AyeBigDMøͧn
Austria
 
 
If you want to add me
- Be at least Steam level 10
- No VAC- or gamebans
Currently Offline
Last Online 4 hrs, 55 mins ago
Artwork Showcase
Screenshot Showcase
󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡
1
¯\_(ツ)_/¯
ᴘᴄ sᴘᴇᴄs


ᴄᴘᴜ: ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ7 6700ᴋ
ɢᴘᴜ: ᴍsɪ ɴᴠɪᴅɪᴀ ɢᴇғᴏʀᴄᴇ ɢᴛx 1070 8ɢʙ ɢᴀᴍɪɴɢ x
ʀᴀᴍ: ʜʏᴘᴇʀx 16ɢʙ ᴅᴅʀ4 2600ᴍʜᴢ
ᴍᴏʙᴏ: ᴀsᴜs ᴢ170 ᴘʀᴏ ɢᴀᴍɪɴɢ
ᴘᴏᴡᴇʀ sᴜᴘᴘʟʏ: ʙᴇ ǫᴜɪᴇᴛ ᴘᴜʀᴇ ᴘᴏᴡᴇʀ 9 650ᴡ
500ɢʙ sᴀᴍsᴜɴɢ ssᴅ 850 ᴇᴠᴏ
250ɢʙ ᴍ.2 ssᴅ sᴀᴍsᴜɴɢ 960 ᴇᴠᴏ
120ɢʙ sᴀᴍsᴜɴɢ ssᴅ 750 ᴇᴠᴏ

ᴇǫᴜɪᴘᴍᴇɴᴛ


sᴄʀᴇᴇɴ 1: ʙᴇɴǫ xʟ2411 24" 144ʜᴢ
sᴄʀᴇᴇɴ 2: ʙᴇɴǫ ʀʟ2455ʜᴍ 24" 60ʜᴢ
ᴍᴏᴜsᴇ : ғɪɴᴀʟ-ᴍᴏᴜsᴇ sᴄʀᴇᴀᴍ ᴇᴅɪᴛɪᴏɴ
ᴍᴏᴜsᴇ 2: ʀᴏᴄᴄᴀᴛ ᴋᴏɴᴇ xᴛᴅ
ᴍᴏᴜsᴇ 3: ʟᴏɢɪᴛᴇᴄʜ ɢ403
ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ: ʀᴏᴄᴄᴀᴛ ɪsᴋᴜ ɪʟʟᴜᴍɪɴᴀᴛᴇᴅ
ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ 1: ʟᴏɢɪᴛᴇᴄʜ ɢ933 ᴡʜɪᴛᴇ
ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ 2: ʜʏᴘᴇʀ x ᴄʟᴏᴜᴅ 2
ʜᴇᴀᴅsᴇᴛ 3: ʙᴇʏᴇʀᴅʏɴᴀᴍɪᴄ ᴄᴜsᴛᴏᴍ ᴏɴᴇ ᴘʀᴏᴅ
ᴍᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ 1: ʀᴏᴄᴄᴀᴅ ᴛᴀɪᴛᴏ ᴋɪɴɢ sɪᴢᴇ
ᴍᴏᴜsᴇᴘᴀᴅ 2: ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴄʜ9000108 - ᴡᴡ ᴍᴍ300 ᴇxᴛᴇɴᴅᴇᴅ

.| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-'\,,
..\: : : : : : : : : : :'\: : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,_
...\ : : : : : : : : : : :\: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,_
... .\: : : : : : : : : : :\|: : : : : : : : :_._ : : : : : : \: : : : : : : : : : : : :”- .
... ...\: : : : : : : : : : \: : : : : : : : ( O ) : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : '\._
... ... .\ : : : : : : : : : '\': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : \: : : : : : : : : _=" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛɪᴛs.
Achievement Showcase
106,921
Achievements
28
Perfect Games
83%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Guide
Created by - cryptix, Lukiday, C, Aevoa, and The Odd Fox
6,137 ratings
This guide explains how to upload GIF and PNG files as Steam screenshots. This guide is also the quickest method for uploading custom screenshots.

Recent Activity

0.3 hrs on record
last played on May 26
Achievement Progress   3053 of 3053
469 hrs on record
last played on May 26
1,091 hrs on record
last played on May 26
[bluestreak] Phanͥtoͣmͫ May 25 @ 2:21pm 
:dexo_glad::dexo_glad::nightcity::nightcity::nightcity::nightcity::nightcity::dexo_glad::dexo_glad:
:dexo_glad::nightcity::ccrcoin::ccrcoin::nightcity::ccrcoin::ccrcoin::nightcity::dexo_glad:
:nightcity::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::nightcity:
:nightcity::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::nightcity:
:nightcity::nightcity::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::nightcity::nightcity:
:nightcity::nightcity::nightcity::ccrcoin::ccrcoin::ccrcoin::nightcity::nightcity::nightcity:
:dexo_glad::nightcity::nightcity::nightcity::ccrcoin::nightcity::nightcity::nightcity::dexo_glad:
:dexo_glad::dexo_glad::nightcity::nightcity::nightcity::nightcity::nightcity::dexo_glad::dexo_glad:

Have a great weekend !
Viwu's Level Service May 21 @ 4:07pm 
*BEEP BEEP* Card sets delivery :3 - Have a lovely day! <3 ^.^
[CardBot] Cesonios May 21 @ 2:49pm 
Thanks for trading with Cesonios Card Bot!
*BEEP BEEP* Cards Delivery , Thanks for using Twisted LEVEL-UP service
Gromax May 16 @ 10:36am 
░░░░░▄▄▄▄▄░░░░░░░░▄▄▄▄▄
░▄███▀▀▀▀▀▀██▄▄██▀▀▀▀▀▀███▄
██▀░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░▀██
█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█
██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄██
█▀▀██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄█████
█▄░░░▀▀██▄▄░░░░░░▄▄█████████
▀██▄░░░░░▀▀██▄▄████████████▀
░░▀▀█▄▄░░░░░░███████████▀▀
░░░░░▀▀██▄▄░░████████▀▀
░░░░░░░░░▀▀██████▀▀
░░░░░░░░░░░░░▀▀
Gromax May 13 @ 12:21pm 
:greenlike: