Solitaire
Elvis Raphael Guzman   Denver, Colorado, United States
 
 
“Pᴀᴛɪᴇɴᴄᴇ's ᴅᴇsɪɢɴ ꜰʟᴀᴡ ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴏʙᴠɪᴏᴜs ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ ꜰɪʀsᴛ ᴛɪᴍᴇ ɪɴ ᴍʏ ʟɪꜰᴇ: ᴛʜᴇ ᴏᴜᴛᴄᴏᴍᴇ ɪs ᴅᴇᴄɪᴅᴇᴅ ɴᴏᴛ ᴅᴜʀɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴜʀsᴇ ᴏꜰ ᴘʟᴀʏ ʙᴜᴛ ᴡʜᴇɴ ᴛʜᴇ ᴄᴀʀᴅs ᴀʀᴇ sʜᴜꜰꜰʟᴇᴅ, ʙᴇꜰᴏʀᴇ ᴛʜᴇ ɢᴀᴍᴇ ᴇᴠᴇɴ ʙᴇɢɪɴs. Hᴏᴡ ᴘᴏɪɴᴛʟᴇss ɪs ᴛʜᴀᴛ?”
Εκτός σύνδεσης
Τελευταία σύνδεση 3 ημέρες πριν
Tʜᴇ Iɴꜰᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ Cᴀʀᴅ ♥♣♦♠
                           Aʙᴏᴜᴛ Mᴇ!                                                     Sᴏᴄɪᴀʟ Mᴇᴅɪᴀ!

          :140Move: Name: Elvis ♂                                              |               :b_ball: Discord: Solitaire#5970
          :140Move: Age/Birthday: 23May 3rd, 1996             |              :b_ball: Twitter: Solitaire_PDP
          :140Move: Nationality: Mexican                                     |               :b_ball: YouTube: Solitaire_PDP
          :140Move: Occupation: Server/Bartender 🍹               |               :b_ball: Twitch: Solitaire_PDP [twitch.tv]

                                                       Sᴛᴇᴀᴍ Oɴʟɪɴᴇ Sᴛᴀᴛᴜs!
    :lvl1pages: In-Game: As the tag suggests, I tend to be focused when playing games. I'll see the message, but won't be quick in responding. :Speech_Alert:

    :lvl2pages: Away: I have stepped away from my computer/phone for a period of time. If you leave a message while I'm away, I will reply to it as soon as possible. :fukidashi:

    :lvl3pages: Invisible/Busy: I'm working on projects that require my full attention. I won't reply to your message until after I'm done. :Silence:

    :signend: Offline: Sleeping/Working in Job. Feel free to send me a message as those are the first things I check when going back online. :ExitHere:
                                           *Tʜɪs ᴀʟsᴏ ᴀᴘᴘʟɪᴇs ᴛᴏ Gᴀᴍᴇ Iɴᴠɪᴛᴀᴛɪᴏɴs/Tʀᴀᴅᴇs

            Tʜᴀɴᴋs ꜰᴏʀ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴛʜɪs ᴄᴀʀᴅ. I ʜᴏᴘᴇ ᴡᴇ ᴄᴀɴ ᴘʟᴀʏ ɢᴏᴏᴅ ɢᴀᴍᴇs ᴀɴᴅ ʙᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ꜰʀɪᴇɴᴅs!
                                                                                                                                             :_hearts::_clubs::_diamonds::_spades:
Προθήκη φωτογραφιών
Love to have this as a painting.
21 5 1
Προθήκη εικόνων
The City View
59 4 5
Συλλέκτης εμβλημάτων
Προθήκη επιτευγμάτων
5,144
Επιτεύγματα
26
Τέλεια παιχνίδια
36%
Μέσος όρος ολοκλήρωσης παιχνιδιών

Πρόσφατη δραστηριότητα

12.4 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 19 Σεπ
0.8 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 31 Ιουλ
0.7 ώρες στο μητρώο
τελευταίο παιχνίδι στις 31 Ιουλ