Solitaire
Elvis Raphael Guzman   Denver, Colorado, United States
 
 
“Pᴀᴛɪᴇɴᴄᴇ's ᴅᴇsɪɢɴ ꜰʟᴀᴡ ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴏʙᴠɪᴏᴜs ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ꜰɪʀsᴛ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ: ᴛʜᴇ ᴏᴜᴛᴄᴏᴍᴇ ɪs ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ɴᴏᴛ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴜʀsᴇ ᴏꜰ ᴘʟᴀʏ ʙᴜᴛ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀᴅs ᴀʀᴇ sʜᴜꜰꜰʟᴇᴅ, ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴛʜᴇ ɢᴀᴍᴇ ᴇᴠᴇɴ ʙᴇɢɪɴs. Hᴏᴡ ᴘᴏɪɴᴛʟᴇss ɪs ᴛʜᴀᴛ?”
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 36 giờ, 28 phút trước
Tʜᴇ Iɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ Cᴀʀᴅ ♥♣♦♠
                           Aʙᴏᴜᴛ Mᴇ!                                                     Sᴏᴄɪᴀʟ Mᴇᴅɪᴀ!

          :140Move: Name: Elvis ♂                                              |               :b_ball: Discord: Solitaire#5970
          :140Move: Age/Birthday: 23May 3rd, 1996             |              :b_ball: Twitter: Solitaire_PM13
          :140Move: Nationality: Mexican                                     |               :b_ball: YouTube: Solitaire_PM13
          :140Move: Occupation: Server/Bartender 🍹               |               :b_ball: Twitch: Solitaire_PM13 [twitch.tv]

                                                       Sᴛᴇᴀᴍ Oɴʟɪɴᴇ Sᴛᴀᴛᴜs!
    :lvl1pages: In-Game: As the tag suggests, I tend to be focused when playing games. I'll see the message, but won't be quick in responding. :Speech_Alert:

    :lvl2pages: Away: I have stepped away from my computer/phone for a period of time. If you leave a message while I'm away, I will reply to it as soon as possible. :fukidashi:

    :lvl3pages: Invisible/Busy: I'm working on projects that require my full attention. I won't reply to your message until after I'm done. :Silence:

    :signend: Offline: Sleeping/Working in Job. Feel free to send me a message as those are the first things I check when going back online. :ExitHere:
                                           *Tʜɪs ᴀʟsᴏ ᴀᴘᴘʟɪᴇs ᴛᴏ Gᴀᴍᴇ Iɴᴠɪᴛᴀᴛɪᴏɴs/Tʀᴀᴅᴇs

            Tʜᴀɴᴋs ꜰᴏʀ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴛʜɪs ᴄᴀʀᴅ. I ʜᴏᴘᴇ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴘʟᴀʏ ɢᴏᴏᴅ ɢᴀᴍᴇs ᴀɴᴅ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ꜰʀɪᴇɴᴅs!
                                                                                                                                             :_hearts::_clubs::_diamonds::_spades:
Trưng bày ảnh chụp
Love to have this as a painting.
21 5 1
Trưng bày ảnh nghệ thuật
The City View
59 4 5
Trưng bày thành tựu
5,144
Thành tựu
26
Trò chơi toàn vẹn
36%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

0.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg07
0.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg07
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg07