Smiley
 
Hồ sơ này không công khai.
 
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
264 ngày từ lần cấm cuối