VictorienXP
France
 
 
README.TXT
⚠️If you want to contact me for things about Xperidia and Xperidia's stuff, please go to the Xperidia's Discord server [discord.gg].
⚠️If you want to talk with me about anything else, please go to my personal Discord server [victorienxp.xperidia.com].
You can contact me with both servers in DM.

Feel free to send me a friend invite on Steam. But I won't accept risky profiles.
Avoid talking to me on Steam except if it's related to the game I'm playing or I might remove you.
Just talk to me on Discord .

▶️ Marvellous webpage with links [victorienxp.xperidia.com]
▶️ Trading/donate items
Nhóm yêu thích
VictorienXP's Club
28
Thành viên
4
Đang chơi
14
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Trưng bày Workshop
17
Bài đăng
127
Người theo dõi
Trưng bày thành tựu
3,091
Thành tựu
18
Trò chơi toàn vẹn
41%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Vật phẩm muốn trao đổi
921
Vật phẩm đã sở hữu
201
Trao đổi đã thực hiện
1,975
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

7.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg02
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg02
82 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg02