Huy hiệu Skyborn
Mechanic
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 15 Thg9, 2015 @ 4:46pm
Skyborn Cast
1 trong 5, sê-ri 1
Qualon
2 trong 5, sê-ri 1
Saehral
3 trong 5, sê-ri 1
Skyborns
4 trong 5, sê-ri 1
Concept Sketches
5 trong 5, sê-ri 1