Sad Luli
Lukas   Nordrhein-Westfalen, Germany
 
 
☁⠀⠀❝ hello ⠀there ⠀⠀⠀⠀...𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶. ❞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ → ᴀᴅᴅ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝘢𝘭𝘵𝘴:
Currently In-Game
PUBG: BATTLEGROUNDS
Multiple VAC bans on record | Info
2504 day(s) since last ban
...
 .  。  .   .  .   。  .   .    .
                .
  .     .    
.       ,   .  .         。
     .         .   .   .   .   .    .
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹​🇭​🇮​🇳​🇰​ 🇮​'🇲​ 🇯​🇴​🇰​🇮​🇳​🇬​ 🇼​🇭​🇪​🇳​ 🇮​'🇲​ 🇹​🇦​🇱​🇰​🇮​🇳​🇬​ 🇦​🇧​🇴​🇺​🇹​ 🇧​🇱​🇴​🇼​🇮​🇳​🇬​ 🇲​🇾​ 🇭​🇪​🇦​🇩​ 🇴​🇵​🇪​🇳​ , ⠀⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.
⠀⠀⠀⠀  .    🇮​'🇲​ 🇯​🇺​🇸​🇹​ 🇼​🇦​🇸​🇹​🇮​🇳​🇬​ 🇲​🇾​ 🇹​🇮​🇲​🇪​, 🇮​'🇲​ 🇯​🇺​🇸​🇹​ 🇼​🇦​🇸​🇹​🇮​🇳​' 🇲​🇾​ 🇧​🇷​🇪​🇦​🇹​🇭​   . ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀   ⠀ 🇼​🇭​🇾​ 🇨​🇦​🇳​'🇹​ 🇮​ 🇯​🇺​🇸​🇹​ 🇩​🇮​🇪​? 🇼​🇭​🇾​ 🇨​🇦​🇳​'🇹​ 🇮​ 🇬​🇴​ 🇳​🇪​🇽​🇹​?

 . ⠀⠀⠀  🇾​🇴​🇺​ 🇫​🇺​🇨​🇰​🇮​🇳​🇬​ 🇵​🇮​🇪​🇨​🇪​🇸​ 🇴​🇫​ 🇸​🇭​🇮​🇹​ 🇩​🇴​🇳​'🇹​ 🇸​🇭​🇴​🇼​ 🇳​🇴​ 🇲​🇴​🇹​🇭​🇪​🇷​🇫​🇺​🇨​🇰​🇮​🇳​🇬​ 🇱​🇴​🇻​🇪​ 🇹​🇴​ 🇲​🇪!  。
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  🇮​ 🇧​🇪​ 🇹​🇭​🇦​🇹​ 🇸​🇰​🇮​🇳​🇳​🇾​ 🇫​🇮​🇪​🇳​🇩​, 🇸​🇮​🇵​🇵​🇮​🇳​' 🇱​🇪​🇦​🇳​, 🇨​🇦​🇫​🇫​🇪​🇮​🇳​🇪​ 🇼​🇮​🇹​🇭​ 🇨​🇴​🇩​🇪​🇮​🇳​🇪​    .
 .                     .
        🇮​ 🇼​🇦​🇸​ 🇧​🇷​🇴​🇰​🇪​ 🇦​🇳​🇩​ 🇸​🇦​🇩​ 🇳​🇴​🇼​ 🇮​'🇲​ 🇷​🇮​🇨​🇭​ 🇦​🇳​🇩​ 🇸​🇦​🇩​   。   。  ゚    ⠀.
.    ɪʟʟᴜsɪᴏɴs ᴘᴏʟʟᴜᴛɪɴɢ ᴛʜᴇ ʜᴜᴍᴀɴs, ᴏɴᴇ ʙᴜʟʟᴇᴛ ᴀᴡᴀʏ ғʀᴏᴍ ᴍʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍs sᴏʟᴜᴛɪᴏɴs
  。   .

 .   .    🇮​ 🇼​🇦​🇸​ 🇦​🇱​🇱​ 🇦​🇱​🇴​🇳​🇪​, 🇴​🇳​ 🇲​🇾​ 🇴​🇼​🇳​, 🇮​🇹​'🇸​ 🇴​🇰​🇦​🇾​ 🇹​🇭​🇴​🇺​🇬​🇭

      🇮​ 🇧​🇪​ 🇹​🇭​🇦​🇹​ 🇷​🇴​🇹​🇹​🇪​🇳​ 🇬​🇦​🇷​🇧​🇦​🇬​🇪​ 🇨​🇷​🇦​🇼​🇱​🇮​🇳​' 🇴​🇺​🇹​ 🇹​🇭​🇪​ 🇩​🇮​🇹​🇨​🇭​, 🇸​🇹​🇮​🇹​🇨​🇭​🇪​🇸​ 🇫​🇴​🇷​ 🇦​ 🇸​🇳​🇮​🇹​🇨​🇭​ 。 .   。
,     .     .   .              . 。
 .  。  .   .  .   。  .   .    .
   ⠀⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ ʟɪғᴇ, ᴛʜᴇ sᴜɴ'ʟʟ ʀɪsᴇ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs ʜᴀᴠᴇ ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴅɪᴇᴅ
       .
  .     .    
.       ,   .  .         。
     .         .   .   .   .   .    .
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Alex❤T❤F❤F❤A❤P❤M❤M❤M❤Z❤I❤T❤A❤
 .  。  .   .  .   。  .   .    .
                .
  .     .    
.       ,   .  .         。
     .         .   .   .   .   .    .

  Gave everything i ever would, even more than i could, and it still was not enough for you.

Recent Activity

1.5 hrs on record
Currently In-Game
1.8 hrs on record
last played on Jan 14
3.4 hrs on record
last played on Jan 8
Krümel. Aug 4, 2021 @ 5:33pm 
Monke
VashX Feb 27, 2021 @ 12:46pm 
+rep
kalashnikov May 16, 2020 @ 6:39am 
:steamsalty:
melinski Jan 26, 2020 @ 10:42am 
………….……………………. „-/*"\„,„,
…….…………………….¸„-^"¯ :\_ / o '"*'"¯/' WOOF WOOF
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : : ¸„,-~"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :- GIVE THIS CUTE DOG
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯ TO PEOPLE YOU CARE ABOUT
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"