Добрій дєнь, еврібаді!
Uginy
 
 
:csgoglobe::csgoglobe::csgoglobe:
Trưng bày ảnh chụp
Counter-Strike: Global Offensive
Nhóm yêu thích
Na´Vi Team - Nhóm công khai
Natus Vincere (NAVI) official Steam group
1,760,594
Thành viên
63,318
Đang chơi
231,651
Trên mạng
179,918
đang trò chuyện
!> Ghost // artwork designer 4 giờ trước 
     :rarebutterfly::rarebutterfly::rarebutterfly:   :rarebutterfly::rarebutterfly::rarebutterfly:
   :rarebutterfly:   :butterfly::butterfly::rarebutterfly::butterfly::butterfly:   :rarebutterfly:
   :rarebutterfly::butterfly:      :butterfly:      :butterfly::rarebutterfly:
   :rarebutterfly::butterfly:               :butterfly::rarebutterfly:
      :rarebutterfly::butterfly:         :butterfly::rarebutterfly:
         :rarebutterfly::butterfly:   :butterfly::rarebutterfly:
            :rarebutterfly::butterfly::rarebutterfly:
               :rarebutterfly:

𝘏𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘎𝘳𝘦𝘢𝘵 𝘋𝘢𝘺
Vincent 19 giờ trước 
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::floatheart::lovewave::lovewave:
:DonaldToad::DonaldToad::floatheart::lovewave::lovewave::floatheart::lovewave:
:DonaldToad::lovewave::myblackheart::myblackheart::floatheart::myblackheart::myblackheart::lovewave:
:lovewave::myblackheart::sawy3::DonaldToad::myblackheart::DonaldToad::darkmoon::myblackheart::floatheart:
:floatheart::myblackheart::DonaldToad::atomical::DonaldToad::sawy3::DonaldToad::myblackheart::lovewave:
:lovewave::lovewave::myblackheart::magicgirl::nightcity::ADNmansion::myblackheart::floatheart::lovewave:
:DonaldToad::floatheart::lovewave::myblackheart::myblackheart::myblackheart::lovewave::lovewave:
:DonaldToad::DonaldToad::lovewave::floatheart::myblackheart::lovewave::lovewave:
:DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::lovewave::lovewave::floatheart:
!> Ghost // artwork designer 6 Thg08 @ 2:33am 
   :500yearsearthlike::orb::500yearsearthlike:         :500yearsearthlike::orb::500yearsearthlike:
:orb::theorb::atomical::theorb::orb:   :orb::theorb::atomical::theorb::orb:
:500yearsearthlike::atomical::BlueGlow:   :atomical::500yearsearthlike::atomical:   :BlueGlow::atomical::500yearsearthlike:
:orb::theorb:      :BlueGlow::blueFlowerNKOA::BlueGlow:      :theorb::500yearsearthlike:
   :500yearsearthlike::atomical::NekoShock:         :NekoBadSmile::atomical::500yearsearthlike:
      :orb::theorb::pacblue:   :pacblue::theorb::orb:
         :500yearsearthlike::atomical::BlueGlow::atomical::500yearsearthlike:
            :orb::theorb::orb:
               :500yearsearthlike:
!> Ghost // artwork designer 2 Thg08 @ 6:26am 
   :cursor5::cursor2::cursor5:         :cursor5::cursor2::cursor5:
:cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5:   :cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5:
:cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2:
:cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5:
   :cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5:
      :cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5:
         :cursor5::cursor2::StarzS::cursor2::cursor5:
            :cursor5::cursor2::cursor5:
               :cursor5:
Vincent 29 Thg07 @ 12:42pm 
:TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX:
:TheBoX::tmmleaves::goimoon::bigcloud::DonaldToad::infusedwindow::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::sawy3::TheBoX:
:TheBoX::sawy3::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::omj_balloon::DonaldToad::bigcloud::DonaldToad::TheBoX:
:TheBoX::DonaldToad::DonaldToad::floatheart::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::DonaldToad::TheBoX:  ᕼᗩᙀᘍ ᗩ ᒪ:SBalloon:ᙀᘍᒪY ᗪᗩY
:TheBoX::LLTRowRun::DonaldToad::LLTRun::coddog::DonaldToad::DonaldToad::rollNature::orchouse::farmhouse::TheBoX:
:TheBoX::gcleaves::gcleaves::gcleaves::gcleaves::gcleaves::gcleaves::gcleaves::gcleaves::gcleaves::TheBoX:
:TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX::TheBoX: