Scmiht
United Kingdom (Great Britain)
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Rise of the Tomb Raider
Trưng bày ảnh chụp
Horizon Zero Dawn
4
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo
Quầy trưng bày phá đảo thế giới ảo

Hoạt động gần đây

26 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
623 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05
Tiến trình thành tựu   1084 trên 1095
32 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg05