Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 21 trên 21 (100%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Summer '06

Complete Chapter 1
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 12:04am

Autumn '06

Complete Chapter 2
Mở khóa vào 22 Thg12, 2017 @ 12:40am

Winter '07

Complete Chapter 3
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 11:51am

Spring '07

Complete Chapter 4
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:33pm

Summer '07

Complete Chapter 5
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:45pm

Never Gonna Give You Up

Get Rickrolled
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:20pm

Awe Jeez

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:12pm

THE A5G4RD

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:58pm

HYPNOSPACE

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:00pm

Classic Content

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:08pm

The World Needs Heroes

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:55pm

Retro Computer Virus

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:15pm

Kinda an Achievement

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:06pm

...And Friends

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:08pm

My GOTY

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:55pm

The Problems of the Future, Today!

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:18pm

Is Herobrine Real?

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:53pm

Not Liable for Injury/Dismemberment

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 12:53pm

Make. Sail.

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:04pm

Zenith Lunar Resort

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:04pm

Raise Your Dongers

Use this Secret Icon
Mở khóa vào 23 Thg12, 2017 @ 1:18pm