°TwinglYT
Yaroslav «T'wingl» Cherevichny   Christmas Island
 
 
ВНИМАНИЕ: Я графический дизайнер если хотите оформите свой профиль красиво пишите мне.
Currently Online
Artwork Showcase
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ
11 1
Achievement Showcase
7,964
Achievements
15
Perfect Games
30%
Avg. Game Completion Rate
ʀᴏᴄᴋᴇᴛ ʟᴇᴀɢᴜᴇ ᴛʀᴀᴅᴇʀ - ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ꜰᴏʀ ᴛʀᴀᴅᴇ
:Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing:
:Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing:
:Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::FlyingTent::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing:
:Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing:
:Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::Homing::Homing::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing:
:Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing:
:Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::FlyingTent::FlyingTent::Homing::FlyingTent::Homing:
:Homing::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::Homing:
:Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing::Homing:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
         :Homing:ɴᴀᴍᴇ: ʏᴀʀᴏꜱʟᴀᴠ            :Homing:ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛꜱ:            :Homing:ᴍᴜꜱɪᴄ           :Homing:ꜰɪʟᴍꜱ
            :Homing:ᴀɢᴇ: 14                          :Homing:ɢᴀᴍᴇʀ                     :Homing:ɢʀᴀᴘʜɪᴄꜱ      :Homing:ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀꜱ
               :Homing:ʟɪɴᴋꜱ: ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ | ᴍʏ ꜱᴇᴄᴏɴᴅ ᴀᴋᴋ | ᴛʀᴀᴅᴇᴏꜰꜰᴇʀ | ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ | ꜱᴛᴇᴀᴍ ɢʀᴏᴜᴘ | ᴠᴋ [vk.com]|
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
●⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀   ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ ᴀɴʏ ᴅᴇꜱɪɢɴ ᴡᴏʀᴋ ᴛʜᴇɴ ᴡʀɪᴛᴇ ᴍᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀●
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᴍᴀᴋᴇ ꜱᴜʀᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴏɴ ᴍʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ
:Homing:▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ × :top: × ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬:Homing:
Favorite Game
✪INSPECTOR✪ 18 hours ago 
:ugpug:
feral fronny Aug 16 @ 12:37pm 
just add me
RL-T | Darklean Aug 16 @ 2:21am 
+rep лучший трейдер и дизайнер )
✪INSPECTOR✪ Aug 14 @ 9:17am 
:ugprincess:
✪INSPECTOR✪ Aug 10 @ 8:26am 
:bbtgem:
✪INSPECTOR✪ Aug 6 @ 9:32am 
:puppyevil: