ᶠᵘᶜᵏᵧₒᵤ
𝓕𝓣𝓟   Niederosterreich, Austria
 
 
:goodshot: 𝓬𝓸𝓶𝓶𝓮𝓷𝓽 𝓫𝓮𝓵𝓸𝔀 𝓫𝓮𝓯𝓸𝓻𝓮 𝓪𝓭𝓭𝓲𝓷𝓰 𝓶𝓮
:steamsalty: - Private / 0 Level accounts will be blocked instantly.
:noway:People i hate Here :noway:

e̡͉͇̝͖͛ͩ́ỵ̥͓͔͓̽̋͌̓̆̔ͯͧ ͓̞̘ͫͣ̉̎ͥg̨͇̺͙̾ͭ͌͂ͧͦ͡ũ̲̦ͤ̍́y͔̲̘̖̤̺̒̑ͧ͘ͅs̷̮̼̻͊̋͛ ̼̼͐̿̉͗͌̕͞a̾ͪͩ҉̵̞̩̝̱n̾̌̄́̽͂҉̰̱̯̜̰̯̤̠d̸͇͚͂̋͐͋̏̊͑̌͘ ͖̾ͣͭ́̚̚͢͜i͕̱͉ͩ̏̎ͩͭ͛ ̡͍̦̤̯̬͕̀͛̐́ͪ̓̓͡ḩ̴̻͚̱͇̜̃ͭͭ͠o̰̰̫̻͓͈̰ͭ͂̈͌̐ͥ͢p̷͈̳̝̘̬̈̚͟ë̼̜̪̳͉͔́ͧ͐ͮ͆́̒̏͘͟ͅ ̵̠͉͍͔́͟y̛̹͍̬̑ͭ̋ͤ͑͟o̸͈̩̐̈́̈ͨ͛̓ͨ̎̕u̴̯̯̯̻̣͔̟̼̽̀̐̎̚̕ ͖̩͇ͮͭ͊́͑̊̕e̝̤̰͎̩͑̾ņ̘͎̱̙̼̖͈̗͐͊͆̆̍͂̽͆ͥj̪̠̹̻̮̳͊ͤ͋̋̈ͅô̴̙͕̦̯̟͕̘͊̿ͪͭ̅͆ͮy̸͔̗̯͚͓̤̲̐̌̓ͧ̉͢ ̰͙̰̘ͦ́ͩͫͥ̐t̴͚̥̟̂ͭ̽̎́ḧ̡̛̼́̂̄́ͫ̆͠ͅé̯̜̯͓̟̥͙̋͌̒̐̑̓̏́͜ ̴̟͉̞͙ͭ́s̥̱̽̑ͮͥͪ͋̏͛̿͘e͍̱̮̮̝̊̏̂cͭͧ̿͏̲͡o̵̮̬̗̯͔̼ͦ͒͂ͨ̄ͧ͠ͅn̢̪̞͙͈̽͌͋
h̷̛̻̼̞̫͙ͥͮ̆͆ͦͪ͡e̡͉͇̝͖͛ͩ́ỵ̥͓͔͓̽̋͌̓̆̔ͯͧ ͓̞̘ͫͣ̉̎ͥg̨͇̺͙̾ͭ͌͂ͧͦ͡ũ̲̦ͤ̍́y͔̲̘̖̤̺̒̑ͧ͘ͅs̷̮̼̻͊̋͛ ̼̼͐̿̉͗͌̕͞a̾ͪͩ҉̵̞̩̝̱n̾̌̄́̽͂҉̰̱̯̜̰̯̤̠d̸͇͚͂̋͐͋̏̊͑̌͘ ͖̾ͣͭ́̚̚͢͜i͕̱͉ͩ̏̎ͩͭ͛ ̡͍̦̤̯̬͕̀͛̐́ͪ̓̓͡ḩ̴̻͚̱͇̜̃ͭͭ͠o̰̰̫̻͓͈̰ͭ͂̈͌̐ͥ͢p̷͈̳̝̘̬̈̚͟ë̼̜̪̳͉͔́ͧ͐ͮ͆́̒̏͘͟ͅ ̵̠͉͍͔́͟y̛̹͍̬̑ͭ̋ͤ͑͟o̸͈̩̐̈́̈ͨ͛̓ͨ̎̕u̴̯̯̯̻̣͔̟̼̽̀̐̎̚̕ ͖̩͇ͮͭ͊́͑̊̕e̝̤̰͎̩͑̾ņ̘͎̱̙̼̖͈̗͐͊͆̆̍͂̽͆ͥj̪̠̹̻̮̳͊ͤ͋̋̈ͅô̴̙͕̦̯̟͕̘͊̿ͪͭ̅͆ͮy̸͔̗̯͚͓̤̲̐̌̓ͧ̉͢ ̰͙̰̘ͦ́ͩͫͥ̐t̴͚̥̟̂ͭ̽̎́ḧ̡̛̼́̂̄́ͫ̆͠ͅé̯̜̯͓̟̥͙̋͌̒̐̑̓̏́͜ ̴̟͉̞͙ͭ́s̥̱̽̑ͮͥͪ͋̏͛̿͘e͍̱̮̮̝̊̏̂cͭͧ̿͏̲͡o̵̮̬̗̯͔̼ͦ͒͂ͨ̄ͧ͠ͅn̢̪̞͙͈̽͌͋
h̷̛̻̼̞̫͙ͥͮ̆͆ͦͪ͡e̡͉͇̝͖͛ͩ́ỵ̥͓͔͓̽̋͌̓̆̔ͯͧ ͓̞̘ͫͣ̉̎ͥg̨͇̺͙̾ͭ͌͂ͧͦ͡ũ̲̦ͤ̍́y͔̲̘̖̤̺̒̑ͧ͘ͅs̷̮̼̻͊̋͛ ̼̼͐̿̉͗͌̕͞a̾ͪͩ҉̵̞̩̝̱n̾̌̄́̽͂҉̰̱̯̜̰̯̤̠d̸͇͚͂̋͐͋̏̊͑̌͘ ͖̾ͣͭ́̚̚͢͜i͕̱͉ͩ̏̎ͩͭ͛ ̡͍̦̤̯̬͕̀͛̐́ͪ̓̓͡ḩ̴̻͚̱͇̜̃ͭͭ͠o̰̰̫̻͓͈̰ͭ͂̈͌̐ͥ͢p̷͈̳̝̘̬̈̚͟ë̼̜̪̳͉͔́ͧ͐ͮ͆́̒̏͘͟ͅ ̵̠͉͍͔́͟y̛̹͍̬̑ͭ̋ͤ͑͟o̸͈̩̐̈́̈ͨ͛̓ͨ̎̕u̴̯̯̯̻̣͔̟̼̽̀̐̎̚̕ ͖̩͇ͮͭ͊́͑̊̕e̝̤̰͎̩͑̾ņ̘͎̱̙̼̖͈̗͐͊͆̆̍͂̽͆ͥj̪̠̹̻̮̳͊ͤ͋̋̈ͅô̴̙͕̦̯̟͕̘͊̿ͪͭ̅͆ͮy̸͔̗̯͚͓̤̲̐̌̓ͧ̉͢ ̰͙̰̘ͦ́ͩͫͥ̐t̴͚̥̟̂ͭ̽̎́ḧ̡̛̼́̂̄́ͫ̆͠ͅé̯̜̯͓̟̥͙̋͌̒̐̑̓̏́͜ ̴̟͉̞͙ͭ́s̥̱̽̑ͮͥͪ͋̏͛̿͘e͍̱̮̮̝̊̏̂cͭͧ̿͏̲͡o̵̮̬̗̯͔̼ͦ͒͂ͨ̄ͧ͠ͅn̢̪̞͙͈̽͌͋

e̡͉͇̝͖͛ͩ́ỵ̥͓͔͓̽̋͌̓̆̔ͯͧ ͓̞̘ͫͣ̉̎ͥg̨͇̺͙̾ͭ͌͂ͧͦ͡ũ̲̦ͤ̍́y͔̲̘̖̤̺̒̑ͧ͘ͅs̷̮̼̻͊̋͛ ̼̼͐̿̉͗͌̕͞a̾ͪͩ҉̵̞̩̝̱n̾̌̄́̽͂҉̰̱̯̜̰̯̤̠d̸͇͚͂̋͐͋̏̊͑̌͘ ͖̾ͣͭ́̚̚͢͜i͕̱͉ͩ̏̎ͩͭ͛ ̡͍̦̤̯̬͕̀͛̐́ͪ̓̓͡ḩ̴̻͚̱͇̜̃ͭͭ͠o̰̰̫̻͓͈̰ͭ͂̈͌̐ͥ͢p̷͈̳̝̘̬̈̚͟ë̼̜̪̳͉͔́ͧ͐ͮ͆́̒̏͘͟ͅ ̵̠͉͍͔́͟y̛̹͍̬̑ͭ̋ͤ͑͟o̸͈̩̐̈́̈ͨ͛̓ͨ̎̕u̴̯̯̯̻̣͔̟̼̽̀̐̎̚̕ ͖̩͇ͮͭ͊́͑̊̕e̝̤̰͎̩͑̾ņ̘͎̱̙̼̖͈̗͐͊͆̆̍͂̽͆ͥj̪̠̹̻̮̳͊ͤ͋̋̈ͅô̴̙͕̦̯̟͕̘͊̿ͪͭ̅͆ͮy̸͔̗̯͚͓̤̲̐̌̓ͧ̉͢ ̰͙̰̘ͦ́ͩͫͥ̐t̴͚̥̟̂ͭ̽̎́ḧ̡̛̼́̂̄́ͫ̆͠ͅé̯̜̯͓̟̥͙̋͌̒̐̑̓̏́͜ ̴̟͉̞͙ͭ́s̥̱̽̑ͮͥͪ͋̏͛̿͘e͍̱̮̮̝̊̏̂cͭͧ̿͏̲͡o̵̮̬̗̯͔̼ͦ͒͂ͨ̄ͧ͠ͅn̢̪̞͙͈̽͌͋
Currently Offline
Last Online 1 hrs, 6 mins ago
Artwork Showcase
qwertztui
Screenshot Showcase
Favorite Guide
Created by - 𝔘𝔉𝔒
381 ratings
󠀡

Recent Activity

2,335 hrs on record
last played on Sep 25
767 hrs on record
last played on Sep 25
107 hrs on record
last played on Sep 18
Krzyżol 6 hours ago 
-rep ♥♥♥♥ing loser with cheats
LexeFlexe // Alex Sep 7 @ 7:52am 
suchen nen mate
Martin Sep 3 @ 10:02am 
..._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Brothers. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .In . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : : :, : : : : :/ . . Arms. . . \: : : : : :,: : : : : :
[♥NekoLover♥]Miyu Aug 13 @ 11:39am 
Du ripper typ
[♥NekoLover♥]Miyu Jul 17 @ 10:02am 
du bischt rip
Carrywurst/JeVL May 24 @ 8:11am 
Send Nudes