Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
403 of 403 (100%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 

Magdalene

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 4:32pm

Cain

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 7:18am

Judas

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 2:50pm

The Womb

Chapter 4 - The Womb unlocked.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:46pm

The Harbingers

The horsemen are loose.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:46pm

A Cube of Meat

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:46pm

The Book of Revelations

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:57pm

A Noose

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 3:01pm

The Nail

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 1:00pm

A Quarter

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 5:49am

A Fetus in a Jar

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 6:27am

A Small Rock

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 16 Thg11, 2014 @ 7:27am

Monstro's Tooth

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 10:53am

Lil' Chubby

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 11:40am

Loki's Horns

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 16 Thg11, 2014 @ 2:17am

Something From The Future

New boss in the basement!
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 3:22pm

Something Cute

New boss in the caves!
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 5:30am

Something Sticky

New boss in the depths!
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 3:44pm

A Bandage

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg11, 2014 @ 11:45am

A Cross

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2014 @ 4:43am

A Bag of Pennies

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 4:31am

The Book of Sin

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 3:29pm

Little Gish

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 2:30pm

Little Steven

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 7:18am

Little C.H.A.D.

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 16 Thg11, 2014 @ 5:49am

A Gamekid

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 7:15am

A Halo

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 3:44pm

Mr. Mega

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 1:07pm

The D6

Isaac now holds the D6!
Mở khóa vào 22 Thg11, 2014 @ 1:16pm

The Scissors

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg11, 2014 @ 11:29am

The Parasite

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg12, 2014 @ 8:35am

???

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 3:55pm

Everything is Terrible!!!

The game just got harder!
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 3:55pm

It Lives!

Your future's past waits.
Mở khóa vào 10 Thg11, 2014 @ 12:05pm

Mom's Contact

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 1:37pm

The Necronomicon

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 5:04am

Basement Boy

Beat basement without taking damage.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 2:06pm

Spelunker Boy

Beat caves without taking damage.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 1:14pm

Dark Boy

Beat depths without taking damage.
Mở khóa vào 2 Thg02, 2016 @ 5:26am

Mama's Boy

Beat womb without taking damage.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 4:29am

Golden God!

You are the best!!
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 3:10pm

Eve

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 12:37am

Mom's Knife

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 2:50pm

The Razor

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 24 Thg11, 2014 @ 2:00pm

Guardian Angel

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2014 @ 5:18am

A Bag of Bombs

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg11, 2014 @ 2:36pm

Demon Baby

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg9, 2018 @ 6:24am

Forget Me Now

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg11, 2014 @ 12:37pm

The D20

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg12, 2014 @ 11:40am

Celtic Cross

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg03, 2016 @ 1:05am

Abel

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 13 Thg01, 2020 @ 11:47am

Curved Horn

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 2:51pm

Sacrificial Dagger

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg01, 2020 @ 7:37am

Bloody Lust

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg11, 2014 @ 11:54am

Blood Penny

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg11, 2014 @ 11:56am

Blood Rights

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg11, 2014 @ 3:20pm

The Polaroid

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2014 @ 4:43am

Dad's Key

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg11, 2014 @ 12:33pm

Blue Candle

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 28 Thg12, 2014 @ 8:45am

Burnt Penny

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 12:40am

Lucky Toe

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 3:29pm

Epic Fetus

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 1 Thg12, 2014 @ 3:23pm

SMB Super Fan

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 4:35am

Counterfeit Coin

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 3:51pm

Guppy's Hairball

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 24 Thg11, 2014 @ 1:55pm

A Forgotten Horseman

Unlocked a new boss!
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 4:22am

Samson

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 1:11pm

Something Icky

New boss in the womb!
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 12:02pm

!Platinum God!

OMG!
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

Isaac's Head

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 12:02pm

Maggy's Faith

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 10 Thg12, 2014 @ 1:29pm

Judas' Tongue

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 3:30pm

???'s Soul

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 3:10pm

Samson's Lock

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 13 Thg02, 2016 @ 3:32am

Cain's Eye

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 18 Thg08, 2016 @ 11:51am

Eve's Bird Foot

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg12, 2014 @ 4:13pm

The Left Hand

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 5:06am

The Negative

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg11, 2014 @ 2:36pm

Azazel

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 1:42pm

Lazarus

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:17pm

Eden

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 1:46pm

The Lost

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 6 Thg12, 2014 @ 2:04pm

Dead Boy

Beat Chest or Dark Room without taking damage.
Mở khóa vào 28 Thg08, 2016 @ 1:00pm

The Real Platinum God

111% now stop playing!
Mở khóa vào 29 Thg02, 2020 @ 3:12am

Lucky Rock

Destroy 100 rocks.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:28pm

The Cellar

Alt stage to the basement.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2014 @ 4:39am

The Catacombs

Alt stage to the caves.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 2:10pm

The Necropolis

Alt stage to the depths.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 3:02pm

Rune of Hagalaz

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 1:24am

Rune of Jera

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2014 @ 3:34pm

Rune of Ehwaz

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 2:00am

Rune of Dagaz

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg11, 2014 @ 12:00am

Rune of Ansuz

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 2:19am

Rune of Perthro

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg11, 2014 @ 5:25am

Rune of Berkano

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg11, 2014 @ 12:28pm

Rune of Algiz

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 24 Thg11, 2014 @ 2:35pm

Chaos Card

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 3:11pm

Credit Card

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 3:24am

Rules Card

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 2 Thg12, 2014 @ 3:04pm

Card Against Humanity

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 12:27am

Swallowed Penny

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2014 @ 1:57pm

Robo-Baby 2.0

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2014 @ 2:08pm

Death's Touch

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg11, 2014 @ 1:35pm

Technology .5

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg11, 2014 @ 11:54pm

Missing No.

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg12, 2014 @ 2:48am

Isaac's Tears

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 4:04pm

Guillotine

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 1:49am

Judas' Shadow

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 12:47am

Maggy's Bow

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg11, 2014 @ 5:08am

Cain's Other Eye

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 2:20am

Black Lipstick

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg01, 2020 @ 5:48am

Eve's Mascara

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg12, 2014 @ 3:58pm

Fate

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg11, 2014 @ 3:10am

???'s Only Friend

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 11:01am

Samson's Chains

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg11, 2014 @ 3:03pm

Lazarus' Rags

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg12, 2014 @ 5:31am

Broken Ankh

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg12, 2014 @ 10:18am

Store Credit

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg12, 2014 @ 5:35am

Pandora's Box

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg01, 2020 @ 9:29am

Suicide King

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg11, 2014 @ 10:25am

Blank Card

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 12:02pm

Book of Secrets

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 2:56pm

Mysterious Paper

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 12:07pm

Mystery Sack

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg12, 2019 @ 6:36am

Undefined

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg12, 2014 @ 2:48am

Satanic Bible

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 10 Thg11, 2014 @ 12:11pm

Daemon's Tail

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 18 Thg11, 2014 @ 9:53am

Abaddon

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg02, 2016 @ 6:18am

Isaac's Heart

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg9, 2018 @ 2:35pm

The Mind

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg02, 2016 @ 6:13am

The Body

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2020 @ 1:01am

The Soul

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg02, 2016 @ 6:20am

Blue Map

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 2:19pm

There's Options

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 2:53pm

Black Candle

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 4:16am

Stop Watch

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 31 Thg12, 2014 @ 9:46am

Wire Coat Hanger

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 7:32am

Ipecac

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg11, 2014 @ 2:19am

Experimental Treatment

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 2:18am

Krampus

Unlocked another miniboss!
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 12:31pm

Head of Krampus

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg11, 2014 @ 7:35am

Super Meat Boy

Built him out of meat cubes.
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 2:24pm

Butter Bean

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 11:15am

Little Baggy

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 2:13am

Blood Bag

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 1:21am

The D4

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg12, 2014 @ 10:18am

Missing Poster

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg08, 2016 @ 3:43am

Rubber Cement

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 7:31am

Store Upgrade lv.1

Donated 20 pennies to the shop.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 3:08pm

Store Upgrade lv.2

Donated 100 pennies to the shop.
Mở khóa vào 6 Thg11, 2014 @ 11:20am

Store Upgrade lv.3

Donated 200 pennies to the shop.
Mở khóa vào 15 Thg11, 2014 @ 1:35pm

Store Upgrade lv.4

Donated 600 pennies to the shop.
Mở khóa vào 9 Thg12, 2014 @ 12:33pm

Angels

They are waiting.
Mở khóa vào 20 Thg11, 2014 @ 11:56am

Godhead

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg02, 2020 @ 3:08pm

Darkness Falls

Unlocked Challenge #4.
Mở khóa vào 10 Thg11, 2014 @ 12:05pm

The Tank

Unlocked Challenge #5.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 4:32pm

Solar System

Unlocked Challenge #6.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2014 @ 3:01pm

Suicide King

Unlocked Challenge #7.
Mở khóa vào 10 Thg11, 2014 @ 12:05pm

Cat Got Your Tongue

Unlocked Challenge #8.
Mở khóa vào 24 Thg11, 2014 @ 1:55pm

Demo Man

Unlocked Challenge #9.
Mở khóa vào 9 Thg11, 2014 @ 6:27am

Cursed!

Unlocked Challenge #10.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 4:32pm

Glass Cannon

Unlocked Challenge #11.
Mở khóa vào 1 Thg12, 2014 @ 3:23pm

The Family Man

Unlocked Challenge #19.
Mở khóa vào 23 Thg11, 2014 @ 12:33pm

Purist

Unlocked Challenge #20.
Mở khóa vào 4 Thg11, 2014 @ 12:46pm

The D100

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg12, 2014 @ 8:46am

Red Candle

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg11, 2014 @ 12:22pm

Lost Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 8 Thg12, 2014 @ 11:32am

Cute Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 10 Thg12, 2014 @ 1:22pm

Crow Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 9 Thg9, 2018 @ 11:24am

Shadow Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 11 Thg12, 2014 @ 2:59pm

Glass Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 11 Thg12, 2014 @ 1:15pm

Wrapped Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 8 Thg12, 2014 @ 6:02am

Begotten Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2016 @ 1:40am

Dead Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 5 Thg9, 2015 @ 7:32am

-0- Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 23 Thg12, 2014 @ 8:46am

Glitch Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 29 Thg12, 2018 @ 11:18am

Fighting Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 12 Thg02, 2016 @ 5:49am

Lord of the Flies

You became Lord of the Flies.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2015 @ 11:37am

Fart Baby

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2020 @ 5:30pm

Purity

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2017 @ 6:25am

D12

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 1 Thg02, 2016 @ 11:14am

Betrayal

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg02, 2017 @ 5:26am

Fate's Reward

Unlocked a new item
Mở khóa vào 1 Thg02, 2016 @ 2:32pm

Athame

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg9, 2018 @ 11:29am

Blind Rage

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 13 Thg02, 2016 @ 3:24am

Maw of the Void

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg02, 2016 @ 6:10am

Empty Vessel

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 28 Thg08, 2016 @ 12:56pm

Eden's Blessing

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg02, 2020 @ 2:59pm

Sworn Protector

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg9, 2018 @ 2:30pm

Incubus

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 24 Thg01, 2016 @ 12:00pm

Lil' Chest

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 6:17am

Censer

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 6:48am

Evil Eye

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 11:24am

My Shadow

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 11:51am

Cracked Dice

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 29 Thg01, 2016 @ 3:10pm

Black Feather

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 29 Thg01, 2016 @ 3:57am

Lusty Blood

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 29 Thg01, 2016 @ 12:42am

Lilith

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 24 Thg12, 2015 @ 7:21am

Key Bum

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 29 Thg01, 2016 @ 12:15am

GB Bug

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 28 Thg01, 2016 @ 7:24am

Zodiac

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 31 Thg01, 2016 @ 12:56pm

Box of Friends

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 28 Thg01, 2016 @ 6:53am

Rune Bag

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg01, 2016 @ 2:35am

Cambion Conception

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 23 Thg01, 2016 @ 2:45am

Serpent's Kiss

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg01, 2016 @ 4:21pm

Succubus

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg01, 2016 @ 4:26pm

Immaculate Conception

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 2 Thg02, 2016 @ 3:14am

Gold Heart

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

Get out of Jail Free Card

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 21 Thg01, 2016 @ 2:48pm

Gold Bomb

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 4:54am

2 new pills

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 7:24am

2 new pills

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg01, 2016 @ 1:57pm

Poker Chip

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg12, 2015 @ 1:30pm

Stud Finder

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg01, 2016 @ 2:38pm

D8

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg01, 2016 @ 5:07am

Kidney Stone

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg01, 2016 @ 2:26pm

Blank Rune

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg01, 2016 @ 1:21pm

Blue Womb

Unlocked a hidden chapter.
Mở khóa vào 5 Thg11, 2015 @ 11:22am

Lucky Pennies

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 6:17am

Wooden Nickel

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 6:48am

Cain holds Paperclip

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 11:24am

XXXXXXXXL

Unlocked Challenge #21.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

SPEED!

Unlocked Challenge #22.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

Blue Bomber

Unlocked Challenge #23.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

PAY TO PLAY

Unlocked Challenge #24.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

Have a heart

Unlocked Challenge #25.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

I RULE!

Unlocked Challenge #26.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

BRAINS!

Unlocked Challenge #27.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

PRIDE DAY!

Unlocked Challenge #28.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

Onan's Streak

Unlocked Challenge #29.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

The Guardian

Unlocked Challenge #30.
Mở khóa vào 30 Thg10, 2015 @ 3:15pm

Cry Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2020 @ 4:53pm

Red Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 13 Thg01, 2020 @ 11:01am

Green Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 13 Thg01, 2020 @ 11:51am

Brown Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 8 Thg02, 2017 @ 5:38am

Blue Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 11 Thg9, 2018 @ 7:38am

Lil' Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 19 Thg01, 2020 @ 5:59am

Rage Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 23 Thg10, 2018 @ 3:22pm

Black Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 25 Thg9, 2018 @ 7:53am

Long Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 28 Thg08, 2016 @ 1:01pm

Yellow Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 6 Thg02, 2020 @ 3:55pm

White Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2020 @ 1:06am

Big Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 21 Thg02, 2020 @ 1:26pm

Goat Head Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 22 Thg01, 2016 @ 3:24pm

Hive Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 10 Thg12, 2019 @ 3:50pm

Buddy Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 12 Thg01, 2020 @ 11:29am

Colorful Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 13 Thg01, 2020 @ 11:01am

Whore Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 19 Thg01, 2020 @ 7:37am

Cracked Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 6 Thg02, 2020 @ 3:55pm

Dripping Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 2 Thg02, 2020 @ 1:46pm

Blinding Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 27 Thg02, 2020 @ 1:14pm

Sucky Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 25 Thg01, 2020 @ 2:10pm

Dark Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 1:52am

Picky Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 25 Thg01, 2020 @ 10:37am

Revenge Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 1 Thg01, 2020 @ 12:46pm

Belial Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 2:47pm

Special Hanging Shopkeepers

Unlocked a secret.
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 6:17am

Generosity

...
Mở khóa vào 31 Thg01, 2016 @ 4:09pm

Everything is Terrible 2!!!

Greed just got harder!
Mở khóa vào 27 Thg01, 2016 @ 11:25am

Special Shopkeepers

Unlocked a secret.
Mở khóa vào 28 Thg01, 2016 @ 7:24am

Eve now holds Razor Blade

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 29 Thg01, 2016 @ 3:58am

Store Key

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 30 Thg01, 2016 @ 4:14am

Lost holds Holy Mantle

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 31 Thg01, 2016 @ 10:27am

Mega

Unlocked...
Mở khóa vào 24 Thg02, 2020 @ 9:53am

Keeper now holds... A Penny!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg02, 2016 @ 12:27pm

Rib of Greed

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg02, 2016 @ 2:26pm

Noose Baby

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 24 Thg02, 2020 @ 9:53am

1001%

Nerd x 1000000
Mở khóa vào 1 Thg03, 2020 @ 2:22am

Keeper holds Wooden Nickel

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 14 Thg02, 2016 @ 6:37am

Keeper holds Store Key

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 19 Thg02, 2016 @ 12:30pm

Deep Pockets

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg02, 2016 @ 6:45am

Karma

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg02, 2016 @ 12:35pm

Sticky Nickels

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg02, 2016 @ 12:17pm

Super Greed Baby

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg02, 2016 @ 6:23am

Keeper

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 31 Thg01, 2016 @ 4:09pm

Sale Baby

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg02, 2020 @ 4:38pm

Backasswards

Unlocked a new challenge.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2017 @ 1:28pm

Aprils fool

Unlocked a new challenge.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2017 @ 1:28pm

Pokey Mans

Unlocked a new challenge.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2017 @ 1:28pm

Ultra Hard

Unlocked a new challenge.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2017 @ 1:28pm

PONG

Unlocked a new challenge.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2017 @ 1:28pm

D Infinity

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg01, 2020 @ 11:29am

Eucharist

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2017 @ 6:38am

Silver Dollar

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg01, 2020 @ 10:37am

Shade

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 2:11pm

King Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 10 Thg12, 2019 @ 3:50pm

Bloody Crown

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 1 Thg01, 2020 @ 12:46pm

Dull Razor

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 19 Thg01, 2020 @ 2:49am

Eden's Soul

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg02, 2020 @ 3:07pm

Dark Prince's Crown

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg01, 2020 @ 2:10pm

Compound Fracture

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 2 Thg02, 2020 @ 1:56am

Euthanasia

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 1:52am

Holy Card

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg02, 2020 @ 2:25pm

Crooked Penny

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg02, 2020 @ 4:38pm

Void

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 10:03am

D1

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg04, 2019 @ 4:12pm

Glyph of Balance

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg04, 2019 @ 5:22am

Sack of Sacks

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg02, 2017 @ 4:37am

Eye of Belial

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg04, 2019 @ 6:12am

Meconium

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg05, 2019 @ 2:33pm

Stem Cell

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg05, 2019 @ 4:34am

Crow Heart

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg05, 2019 @ 4:06am

Metronome

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg05, 2019 @ 1:01pm

Bat Wing

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg05, 2019 @ 3:55am

Plan C

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg02, 2017 @ 6:40am

Duality

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 3 Thg02, 2017 @ 1:50pm

Dad's Lost Coin

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg02, 2020 @ 3:08pm

Eye of Greed

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 14 Thg05, 2019 @ 2:11am

Black Rune

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 18 Thg01, 2017 @ 6:46am

Locust of Wrath

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg01, 2017 @ 1:14am

Locust of Pestilence

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2020 @ 1:29pm

Locust of Famine

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg01, 2017 @ 1:24am

Locust of Death

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2020 @ 1:34pm

Locust of Conquest

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg01, 2017 @ 6:27am

Hushy

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2020 @ 1:24pm

Brown Nugget

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 21 Thg01, 2017 @ 8:30am

Mort Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2020 @ 1:36pm

Smelter

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg01, 2017 @ 1:09am

Apollyon Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 10:03am

New Area

Unlocked a new area.
Mở khóa vào 8 Thg02, 2017 @ 5:26am

Once More with Feeling!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 3:12pm

Hat trick!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2020 @ 8:26am

5 Nights at Mom's

Unlocked super special rocks.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2020 @ 12:40pm

Sin collector

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg02, 2017 @ 11:50am

Dedication

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg03, 2020 @ 9:14am

ZIP!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg02, 2020 @ 11:56pm

It's the Key

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg02, 2020 @ 7:11am

Mr. Resetter!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg01, 2017 @ 6:03am

Living on the edge

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg02, 2017 @ 8:39am

U Broke It!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 2 Thg02, 2020 @ 1:46pm

Laz Bleeds More!

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 6 Thg01, 2017 @ 2:37pm

Maggy Now Holds a Pill!

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2017 @ 9:26am

Charged Key

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg01, 2017 @ 8:45am

Samson Feels Healthy!

Unlocked a new starting item.
Mở khóa vào 27 Thg02, 2020 @ 9:31am

Greed's Gullet

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 4 Thg01, 2017 @ 2:26pm

The Marathon

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg02, 2020 @ 6:25am

RERUN

Unlocked the power of RERUN.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 3:47pm

Delirious

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg02, 2017 @ 6:38am

1000000%

Just Stop!
Mở khóa vào 5 Thg03, 2020 @ 9:14am

Apollyon

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Greedier!

New mode unlocked!
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Burning Basement

Alt stage to the basement.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Flooded Caves

Alt stage to the caves.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Dank Depths

Alt stage to the depths.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Scarred Womb

Alt stage to the womb.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Something wicked this way comes!

Unlocked new bosses!
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Something wicked this way comes+!

Unlocked even more bosses!
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

The gate is open!

Unlocked new enemies!
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Black Hole

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 3:54pm

Mystery Gift

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Sprinkler

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Angry Fly

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg01, 2020 @ 1:23pm

Bozo

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 13 Thg05, 2019 @ 1:56pm

Broken Modem

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg02, 2020 @ 9:14am

Buddy in a Box

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 11:07am

Fast Bombs

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 10:57am

Lil Delirium

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Hairpin

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 17 Thg9, 2018 @ 7:50am

Wooden Cross

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg04, 2019 @ 5:29am

Butter

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 20 Thg01, 2020 @ 3:30pm

Huge Growth

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 11:19am

Ancient Recall

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 9 Thg9, 2018 @ 7:19am

Era Walk

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Coupon

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg9, 2018 @ 8:17am

Telekinesis

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Moving Box

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 2 Thg02, 2020 @ 8:51am

Jumper Cables

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg02, 2020 @ 12:43pm

Leprosy

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Technology Zero

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 3:34pm

Filigree Feather

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg9, 2018 @ 7:08am

Mr. Me

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 8 Thg9, 2018 @ 8:32am

7 Seals

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 10:57am

Angelic Prism

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 11:15am

Pop!

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Door Stop

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg9, 2018 @ 8:05am

Death's List

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Haemolacria

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg05, 2019 @ 3:32pm

Lachryphagy

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg02, 2020 @ 12:40pm

Schoolbag

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 10 Thg9, 2018 @ 6:24am

Trisagion

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Extension Cord

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Sacrificial Altar

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 7 Thg9, 2018 @ 3:22am

Lil Spewer

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 2:42am

Blanket

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 26 Thg05, 2019 @ 2:32am

Marbles

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 25 Thg01, 2020 @ 10:23am

Rotten Penny

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg05, 2019 @ 1:09pm

Baby-Bender

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 11 Thg05, 2019 @ 4:57am

The Forgotten

Unlocked a new character.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 10:11am

Bone Heart

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 10:11am

Marrow

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 3:46pm

Slipped Rib

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 3:51pm

Pointy Rib

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg01, 2020 @ 9:35am

Jaw Bone

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 3:55pm

Brittle Bones

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg01, 2020 @ 9:38am

Divorce Papers

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 3:40pm

Hallowed Ground

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 12:43pm

Finger Bone

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg01, 2020 @ 2:34am

Dad's Ring

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 12 Thg01, 2020 @ 2:34am

Book of the Dead

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 6 Thg01, 2020 @ 9:47am

Bone Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 22 Thg02, 2020 @ 12:43pm

Bound Baby

Unlocked a new co-player baby.
Mở khóa vào 6 Thg01, 2020 @ 9:42am

Flat Stone

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 27 Thg02, 2020 @ 11:05am

Mystery Egg

Unlocked a new item.
Mở khóa vào 5 Thg01, 2020 @ 3:41pm