.com/profiles/76561198370798882
http://steamcommunity.com/profiles/76561198282186101
http://steamcommunity.com/profiles/76561198161412238
http://steamcommunity.com/profiles/76561198275904199
http://steamcommunity.com/profiles/76561198189551239
http://steamcommunity.com/profiles/76561198327536813
http://steamcommunity.com/profiles/76561198379372942
http://steamcommunity.com/profiles/76561198346500205
http://steamcommunity.com/profiles/76561198277331233
http://steamcommunity.com/profiles/76561198381718967
http://steamcommunity.com/profiles/76561198390206892
http://steamcommunity.com/profiles/76561198226088536
http://steamcommunity.com/profiles/76561197969148406
http://steamcommunity.com/profiles/76561198334649212
http://steamcommunity.com/profiles/76561198283157733
http://steamcommunity.com/profiles/76561198338860698
http://steamcommunity.com/profiles/76561198193614195
http://steamcommunity.com/profiles/76561198346499566
http://steamcommunity.com/profiles/76561198321253960
http://steamcommunity.com/profiles/76561198367170535

BIG SCAMMER LOOKS BELIEVABLE BE CAREFUL:
http://steamcommunity.com/profiles/76561197964665929


:csgocross: :csgocross: DO NOT TRUST ANY IMPERSONATOR EVEN THOSE PROMOTING CODES IN MY STEAM PROFILE PAGE COMMENTS! :csgocross: :csgocross:

FEEL FREE TO REPORT!

Thank you!

Hoạt động gần đây

3,522 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg07
2.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
0.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
sieb 5 giờ trước 
Can you sign my profile?
Andrius Ramonas 9 giờ trước 
+rep
MDU 29 Thg07 @ 9:51pm 
Please Add Me
EMPTY 2.0 29 Thg07 @ 2:15pm 
Can you sign my profile?
dule 27 Thg07 @ 5:51am 
nece ti potpisati lol
Mixx rustchance.com 25 Thg07 @ 10:56am 
Потпиши профил батко