Scheduled Program
Analyst
 
 
"You're pretty good!"
https://youtu.be/8xVfjkb-xVs?t=6
Đang trên mạng

Hoạt động gần đây

394 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05
841 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg05
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg05
go funk yourself 6 Thg01 @ 3:26pm 
I thought you died
Jinko 20 Thg10, 2018 @ 11:11pm 
nice sh!tbox
Scheduled Program 20 Thg10, 2018 @ 4:45pm 
when bad at game
Magician 20 Thg10, 2018 @ 9:39am 
typical rank 2300+ player talking to a L1 player. Typical bot. Nice 47% win Ratio LMFAO
smoke on me 3 Thg08, 2018 @ 8:16pm 
what god is real?
Jinko 29 Thg07, 2018 @ 9:51am 
Nice♥♥♥♥♥ bby.