Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 12 trên 14 (86%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

ILLUMINATED

Restore power to the Administrative Block
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

FLUSHED

Drain the Sewers
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

SOAKED

Activate the sprinklers in the Male Ward
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

EMANCIPATED

Collect the key in the Female Ward
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

EDUCATED

Collect 15 documents and complete 15 recordings
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

PUNISHED

Finish the game
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

PULITZER

Collect all documents and complete all recordings
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

LUNATIC

Finish the game in Insane mode
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

GAS LEAKER

Turn off the gas
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

SHOCKER

Turn off the electricity
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

ARCHIVIST

Collect all documents
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pm

LEGACY

Complete all recordings
Mở khóa vào 25 Thg05, 2014 @ 4:55pmWHISTLEBLOWER

Finish the Whistleblower DLC

BOWELWHISTLER

Finish the DLC in Insane mode