Baelish
United Kingdom (Great Britain)
Currently In-Game
Garry's Mod
Artwork Showcase
DeV ¬
                                           ʀᴇᴀᴅ ᴍᴇ  
                                                              —  ɪ ᴍ ᴘ ᴏ ʀ ᴛ ᴀ ɴ ᴛ  —

                                                                                                                                                             
                                                           Vᴀɴɪᴛʏ URL   VᴇᴛᴛᴇMAIN
                                                            
                                                      sᴛᴇᴀᴍ ɪᴅ   76561198147450106
                                                        
                                                   sᴛᴇᴀᴍ2 ɪᴅ   STEAM_0:0:93592189
                                                              
                                                        sᴛᴇᴀᴍ3 ɪᴅ   [U:1:187184378]
                                                                                                                                                             
                                                      Aʟᴛᴇʀɴᴀᴛᴇ Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ     Pʀᴏғɪʟᴇ


                                                                    —  s ᴇ ᴛ ᴜ ᴘ  —

                                                                                                                                                            
                                                    ᴍᴏᴜsᴇ  Rᴀᴢᴇʀ Dᴇᴀᴛʜᴀᴅᴅᴇʀ Cʜʀᴏᴍᴀ
                                                
                                                   ᴍᴏᴜsᴇ ᴍᴀᴛ  Rᴏᴄᴄᴀᴛ Tᴀɪᴛᴏ Mᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ
                                                
                                       ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ  Cᴏʀsᴀɪʀ K70 LUX (Cʜᴇʀʀʏ MX Rᴇᴅ RGB)
                                                     
                                                          ᴍɪᴄʀᴏᴘʜᴏɴᴇ  Rᴀᴢᴇʀ Sᴇɪʀᴇ̄ɴ


                                                                     —  s ᴘ ᴇ ᴄ s  —
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ᴘʀᴏᴄᴇssᴏʀ  Iɴᴛᴇʟ Cᴏʀᴇ ɪ5-7400
                                                                                                                                                                                                                                    ʀᴀᴍ  24 ɢʙ DDR4-2400
                                                                                                                                                                                                                   ɢʀᴀᴘʜɪᴄs  NVIDIA GᴇFᴏʀᴄᴇ GTX 1060 (3 GB)
                                                                                                                                                                                                                                            ʜᴀʀᴅ ᴅʀɪᴠᴇ  1ᴛʙ   
                                                                                                                                                                                 
                                                         —   ʜ ᴀ ᴠ ᴇ  ᴀ  ɴ ɪ ᴄ ᴇ  ᴅ ᴀ ʏ   —

Screenshot Showcase
Sniper Elite 4
1 1
Favorite Game
8,083
Hours played
16
Achievements

Recent Activity

8,083 hrs on record
Currently In-Game
98 hrs on record
last played on May 20
366 hrs on record
last played on May 20
Deeber (Nikkotek) sups.gg May 10 @ 12:19pm 
Admin abuserlol
GHSTY LOC Apr 30 @ 7:37pm 
vetti the yetti
GOTHBOICLIQUE Mar 3 @ 8:36am 
I wish you a good day :necroheart:
GOTHBOICLIQUE Feb 10 @ 8:36am 
Hava' nice week. Happiness makes you beautiful :necroheart:
Deeber (Nikkotek) sups.gg Jan 7 @ 8:35am 
vette. More like: Vet

amirite haha
Deeber (Nikkotek) sups.gg Jan 6 @ 9:32am 
yo remember when you had personal info in your profile bio and stuff. haha those were the days