Sᴀᴛᴀɴ's Pʀɪɴᴄᴇss (केरन)
Keren is a   Niger
 
 
*´¨ )
¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•►☆ Hello Little Fuckers
https://youtu.be/hEcPNrqsXfg (𝗠𝗬 𝗠𝗢𝗢𝗗 𝗦𝗢𝗡𝗚)
🇼🇪 🇨🇦🇳 🇧🇪 🇫🇷🇮🇪🇳🇩🇸 🇴🇳🇱🇾 🇮🇫 🇹🇭🇪 🇦🇸🇸🇭🇴🇱🇪🇳🇪🇸🇸 🇮🇸 🇲🇺🇹🇺🇦🇱.
𝙊𝙝, 𝙖𝙣𝙙.. 𝙂𝘼𝙈𝙍 𝙂𝙍𝙄𝙇𝙇 𝘽𝙐𝙔 𝙈𝙀 𝙂𝙀𝙈𝙎 💦🐽
:myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram::myPentagram:
Currently Offline
Last Online 4 days ago
Screenshot Showcase
Seems lovely
17 6
╱╳╲━━━━Sᴏᴍᴇ Usᴇʟᴇss Sʜɪᴛ Aʙᴏᴜᴛ Mᴇ━━━━╱╳╲⠀
 ╭━━   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ━━╮
Join my Discord server!
https://discord.gg/drwP9FH

  
:Otaku_4:𝘼𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
★ Kᴇʀᴇɴ
★ 19 ʏᴇᴀʀ ᴏʟᴅ
★ Fᴇᴍᴀʟᴇ
★ Isʀᴀᴇʟ
★ Hᴇʙʀᴇᴡ / Eɴɢʟɪsʜ

 
:misfit:𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙖𝙢:
⦁ Wᴏʀᴋᴇʀ / Gᴀᴍᴇʀ
⦁ Sᴄʀᴇᴇɴsʜᴏᴛ Lᴏᴠᴇʀ
⦁ Pʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ & Pᴀɪɴᴛɪɴɢ ғᴀɴ.
⦁ Mᴀʀᴠᴇʟ ғᴀɴ.
⦁ Mᴀᴋᴇᴜᴘ ᴀɴᴅ FX ᴍᴀᴋᴇᴜᴘ.

:p2orange::p2blue:𝙈𝙮 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝘼𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙨:
★Oʀɪɢɪɴ: YᴀGɪʀʟKᴇʀᴇɴ
★Dɪsᴄᴏʀᴅ: 💜Sᴀᴛᴀɴ's Pʀɪɴᴄᴇss💦 केरन #1500
★Mɪɴᴇᴄʀᴀғᴛ: SᴀᴛᴀɴsBɪᴀᴄʜ
★Sᴋʏᴘᴇ: Kᴇʀᴇɴ_ᴊᴏɴᴀs10
Mʏ Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ [www.instagram.com]
Mʏ Sʜɪᴛᴛʏ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ
Nᴏᴛ Rᴇᴀʟʟʏ ᴜsᴇᴅ Tᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv]
NSFW ᴛᴜᴍʙʟʀ [www.tumblr.com]
 ╰━━   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ━━╯

╭━━   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ━━╮
 
:hawtdawgman:𝙒𝙝𝙮 𝙄 𝙙𝙤 𝙉𝙤𝙩 𝘼𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩 𝙮𝙤𝙪?:
⦁ ᴅᴏᴛᴀ- ᴏʀ ᴄs-ᴘʟᴀʏᴇʀ, ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɪ ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ᴘʟᴀʏᴇʀ ғʀᴏᴍ ʙᴏᴛʜ
⦁ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇ
⦁ sᴄᴀᴍᴍᴇʀ, ᴄʜᴇᴀᴛᴇʀ, ʟɪᴀʀ ᴏʀ ғᴀᴋᴇ ғʀɪᴇɴᴅ
⦁ ғʀɪᴇɴᴅ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪᴏʀ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴄʜᴀᴛ ᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ,
ᴏʀ ᴀᴅᴅ ғʀᴏᴍ "GᴀᴍᴇʀGɪʀʟs" Gʀᴏᴜᴘ.

 
:emofdr:𝘼 𝙗𝙞𝙩 𝙤𝙛 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙢𝙚:
I'ᴍ ᴀ ɴɪᴄᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ, I ᴇɴᴊᴏʏ ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ᴛᴏ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ, ᴍᴇᴍᴇs, sʜɪᴛ ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ᴀɴᴅ
ᴘᴏsᴛɪɴɢ, I ᴀᴍ ɴᴏᴛ ᴀ ᴘᴏʟɪᴛɪᴄᴀʟ ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛ ᴘᴇʀsᴏɴ, I sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴛʜᴇ RIGHT ᴡɪɴɢ.
I ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴀ sʜɪᴛ ᴀɴᴅ ʀᴜᴅᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ᴀᴛ ᴛɪᴍᴇs ʙᴜᴛ ᴏɴᴄᴇ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴍᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʟɪᴋᴇ ɪᴛ.


:nym3_heart:𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙖𝙙𝙤𝙧𝙚:

This Best Boyfriend Out There. I broke up with him, I leave this on incase you wanna be a good friend and troll him
This Spanish Cunt
This Mexican Cunt
This beautiful Girl

:nym3_heart: 𝙁𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙨:

✡ Israel ✡


 ╰━━   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    ━━╯
Kath Mar 10 @ 2:50pm 
Stay strong Keren! :rainbowlove: I love you and I'm so happy to have you in my life.
Wilhelm Feb 25 @ 5:28am 
Just me and my 💕sergal💕, hanging out he got pretty hungry🍆 so he started to pout 😞 He asked if I was down ⬇to be something yummy 😍🍆 and I asked what and he said he'd give me his 💦tummy!💦 Yeah! Yeah!💕💦 He drinks them!💦 He slurps them!💦 He swallows them whole💦 😍 It makes 💘sergal💘 😊happy😊 so it's my only goal... 💕💦😫Deeper briggs! Deeper briggs! 😫💦💕 💦1 vore💦, 💦💦2 vore💦💦, 💦💦💦3 vore💦💦💦, 💦💦💦💦4💦💦💦💦 I'm 💘sergals💘 👑prey 👑but I'm also a whore! 💟 His tummy feels squishy💗!He makes me feel good💜! 💘💘💘He makes me feel everything a little should!~ 💘💘💘 👑💦
מחק את התגובה, ילד טמבל
אחי, אתה באמת חושב שמישהו ירצה לדבר איתך, הסיבה היחידה שעשיתי את זה בשביל להסתלבט עליך אח"כ עם חברים שלי, משהו שלך אין, נשבעת אני רואה אותך ברחוב אני מרסקת לך את הפנים חתיכת אוטאקו מפגר
Kath Feb 14 @ 2:05am 
𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓮𝓪𝓻𝓵𝔂 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓪𝓵𝓵 𝓶𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽. 𝓘 𝔀𝓲𝓼𝓱 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮’𝓼 𝓓𝓪𝔂 𝓬𝓮𝓵𝓮𝓫𝓻𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓘 𝓱𝓸𝓹𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓰𝓮𝓽 𝓬𝓱𝓮𝓻𝓲𝓼𝓱𝓮𝓭 𝓶𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓼 𝓸𝓯 𝓵𝓸𝓿𝓮. :fadeheart:
Ziggy Feb 12 @ 3:49am 
Good nigger :suiskull::bleach::weed: