Cấp 145 XP 112,734
1,266 XP để đạt cấp 146
Hiển thị 1-150 trong số 715 huy hiệu
Hiển thị 1-150 trong số 715 huy hiệu