Huy hiệu God Mode
Pop quiz, hotshot.
100 XP
Breeder
1 trong 9, sê-ri 1
Chaos Mage
2 trong 9, sê-ri 1
Cyclops
3 trong 9, sê-ri 1
Dark Mage
4 trong 9, sê-ri 1
Fire Mage
5 trong 9, sê-ri 1
Gladiator
6 trong 9, sê-ri 1
Harpy
7 trong 9, sê-ri 1
Minotaur Emperor
8 trong 9, sê-ri 1
Necromancer Mage
9 trong 9, sê-ri 1