1.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Please, Don’t Touch Anything
Destroyed Button
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 1 Thg07, 2017 @ 7:54pm
Ravaged Panel
1 trong 5, sê-ri 1
4. WORK
2 trong 5, sê-ri 1
Death Ray
3 trong 5, sê-ri 1
Bomber
4 trong 5, sê-ri 1
Coffee Break
5 trong 5, sê-ri 1