Teklo
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
 
 
Hiện đang chơi
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Trưng bày thành tựu
3,838
Thành tựu
13
Trò chơi toàn vẹn
25%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Vật phẩm muốn trao đổi
9,781
Vật phẩm đã sở hữu
5,815
Trao đổi đã thực hiện
1,967
Giao dịch tại chợ

Hoạt động gần đây

58 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
3.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
580 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg05
gate⁴²⁰ 12 Thg05 @ 2:44pm 
:frame01::_r_::_o_::_c_::_k_::OTTTD_Rockon::_o_::_n_::frame03:
:frame08::pepedetective::weed::weed::pepedetective::weed::weed::pepedetective::frame04:
:frame08::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::frame04:
:frame08::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::frame04:
:frame08::weed::weed::_4_::_2_::_0_::weed::weed::frame04:
:frame08::pepedetective::weed::weed::weed::weed::weed::pepedetective::frame04:
:frame08::pepedetective::pepedetective::weed::weed::weed::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame08::pepedetective::pepedetective::pepedetective::weed::pepedetective::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame07::_g_::_8_::_k_::_3_::_3_::_p_::_r_::frame05:
gate⁴²⁰ 28 Thg04 @ 9:16pm 
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
:frame08::pepedetective::weed::weed::pepedetective::weed::weed::pepedetective::frame04:
:frame08::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::frame04:
:frame08::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::frame04:
:frame08::weed::weed::_4_::_2_::_0_::weed::weed::frame04:
:frame08::pepedetective::weed::weed::weed::weed::weed::pepedetective::frame04:
:frame08::pepedetective::pepedetective::weed::weed::weed::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame08::pepedetective::pepedetective::pepedetective::weed::pepedetective::pepedetective::pepedetective::frame04:
:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
SmittenPie 21 Thg04 @ 12:20pm 
:atomical::Femot::sunspeed::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::Femot::charmed::Femot::Femot::Femot::Femot::tinytrio::Femot::Femot::Femot::Speech_Alert::Femot:
:heavywaves::Femot::Femot::Femot::KorwinRainbow::Femot::Femot::symnote::Femot::egg::Femot::Femot::Femot::spasm::egg::Femot::tabbycat::Femot::Femot::atomical::Femot::egg::Femot::rabiNormal::Femot::Femot:
:SurfWaves::SurfWaves::SurfWaves::SurfWaves::SurfWaves::SurfWaves::SurfWaves::SurfWaves::al_hunter::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips::bundleoftulips:
gate⁴²⁰ 16 Thg04 @ 5:04pm 
:weed::_r_::_o_::_c_::_k_::weed::_o_::_n_::weed::otttd_rockon::weed:
:weed::weed::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::weed::weed:
:weed::wire::wire::weed::weed::wire::weed::weed::wire::wire::weed:
:weed::wire::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::wire::weed:
:weed::wire::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::wire::weed:
:weed::wire::weed::weed::_4_::_2_::_0_::weed::weed::wire::weed:
:weed::wire::wire::weed::weed::weed::weed::weed::wire::wire::weed:
:weed::wire::wire::wire::weed::weed::weed::wire::wire::wire::weed:
:weed::wire::wire::wire::wire::weed::wire::wire::wire::wire::weed:
:weed::weed::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::weed::weed:
:weed::weed::_g_::_8_::_k_::_3_::_3_::_p_::_r_::weed::weed:
gate⁴²⁰ 7 Thg04 @ 2:40pm 
:weed::_r_::_o_::_c_::_k_::weed::_o_::_n_::weed::otttd_rockon::weed:
:weed::weed::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::weed::weed:
:weed::wire::wire::weed::weed::wire::weed::weed::wire::wire::weed:
:weed::wire::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::wire::weed:
:weed::wire::weed::weed::weed::weed::weed::weed::weed::wire::weed:
:weed::wire::weed::weed::_4_::_2_::_0_::weed::weed::wire::weed:
:weed::wire::wire::weed::weed::weed::weed::weed::wire::wire::weed:
:weed::wire::wire::wire::weed::weed::weed::wire::wire::wire::weed:
:weed::wire::wire::wire::wire::weed::wire::wire::wire::wire::weed:
:weed::weed::wire::wire::wire::wire::wire::wire::wire::weed::weed:
:weed::weed::_g_::_8_::_k_::_3_::_3_::_p_::_r_::weed::weed:
jm24cule 5 Thg04 @ 11:52am 
+rep ... honest and friendly trader!