synt4c
 
 
:radiate:
Rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
The Last of Us™ Part I
Steam Replay 2022
242
Games Played
6197
Sessions
357
Achievements
182
New Games
16%
5%
4%
4%
4%
Trưng bày ảnh chụp
The Last of Us™ Part I

Hoạt động gần đây

191 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg12
38 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg12
1,753 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg11