2.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu 10 Second Ninja
Ninja Mask
100 XP
The 10 Second Ninja
1 trong 5, sê-ri 1
Red Light
2 trong 5, sê-ri 1
Eyes on the Prize
3 trong 5, sê-ri 1
Unused 10 Second Ninja Logo
4 trong 5, sê-ri 1
Indie As H*ck
5 trong 5, sê-ri 1