jkush | ✧Th3Skeleton✧
            💀   Rio de Janeiro, Brazil
 
 
YouTuber and Programmer [th3skeleton.github.io] Check out my stuff below.

⠀⠀•     YouTube Channel ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀•     LumaBot / TrashBot
⠀⠀•     Website [th3skeleton.github.io]⠀⠀ •     Steam Group
Currently In-Game
Rocket League
Artwork Showcase
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀      ✨⠀ Welcome To My Profile ⠀✨
24 12 3
Achievement Showcase
5,040
Achievements
12
Perfect Games
60%
Avg. Game Completion Rate
Items Up For Trade
1,454
Items Owned
50
Trades Made
3,746
Market Transactions
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
:100_level: Aʙᴏᴜᴛ Mᴇ ⤬ ╲ ⏥                           [─] [❐] [⤬]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🡠 🡢 ⟳ │🔒 Sᴇᴄᴜʀᴇ │ 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚒𝚗𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗.𝚋𝚛/𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝_𝚖𝚎.𝚑𝚝𝚖𝚕  │ ♬ ✎ ⋮
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀   ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀💀 A B O U T⠀M E 💀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ▰-▰-▰-▰-▰-▰  
     ★ Sᴋᴇʟᴇᴛᴏɴ
     ★ ?? ʏᴇᴀʀ ᴏʟᴅ
     ★ Mᴀʟᴇ
     ★ Bʀᴀᴢɪʟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀💀 W H O⠀I⠀A M 💀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ▰-▰-▰-▰-▰-▰ 
     ⦁ Gᴀᴍᴇʀ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
     ⦁ Gᴀᴍᴇ Cᴏʟʟᴇᴄᴛᴏʀ
     ⦁ Fúᴛʙᴏʟ / Sᴏᴄᴄᴇʀ Fᴀɴ ᴀɴᴅ Pʟᴀʏᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀💀 C O M P U T E R⠀S P E C S 💀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰ 
     ★ Cᴘᴜ : Rʏᴢᴇɴ™ 𝟻 𝟷𝟼𝟶𝟶 @ 𝟹.𝟸ɢʜᴢ
     ★ Rᴀᴍ: 𝟷𝟼ɢʙ Dᴅʀ𝟺 Rᴀᴍ @ 𝟸𝟺𝟶𝟶ᴍʜᴢ
     ★ Gᴘᴜ: Eᴠɢᴀ® Gᴇғᴏʀᴄᴇ® GTX 𝟷𝟶𝟼𝟶 𝟼 ɢʙ
     ★ SSD: 𝟺𝟾𝟶ɢʙ SSD

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💀 A C H I E V E M E N T S 💀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰ 
     
     :2016trophy: Gᴇᴛᴛɪɴɢ 𝟷𝟶𝟶 Sᴜʙs Oɴ YᴏᴜTᴜʙᴇ
     :2016trophy: Wɪɴɴɪɴɢ ᴀ Gɪᴠᴇᴀᴡᴀʏ Fᴏʀ ᴀ $𝟾𝟶 Eᴅɪᴛɪɴɢ Sᴏғᴛᴡᴀʀᴇ
     :2016trophy: Hᴀᴠɪɴɢ Tʜᴇ Mᴏsᴛ Hᴏᴜʀs ᴏɴ Eʟᴇᴘʜᴀɴᴛ's Aᴇsᴛʜᴇᴛɪᴄ Wᴏʀʟᴅ
     :2016trophy: Gᴇᴛᴛɪɴɢ Lᴠʟ 𝟷𝟶𝟶
   ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯
    ╭━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╮
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 💀 M Y⠀F A V O R I T E⠀G A M E S⠀O F⠀A L L⠀T I M E 💀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰-▰
     ⦁ Sᴜᴘᴇʀ Mᴀʀɪᴏ Gᴀʟᴀxʏ
     ⦁ Gᴀʀʀʏ's Mᴏᴅ
     ⦁ Hᴀʟᴏ 𝟸
     ⦁ Mᴀʀɪᴏ Kᴀʀᴛ DS
     ⦁ Sᴜᴘᴇʀ Mᴀʀɪᴏ Bʀᴏs 𝟹
     ⦁ Cᴀʟʟ ᴏғ Dᴜᴛʏ: Bʟᴀᴄᴋ Oᴘs Ⅱ
     ⦁ Sᴜᴘᴇʀ Sᴍᴀsʜ Bʀᴏs: Mᴇʟᴇᴇ
     ⦁ Rᴏᴄᴋᴇᴛ Lᴇᴀɢᴜᴇ
   ╰━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━╯

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
│Cᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ © 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟷𝟾 ✧Tʜ𝟹Sᴋᴇʟᴇᴛᴏɴ✧            │
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Review Showcase
1,537 Hours played
11/10 This one of the greatest games of all time. Scran and co brought the goods. Everything about it was so good. I recommend everyone buy this game right now. It's truly a good experience.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
https://www.youtube.com/watch?v=R-Ylm_E2XnI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Recent Uploads
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────⠀⠀⠀Luma!
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::60_level::60_level::bluejelly::bluejelly::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::bluejelly::bluejelly::gmod::gmod::bluejelly::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::60_level::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::100_level:
:bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::60_level:
:60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly:
:60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::blackalien::365Cat::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::365Cat::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly:
:60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::blackalien::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::bluejelly::60_level::100_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::blackalien::blackalien::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::60_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::bluejelly::bluejelly::60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::60_level::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::gmod::gmod::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
:100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::60_level::bluejelly::bluejelly::60_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level::100_level:
Favorite Game
Favorite Group
Welcome to the Skeleton & Friends Group
108
Members
26
In-Game
44
Online
10
In Chat
Workshop Showcase
Details:
The horizon or skyline is the apparent line that separates earth from sky, the line that divides all visible directions into two categories: those that intersect the Earth’s surface, and those that do not. At many locations, the true horizon is o
Favorite Guide
Created by - Aevoa, Kyliva, and snaws design service
14,747 ratings
A list of all the guides that are related to Steam profiles.https://steamcommunity.com/id/Aevoa/myworkshopfiles/?section=guides
[img] https://i.imgur.com/sDK1sDw.png [/img][url= https://steamco

Recent Activity

915 hrs on record
Currently In-Game
9.3 hrs on record
last played on Jul 15
6.6 hrs on record
last played on Jul 15
xye 3 hours ago 
🍆🍑
Antares 12 hours ago 
- ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴡᴇᴇᴋ - :HomePlanet:
𝚍𝚎𝚢𝚡𝚚 12 hours ago 
:Aegg::heartx::heartx::Aegg::heartx::heartx::Aegg::Aegg::phoenixheart::phoenixheart:
:heartx::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::phoenixheart:
:heartx::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::phoenixstar:
:Aegg::heartx::Aegg::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::heartx::Aegg::heartx::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::heartx::Aegg::heartx::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::Aegg::heartx::Aegg:
:phoenixstar::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::heartx:
:phoenixheart::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::heartx::Aegg::Aegg::heartx:
:phoenixheart::phoenixheart::Aegg::Aegg::heartx::heartx::Aegg::heartx::heartx::Aegg:
Endless ∞ 13 hours ago 
:endless::staticshield::wire::wire::arrowexchange::wire::wire::staticshield::endless:
:staticshield::wire::popstar::popstar::wire::popstar::popstar::wire::staticshield:
:wire::popstar::shinealight::bluebacteria::popstar::bluebacteria::shinealight::popstar::wire:
:wire::popstar::bluebacteria::shinealight::bluebacteria::shinealight::bluebacteria::popstar::wire:
:wire::wire::popstar::bluebacteria::shinealight::bluebacteria::popstar::wire::wire:
:wire::wire::wire::popstar::bluebacteria::popstar::wire::wire::wire:
:staticshield::wire::wire::wire::popstar::wire::wire::wire::staticshield:
:endless::staticshield::wire::wire::wire::wire::wire::staticshield::endless:
:beatpaddle: A wonderful day for you, dear friend! :beatpaddle:
Smiley Jul 14 @ 3:09pm 
Won the tourni for the golden egg