Skorpion⁷_λ™
⚡Nick⚡   Poland
 
 
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ, ʟᴇᴀᴠᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴀɴᴅ ʀᴇᴀᴅ ᴍʏ ɪɴғᴏʙᴏx ʙᴇғᴏʀᴇ ᴀᴅᴅɪɴɢ ᴍᴇ, ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ɪ'ʟʟ ᴅᴇᴄʟɪɴᴇ ʏᴏᴜ.
ᴅᴏɴᴀᴛᴇᴍʏ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ [discord.gg]
This guy is a scammer.


Favorite Quotes Of Mine:
"War isn't a war, without blood"

"Come with me, to the every end of mine"

"You may kill me, but you wont forget me..."

"Fight for yours, defend for others"

"Think of Love as Felling, not a word"

"The enemy of my enemy is my friend"

"Hitler was just a beginning, of something bigger"

"Confiusion is a first step to hell"

"On the battlefield the only thing you feel is to be frighten, think of memories that shall bring hapiness into your heart"


All rights of using this description belongs to ѕкσяρiσи7_♪™ ®, using this without permission might get you reported.
Note to myself
Scout:


Soldier:


Pyro:
Strange Mishap Mercenary
Crusader's Getup
Strange Fireman's Essentials


Demoman: ✔Heavy: ✔


Engineer:


Medic:


Sniper:


Spy:
Понастоящем извън линия
Последно на линия 10 минути
Изложение на худ. творби
                                        ᴅ ᴏ ᴘ ᴇ   ɪ ɴ ғ ᴏ ʙ ᴏ x
                                                               > 山 乇 ㄥ 匚 ㄖ 爪 乇 <


                                                                  ᴡʀɪᴛᴇ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ
                                                        ᴏɴ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ ʙᴇғᴏʀᴇ ᴀᴅᴅɪɴɢ ᴍᴇ,
                                                             ʀᴀɴᴅᴏᴍ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs
                                                            ᴀʀᴇ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴄᴀʟʟʏ ᴅᴇɴɪᴇᴅ.

                                                        ɪ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs
                                                      ғʀᴏᴍ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡɪᴛʜ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇs,
                                                            ɪɴᴠᴇɴᴛᴏʀɪᴇs ᴏʀ ᴛʀᴀᴅᴇ ʙᴀɴs.

                                                              ᴅᴏ ɴᴏᴛ sᴘᴀᴍ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀᴛ
                                                    (ɢᴏᴅ, ᴛʜᴀᴛ's ᴀɴɴᴏʏɪɴɢ ᴀs ʜᴇʟʟ.)


                                                            >> ᴄᴏᴏʟ ɪɴғᴏ 'ʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ. <<

                                                                ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ: иι¢к
                                                                ᴍʏ ᴀɢᴇ: ɪ ᴄᴀɴ'ᴛ ᴄᴏᴜɴᴛ ɪᴛ.
                                                                ᴍʏ ɢᴇɴᴅᴇʀ: sᴜᴘᴇʀʙ ᴍᴀʟᴇ
                                                                ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴsʜɪᴘ: What is it, tinder or something
                                                                ᴍʏ ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: The Polish state
                                                                ғᴀᴠᴏᴜʀɪᴛᴇ ɢᴀᴍᴇs: TF2, HOIV, CS                                                                      ʙᴇsᴛ ғʀɪᴇɴᴅs✔:

                                                         Lukas Great Friend, gib me my pen.
                                                 TORIKO UM GUUD I have right to call for a lawyer!

                                                                      sᴏᴄɪᴀʟ ғᴀɪʟᴜʀᴇs✖:
                                                                       NONE, ...YET.

All rights of using this description belongs to ѕкσяρiσи7_♪™ ®, using this without permission might get you reported, lol.
Изложение от работилницата
This is my first mod and I'm going to develop it. I will be grateful for comments reporting bugs.

THE MOD ISN'T AVAIBLE IN ENGLISH YET!

Stats:
Health: 300
Hunger: 400 (Drops 2 times faster)
Sanity: 100
64 оценки
Създадено от — MineSplendor

Скорошна дейност

2,790 изиграни часа
последно пускане 17 юни
29 изиграни часа
последно пускане 16 юни
58 изиграни часа
последно пускане 16 юни
Whiterun guard 7 юни в 10:31 
Friendly ... until someone ruins it :)
SomeBritishGuy 27 май в 17:50 
+rep gave me +rep so its only right to give back chill dude :cozybethesda:
ǝʃʃın⅁ 22 май в 10:33 
He did.
Koň0 hraje 20 май в 21:58 
Sorry dude
LiberatoR 20 май в 6:03 
Yo I added u Cuz I wanted to talk about someone
_Light 19 май в 5:39 
<3