Sane
 
 
๐“”๐“บ๐“พ๐“ฒ๐“ฝ๐”‚ ๐“ช๐“ท๐“ญ ๐“ฎ๐“บ๐“พ๐“ช๐“ต๐“ฒ๐“ฝ๐”‚, ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ฎ๐“ท๐“ญ ๐“ป๐“ฎ๐“ผ๐“พ๐“ต๐“ฝ ๐”€๐“ฎ ๐“๐“›๐“›, ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ธ๐“ท๐“ฎ๐“ผ ๐”€๐“ฑ๐“ธ ๐“ญ๐“ธ๐“ทโ€™๐“ฝ ๐”€๐“ช๐“ท๐“ฝ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ต๐“ฒ๐“ฟ๐“ฎ ๐“ฒ๐“ท ๐“ถ๐“ฒ๐“ผ๐“ฎ๐“ป๐”‚ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐“ฒ๐“ผ, ๐“ญ๐“ฎ๐“ผ๐“ฒ๐“ป๐“ฎ. ๐“๐“ท๐“ญ ๐“ท๐“ช๐“ฝ๐“พ๐“ป๐“ช๐“ต๐“ต๐”‚ ๐”€๐“ฎ ๐“ช๐“ต๐“ต, ๐“ซ๐“ต๐“ช๐“ฌ๐“ด ๐“ช๐“ท๐“ญ ๐”€๐“ฑ๐“ฒ๐“ฝ๐“ฎ, ๐“ช๐“ป๐“ฎ ๐“ผ๐“ฌ๐“ฑ๐“ช๐“ญ๐“ฎ๐“ท๐“ฏ๐“ป๐“ฎ๐“พ๐“ญ๐“ฎ ๐“ธ๐“ป ๐“ถ๐“ช๐“ต๐“ฒ๐“ฌ๐“ฒ๐“ธ๐“พ๐“ผ. ๐“—๐“ฎ๐“ป๐“ฎ ๐“ช๐“ป๐“ฎ ๐“ช ๐“ฏ๐“ฎ๐”€ ๐“ฎ๐”๐“ช๐“ถ๐“น๐“ต๐“ฎ๐“ผ:
๐“”๐“ถ๐“ถ๐“ฎ๐“ฝ ๐“ฃ๐“ฒ๐“ต๐“ต, ๐“๐“พ๐“ฐ๐“พ๐“ผ๐“ฝ 28๐“ฝ๐“ฑ 1955, ๐“œ๐“ฒ๐“ผ๐“ผ๐“ฒ๐“ผ๐“ผ๐“ฒ๐“น๐“น๐“ฒ. ๐“Ÿ๐“พ๐“ต๐“ต๐“ฎ๐“ญ ๐“ธ๐“พ๐“ฝ ๐“ธ๐“ฏ ๐“ฑ๐“ฒ๐“ผ ๐“ฑ๐“ธ๐“พ๐“ผ๐“ฎ ๐“ฒ๐“ท ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ถ๐“ฒ๐“ญ๐“ญ๐“ต๐“ฎ ๐“ธ๐“ฏ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ท๐“ฒ๐“ฐ๐“ฑ๐“ฝ ๐“ฒ๐“ท ๐“ฏ๐“ป๐“ธ๐“ท๐“ฝ ๐“ธ๐“ฏ ๐“ฑ๐“ฒ๐“ผ ๐“ถ๐“ธ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป ๐”€๐“ฑ๐“ธ ๐“ฑ๐“ช๐“ญ ๐“ฝ๐“ธ ๐”€๐“ช๐“ฝ๐“ฌ๐“ฑ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป ๐“ผ๐“ธ๐“ท ๐“ซ๐“ฎ ๐“ฝ๐“ช๐“ด๐“ฎ๐“ท ๐“ฏ๐“ป๐“ธ๐“ถ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป ๐“ธ๐“ท ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ผ๐“ฒ๐“ญ๐“ฎ๐“ต๐“ฒ๐“ท๐“ฎ๐“ผ ๐“ฏ๐“ธ๐“ป ๐“ต๐“ฒ๐“ฝ๐“ฝ๐“ต๐“ฎ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ท๐“ธ ๐“ป๐“ฎ๐“ช๐“ผ๐“ธ๐“ท ๐“ช๐“ฝ ๐“ช๐“ต๐“ต ๐”€๐“ธ๐“ป๐“ฝ๐“ฑ ๐“ถ๐“พ๐“ป๐“ญ๐“ฎ๐“ป๐“ฒ๐“ท๐“ฐ ๐“ช 14 ๐”‚๐“ฎ๐“ช๐“ป ๐“ธ๐“ต๐“ญ ๐“ซ๐“ธ๐”‚. ๐“’๐“ช๐“ผ๐“ฝ๐“ป๐“ช๐“ฝ๐“ฎ๐“ญ, ๐“ถ๐“พ๐“ฝ๐“ฒ๐“ต๐“ช๐“ฝ๐“ฎ๐“ญ, ๐“ซ๐“พ๐“ฝ ๐“ช๐“ต๐“ผ๐“ธ ๐“ญ๐“ธ๐“ฌ๐“พ๐“ถ๐“ฎ๐“ท๐“ฝ๐“ฎ๐“ญ ๐“ฏ๐“ธ๐“ป ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐”‚๐“ฎ๐“ช๐“ป๐“ผ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ผ๐“ฎ๐“ฎ.
๐“š๐“ธ๐“ป๐“ฒ ๐“๐“ต๐“ฒ ๐“œ๐“พ๐“ฑ๐“ช๐“ถ๐“ถ๐“ช๐“ญ, ๐“‘๐“ต๐“ช๐“ฌ๐“ด ๐“ธ๐“ท ๐”€๐“ฑ๐“ฒ๐“ฝ๐“ฎ.
๐“Ÿ๐“ฑ๐“ฒ๐“ต๐“ช๐“ท๐“ญ๐“ธ ๐“’๐“ช๐“ผ๐“ฝ๐“ฒ๐“ต๐“ฎ: ๐“ฆ๐“ฑ๐“ฒ๐“ฝ๐“ฎ ๐“ธ๐“ท ๐“ซ๐“ต๐“ช๐“ฌ๐“ด.
๐“๐“ธ๐”€ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ผ๐“ฎ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท๐“ฐ ๐“ท๐“ฎ๐“ฟ๐“ฎ๐“ป ๐“ฌ๐“ธ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฝ๐“ธ, ๐“ธ๐“ป ๐“ท๐“ฎ๐“ฟ๐“ฎ๐“ป ๐“ป๐“ฎ๐“ถ๐“ธ๐“ฝ๐“ฎ๐“ต๐”‚ ๐“ป๐“ฎ๐“ถ๐“ช๐“ฒ๐“ท ๐“ฒ๐“ท ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“น๐“พ๐“ซ๐“ต๐“ฒ๐“ฌ ๐“ฎ๐”‚๐“ฎ, ๐“ช๐“ท๐“ญ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐”‚๐“ธ๐“พ๐“ฝ๐“ฑ ๐“ฒ๐“ผ ๐“ท๐“ฎ๐“ฟ๐“ฎ๐“ป ๐“ฒ๐“ท๐“ผ๐“น๐“ฒ๐“ป๐“ฎ๐“ญ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ฝ๐“ช๐“ด๐“ฎ ๐“ช ๐“ผ๐“ฝ๐“ช๐“ท๐“ญ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ถ๐“ช๐“ด๐“ฎ ๐“ช ๐“ญ๐“ฒ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ๐“ท๐“ฌ๐“ฎ. ๐“ข๐“ธ ๐“˜ ๐”€๐“ฒ๐“ต๐“ต ๐“ผ๐“น๐“ฎ๐“ช๐“ด ๐“ฏ๐“ธ๐“ป ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ถ, ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐”‚๐“ธ๐“พ๐“ฝ๐“ฑ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐“ฒ๐“ผ, ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ธ๐“ท๐“ฎ๐“ผ ๐“ฏ๐“พ๐“ต๐“ต ๐“ธ๐“ฏ ๐“ฒ๐“ท๐“ท๐“ธ๐“ฌ๐“ฎ๐“ท๐“ฌ๐“ฎ, ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ธ๐“ท๐“ฎ๐“ผ ๐“ฒ๐“ท๐“ผ๐“น๐“ฒ๐“ป๐“ฎ๐“ญ ๐“ซ๐”‚ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฒ๐“ท๐“ฐ๐“ผ ๐“ช๐“ป๐“ธ๐“พ๐“ท๐“ญ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ถ, ๐“ฝ๐“ธ ๐“ถ๐“ช๐“ฝ๐“ฝ๐“ฎ๐“ป. ๐“˜ ๐“ฌ๐“ธ๐“พ๐“ต๐“ญ ๐“ฐ๐“ธ ๐“ธ๐“ท ๐“ฏ๐“ธ๐“ป๐“ฎ๐“ฟ๐“ฎ๐“ป ๐“ช๐“ซ๐“ธ๐“พ๐“ฝ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ฏ๐“ช๐“ฌ๐“ฝ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐“ถ๐“พ๐“ป๐“ญ๐“ฎ๐“ป ๐“ฒ๐“ผ ๐“ถ๐“พ๐“ป๐“ญ๐“ฎ๐“ป ๐”€๐“ฑ๐“ฎ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป ๐”‚๐“ธ๐“พโ€™๐“ป๐“ฎ ๐“ซ๐“ต๐“ช๐“ฌ๐“ด ๐“ธ๐“ป ๐”€๐“ฑ๐“ฒ๐“ฝ๐“ฎ. ๐“จ๐“ธ๐“พ ๐“ผ๐“ฑ๐“ธ๐“พ๐“ต๐“ญ ๐“ช๐“ต๐”€๐“ช๐”‚๐“ผ ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ๐“ต ๐“ฏ๐“ป๐“ฎ๐“ฎ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ฟ๐“ธ๐“ฒ๐“ฌ๐“ฎ ๐”‚๐“ธ๐“พ๐“ป ๐“ธ๐“น๐“ฒ๐“ท๐“ฒ๐“ธ๐“ท, ๐“ซ๐“พ๐“ฝ ๐“ฝ๐“ธ ๐“ช๐“ฌ๐“ฝ ๐“ธ๐“พ๐“ฝ ๐“ธ๐“ท ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ผ๐“ฎ ๐“ฒ๐“ป๐“ป๐“ช๐“ฝ๐“ฒ๐“ธ๐“ท๐“ช๐“ต ๐“ฝ๐“ฑ๐“ธ๐“พ๐“ฐ๐“ฑ๐“ฝ๐“ผ ๐“ฒ๐“ท ๐“ช๐“ท๐”‚ ๐“ผ๐“ฑ๐“ช๐“น๐“ฎ ๐“ธ๐“ป ๐“ฏ๐“ธ๐“ป๐“ถ ๐“ฒ๐“ผ ๐“ญ๐“ฒ๐“ผ๐“ฐ๐“พ๐“ผ๐“ฝ๐“ฒ๐“ท๐“ฐ. ๐“จ๐“ธ๐“พ ๐“ฌ๐“ช๐“ท๐“ท๐“ธ๐“ฝ ๐“ช๐“ผ ๐“ซ๐“ต๐“ช๐“ฌ๐“ด ๐“ธ๐“ป ๐”€๐“ฑ๐“ฒ๐“ฝ๐“ฎ ๐“ฌ๐“ช๐“ต๐“ต ๐”‚๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ผ๐“พ๐“น๐“ป๐“ฎ๐“ถ๐“ฎ ๐“ป๐“ช๐“ฌ๐“ฎ ๐”€๐“ฑ๐“ฎ๐“ท ๐“ถ๐“ธ๐“ฟ๐“ฎ๐“ญ ๐“ธ๐“พ๐“ฝ ๐“ธ๐“ฏ ๐”‚๐“ธ๐“พ๐“ป ๐“ฌ๐“ธ๐“ถ๐“ฏ๐“ธ๐“ป๐“ฝ ๐“ซ๐”‚ ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ ๐“ธ๐“น๐“น๐“ธ๐“ผ๐“ฒ๐“ฝ๐“ฒ๐“ธ๐“ท๐“ผ ๐“ฌ๐“ธ๐“ต๐“ธ๐“ป, ๐“ฝ๐“ฑ๐“ฎ๐“ฒ๐“ป ๐“ผ๐“ด๐“ฒ๐“ท ๐“ฌ๐“ธ๐“ต๐“ธ๐“ป. ๐“ฃ๐“ฑ๐“ช๐“ฝ ๐“ฒ๐“ผ ๐“ท๐“ธ ๐“ฏ๐“ธ๐“ป๐“ถ ๐“ธ๐“ฏ ๏ฟฝ
Currently Offline
Last Online 32 hrs, 1 mins ago
Multiple VAC bans on record | Info
1 game ban on record | Info
671 day(s) since last ban
Artwork Showcase
Camblin Dec 28, 2017 @ 6:53pm 
โ–…ใ€€โ•ฑโ–”โ–”โ–”โ–”โ–”โ–”โ–”โ•ฒใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€.โ˜…(โ–‘)โ˜…
โ–•โ–•โ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฒโ•ฒใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€ใ€€.โœฐ/โ–ˆโœฐ
โ–•โ–•โ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ•ฑโ–‚โ–‚โ•ฒโ•ฒใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ .โœฐ/โ–ˆโ–ˆโœฐ
โ•ฑโ–‚โ–‚โ–‚โ–‚โ–‚โ–‚โ•ฑโ•ฑโ–‚โ—คโ—ฅโ–‚โ•ฒโ•ฒใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ .โœฐ/โ–ˆโ–ˆโ–ˆโœฐ
โ–”โ–โ–‚โ”—โ”“โ–‚โ–‚โ–•โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–•โ–”ใ€€ใ€€ ใ€€ ..โœฐ/โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโœฐ
โ–‘โ–Œโ”โ”ฏโ”‘โ”โ”ฏโ”‘โ–Œโ–‘โ–›โ–‘โ–‘โ–‘โ–œโ–‘โ–Œ ใ€€ ._โ–ˆโ–ˆ__โœฐ{โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ}โœฐ
โ–‘โ–Œโ”โ”ฟโ”ฅโ”โ”ฟโ”ฅโ–Œโ–‘โ–Œโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ– โ–Œใ€€.( โ€ข โ€ข ) โœฐ{โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ}โœฐ
โ–‘โ–Œโ”•โ”ทโ”™โ”•โ”ทโ”™โ–Œโ–‘โ–Œโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ– โ–Œ .โ”€(โ–‘โ€ขโ–‘)โ”€ใ€€ใ€€_||_
โ–‘โ–Œโฅโœฟโœฟโœฟโœฟโฅโ–โ–ฉโ–ฉโ–ฉโ–ฉโ–ฉโ–ฉ โ–Œ โ•ฌโ•ฌโ•ฌ (โ–‘ โ€ข โ–‘) ใ€€ใ€€\\__//
โ˜ธโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ˜ธโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ˜ธโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ˜ธโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ˜ธโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ˜ธโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ€žโ˜ธ Merry Christmas, i like chicken nuggets
The Mommy | farmskins.com Dec 18, 2017 @ 9:04am 
You 2-tapped me in h1z1. I found you :P
MeanMuscle Dec 10, 2017 @ 7:30am 
+:terraria: :alwayschicken:
but doesnt :stonehatchet: or rushes :csgob:
Fck. Aug 27, 2017 @ 7:12am 
+rep :)
MeanMuscle Jul 22, 2017 @ 10:51pm 
Wasn't me oO
Legend Mar 5, 2017 @ 12:21pm 
+REP