higuana úmida
Male | 23 Years Old   Porto, Portugal
 
 
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ :dsfight: Aʟᴡᴀʏs Fᴏʀᴡᴀʀᴅ:dsfight:
ㅤㅤㅤ
ㅤ⠀ㅤ:10_level::ok_ay::20_level::ok_ay::30_level::ok_ay::40_level::ok_ay::50_level::ok_ay::60_level::ok_ay::70_level::ok_ay::80_level::ok_ay::90_level::ok_ay::100_level::ok_ay:ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
:retreat:ㅤCᴏᴍᴍᴇɴᴛ Dᴏᴡɴ Bᴇʟᴏᴡ Wʜʏ I Sʜᴏᴜʟᴅ Aᴄᴄᴇᴘᴛ Yᴏᴜㅤ:retreat:


ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ:dsfight:竜が我が敵を喰らう:dsfight:

ㅤㅤㅤㅤ:dsfight: Coragem. Honra. Lealdade. Sacrifício. :dsfight:
ㅤㅤㅤㅤㅤ:dsfight:ㅤÉs mais forte do que julgas.ㅤㅤ:dsfight:

Sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ᴡᴇ ᴅᴏ ᴛʜᴇ ᴡʀᴏɴɢ ᴛʜɪɴɢs ғᴏʀ ᴛʜᴇ ʀɪɢʜᴛ ʀᴇᴀsᴏɴs

"Às ᴠᴇᴢᴇs sãᴏ ᴀs ᴘᴇssᴏᴀs ǫᴜᴇ ᴍᴇɴᴏs ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴍᴏs, ǫᴜᴇ ғᴀᴢᴇᴍ ᴀs ᴄᴏɪsᴀs ǫᴜᴇ ɴɪɴɢᴜéᴍ ᴘᴏᴅᴇ ɪᴍᴀɢɪɴᴀʀ"
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ-Aʟᴀɴ Tᴜʀɪɴɢ

"Tʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴏᴛʜɪɴɢ
Oᴜᴛsɪᴅᴇ ᴏғ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ
Tʜᴀᴛ ᴄᴀɴ ᴇᴠᴇʀ ᴇɴᴀʙʟᴇ ʏᴏᴜ
Tᴏ ɢᴇᴛ ʙᴇᴛᴛᴇʀ, sᴛʀᴏɴɢᴇʀ, ʀɪᴄʜᴇʀ,
Qᴜɪᴄᴋᴇʀ, ᴏʀ sᴍᴀʀᴛᴇʀ.
Eᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪs ᴡɪᴛʜɪɴ.
Eᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴇxɪsᴛs.
Sᴇᴇᴋ ɴᴏᴛʜɪɴɢ
Oᴜᴛsɪᴅᴇ ᴏғ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ."

ㅤㅤㅤㅤ-Mɪʏᴀᴍᴏᴛᴏ Mᴜsᴀsʜɪ

“Sᴇ ᴠᴏᴄê ᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ ᴏ ɪɴɪᴍɪɢᴏ ᴇ ᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ ᴀ sɪ ᴍᴇsᴍᴏ,
ɴãᴏ ᴘʀᴇᴄɪsᴀ ᴛᴇᴍᴇʀ ᴏ ʀᴇsᴜʟᴛᴀᴅᴏ ᴅᴇ ᴄᴇᴍ ʙᴀᴛᴀʟʜᴀs.
Sᴇ ᴠᴏᴄê sᴇ ᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ ᴍᴀs ɴãᴏ ᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ ᴏ ɪɴɪᴍɪɢᴏ,
ᴘᴀʀᴀ ᴄᴀᴅᴀ ᴠɪᴛóʀɪᴀ ɢᴀɴʜᴀ sᴏғʀᴇʀá ᴛᴀᴍʙéᴍ ᴜᴍᴀ ᴅᴇʀʀᴏᴛᴀ.
Sᴇ ᴠᴏᴄê ɴãᴏ ᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ ɴᴇᴍ ᴏ ɪɴɪᴍɪɢᴏ ɴᴇᴍ ᴀ sɪ ᴍᴇsᴍᴏ,
ᴘᴇʀᴅᴇʀá ᴛᴏᴅᴀs ᴀs ʙᴀᴛᴀʟʜᴀs.”

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ-Sᴜɴ Tᴢᴜ

“Cᴏɴᴄᴇɴᴛʀᴇ-sᴇ ɴᴏs ᴘᴏɴᴛᴏs FORTES,
ʀᴇᴄᴏɴʜᴇçᴀ ᴀs FRAQUEZAS,
ᴀɢᴀʀʀᴇ ᴀs OPORTUNIDADES
ᴇ ᴘʀᴏᴛᴇᴊᴀ-sᴇ ᴄᴏɴᴛʀᴀ ᴀs AMEAÇAS.”

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ-Sᴜɴ Tᴢᴜ

“Qᴜᴀɴᴅᴏ ᴄᴀᴘᴀᴢ, ғɪɴᴊᴀ sᴇʀ ɪɴᴄᴀᴘᴀᴢ;
ǫᴜᴀɴᴅᴏ ᴘʀᴏɴᴛᴏ, ғɪɴᴊᴀ ᴇsᴛᴀʀ ᴅᴇsᴘʀᴇᴘᴀʀᴀᴅᴏ;
ǫᴜᴀɴᴅᴏ ᴘʀóxɪᴍᴏ, ғɪɴᴊᴀ ᴇsᴛᴀʀ ʟᴏɴɢᴇ;
ǫᴜᴀɴᴅᴏ ʟᴏɴɢᴇ, ғᴀçᴀᴍ ᴀᴄʀᴇᴅɪᴛᴀʀ ǫᴜᴇ ᴇsᴛá ᴘʀóxɪᴍᴏ.”

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ-Sᴜɴ Tᴢᴜ

“Sᴇ ᴇᴜ ᴀᴠᴀɴçᴀʀ sɪɢᴀ-ᴍᴇ,
Sᴇ ᴇᴜ ᴍᴏʀʀᴇʀ ᴠɪɴɢᴜᴇ-ᴍᴇ,
Sᴇ ᴇᴜ ʀᴇᴄᴜᴀʀ MATE-ME!”:rlgizmo::rlmerc::rlpaladin::rlxdevil::rlbackfire: :rlhotshot::rloctane::rlroadhog::rlvenom::rlbreakout:
:rhino_attack:ㅤㅤㅤㅤ:rred::A::Z:ㅤㅤㅤ:rhino_attack:当前离线
上次在线 5 小时 55 分钟前
艺术作品展柜
Pʀᴏғɪʟᴇ 🌹
20 6 2
I N F Oㅤㅤㅤㅤㅤㅤ🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌑ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ⎯ ❐ ⤬
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╲╱

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ:dragon2: Rᴇᴀᴅ Mᴇ :dragon2:

:wlnext: Sᴇɴᴅ ᴀɴ ᴏғғᴇʀ ᴛᴏ ᴍᴇ:exclamationPointRed:
:wlnext: Dᴏ ɴᴏᴛ ʙᴇɢ ғᴏʀ ғʀᴇᴇ ɪᴛᴇᴍs.
:wlnext: I ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇs.
:wlnext: I ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ ʙᴇʟᴏᴡ ʟᴇᴠᴇʟ :100_level:.
:wlnext: Cᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴅᴏᴡɴ ʙᴇʟᴏᴡ ᴡʜʏ ɪ sʜᴏᴜʟᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ʏᴏᴜ.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╱╲

:frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╲╱

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ:dragon2: Fᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ ɢᴀᴍᴇs :dragon2:

:wlnext: Cᴏᴜɴᴛᴇʀ-Sᴛʀɪᴋᴇ: Gʟᴏʙᴀʟ Oғғᴇɴsɪᴠᴇ :csgoct:
:wlnext: Cᴜᴘʜᴇᴀᴅ :cuphead:
:wlnext: Mᴀʀᴠᴇʟ Hᴇʀᴏᴇs Oᴍᴇɢᴀ (Sᴇʀᴠᴇʀ Cʟᴏsᴇᴅ :SnakeSad:) :Avengers:
:wlnext: Rᴏᴄᴋᴇᴛ Lᴇᴀɢᴜᴇ :rloctane:

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╱╲

:frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╲╱

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ:dragon2: Sᴏᴍᴇ Fᴀᴄᴛs :dragon2:

:Rank_D: Tᴏᴛᴀʟ Xᴘ Rᴀɴᴋ :Rank_D:

:OSWGreenBox: 3122 - Wᴏʀʟᴅ; :gearthumbsdown:
:OSWYellowbox: 1346 - Rᴇɢɪᴏɴ; :gearthumbsdown:
:OSWRedBox: 38 - Cᴏᴜɴᴛʀʏ; :gearthumbsdown:

:Rank_C: Tᴏᴛᴀʟ Gᴀᴍᴇs Rᴀɴᴋ :Rank_C:

:OSWGreenBox: 5731 - Wᴏʀʟᴅ; :gearthumbsup:
:OSWYellowbox: 2498 - Rᴇɢɪᴏɴ; :gearthumbsup:
:OSWRedBox: 67 - Cᴏᴜɴᴛʀʏ; :gearthumbsup:

:Rank_S: Tᴏᴛᴀʟ Pʟᴀʏᴛɪᴍᴇ Rᴀɴᴋ :Rank_S:

:OSWGreenBox: 23347 - Wᴏʀʟᴅ; :gearthumbsup:
:OSWYellowbox: 9856 - Rᴇɢɪᴏɴ; :gearthumbsup:
:OSWRedBox: 242 - Cᴏᴜɴᴛʀʏ; :gearthumbsup:
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ- Uᴘᴅᴀᴛᴇᴅ 04/03/2018 :cupup::cuphead:
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╱╲

:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
成就展柜
954,165
成就
609
完美达成的游戏数
92%
游戏平均完成率
打算交易的物品
6,952
已拥有的物品数
318
已进行的交易次数
4,138
市场交易次数

截图展柜
Xɪᴄʀɪɴʜᴀ ᴅᴏ Mᴀʟ
25 1 1
成就展柜
+954,159
954,165
成就
609
完美达成的游戏数
92%
游戏平均完成率
最喜爱的游戏
985
已游戏的小时数
87
已达成的成就数
500 点经验值
成就进度   87 / 88
最喜爱的组
Coupon Dumpster - 公共组
Welcome to the Coupon Dumpster!
23,973
名成员
867
游戏中
4,269
人在线
432
聊天中
最喜爱的指南
创建者 - RENX神
9,177 个评分
创意工坊展柜
You know that moment.
创建者 - KRIGERN
评测展柜
已运行 3.1 小时
鑓塵幗膂蓿f寥寢膃暠瘉甅甃槊槎f碣綮瘋聟碯颱亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
澣幗嶌塹傴嫩榛畝皋i袍耘蚌紕欒儼巓襴踟篁f罵f亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
漲蔭甃縟諛f麭窶膩I嶮薤篝爰曷樔黎㌢´ `ⅷ踟亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
蔕漓滿f蕓蟇踴f歙艇艀裲f睚鳫巓襴骸   贒憊亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
榊甃齊爰f懈橈燗殪幢緻I翰儂樔黎夢'”  ,ィ傾篩縒亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
箋聚蜚壊劑薯i暹盥皋袍i耘蚌紕偸′  雫寬I爰曷f亦尓㍍i:i:i;;:;:: : :
銕颱麼寰篝螂徑悗f篝嚠篩i縒縡齢    Ⅷ辨f篝I鋗f亦尓㍍i:i:i;;:; : : .
碯聟f綴麼辨螢f璟輯駲f迯瓲i軌帶′   `守I厖孩f奎亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
綮誣撒f曷磔瑩德f幢儂儼巓襴緲′     `守枢i磬廛i亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
慫寫廠徑悗緞f篝嚠篩I縒縡夢'´       `守峽f徑悗f亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
廛僵I數畝篥I熾龍蚌紕襴緲′       ‘守畝皋弊i劍亦尓㍍i:i:i;;:;:: : : .
瘧i槲瑩f枢篝磬曷f瓲軌揄′       ,gf毯綴徑悗嚠迩忙亦尓㍍i:i:i;;:;::
襴罩硼f艇艀裲睚鳫襴鑿緲'        奪寔f厦傀揵猯i爾迩忙亦尓㍍i:i:
椈棘斐犀耋絎絲絨緲′           ”'罨悳萪f蒂渹幇f廏迩忙i亦尓㍍
潁樗I瘧德幢i儂巓緲′          r㎡℡〟”'罨椁裂滅楔滄愼愰迩忙亦
翦i磅艘溲I搦儼巓登zzz zzz㎜㎜ァg  緲 g  甯體i爺ゎ。, ”'罨琥焜毳徭i嵬塰慍絲
枢篝磬f曷迯i瓲軌f襴暹 甯幗緲 ,fi'  緲',纜。 贒i綟碕碚爺ゎ。 ”'罨皴發傲亂I黹靱
緞愾慊嵬嵯欒儼巓襴驫 霤I緲 ,緲  ",纜穐 甯絛跨飩i髢馳爺ゎ。`'等誄I筴碌I畷
罩硼I蒻筵硺艇艀i裲睚亀 篳'’,緲 g亀 Ⅶil齢 贒罩硼i艇艀裲睚鳫爺靠飭蛸I裘裔
椈f棘豢跫跪I衙絎絲絨i爺i㎜iⅣ  ,緲i亀 Ⅶ靈, 甯傅喩I揵揚惹屡絎痙棏敞裔筴敢
頬i鞏褂f跫詹雋髢i曷迯瓲軌霤  ,緲蔭穐 Ⅶ穐  讎椈i棘貅f斐犀耋f絎絲觚f覃黹黍
襴蔽戮貲艀舅I肅肄肆槿f蝓Ⅷ  緲$慚I穐,疊穐 甯萪碾f鋗輜靠f誹臧鋩f褂跫詹i雋
特卖星人统计数据
最高等级
1
对战头目数量
0

总经验值
585

最新动态

总时数 161 小时
最后运行日期:7月18日
总时数 985 小时
最后运行日期:7月9日
500 点经验值
成就进度   87 / 88
总时数 2.9 小时
最后运行日期:7月1日
成就进度   0 / 19
Admiral Wolfgang Goethe 21 小时以前 
:read::Loving::Loving::Loving::read::2015holly::read::Loving::Loving::Loving::read:
:Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving:
:Loving::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::Loving:
:Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving:
:read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read:
:read::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::read:
:SYMSheart::read::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::read::SYMSheart:
:vitalylapin::SYMSheart::read::read::Loving::BL5::Loving::read::read::SYMSheart::vitalylapin:
:vitalylapin::vitalylapin::SYMSheart::read::read::Loving::read::read::SYMSheart::vitalylapin::vitalylapin:
Admiral Wolfgang Goethe 7月16日上午5:08 
:read::Loving::Loving::Loving::read::2015holly::read::Loving::Loving::Loving::read:
:Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving:
:Loving::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::Loving:
:Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving:
:read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read:
:read::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::read:
:SYMSheart::read::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::read::SYMSheart:
:vitalylapin::SYMSheart::read::read::Loving::BL5::Loving::read::read::SYMSheart::vitalylapin:
:vitalylapin::vitalylapin::SYMSheart::read::read::Loving::read::read::SYMSheart::vitalylapin::vitalylapin:
Zenvus 7月14日下午4:15 
Have a Good Day!
Gromax 7月14日上午10:46 
╱╲______╱╲
▏╭━━╮ ╭━━╮▕
▏┃__┃ ┃__┃▕
▏┃_❤┃ ┃❤_┃▕
▏╰━━╯ ╰━━╯▕
╲╰╰╯╲╱╰╯╯╱
╱╰╯╰╯╰╯╰╯╲
▏▕╰╯╰╯╰╯▏▕
▏▕╯╰╯╰╯╰▏▕
╲╱╲╯╰╯╰╱╲╱
__╱▕▔▔▏╲__
▔▔▔▔┈┈▔▔▔▔
Admiral Wolfgang Goethe 7月13日下午6:41 
:read::Loving::Loving::Loving::read::coronet::read::Loving::Loving::Loving::read:
:Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving:
:Loving::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::Loving:
:Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::ElizaHeart::Loving:
:read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read:
:read::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::read:
:p_wheel::read::read::Loving::BL5::ElizaHeart::BL5::Loving::read::read::p_wheel:
:vitalylapin::p_wheel::read::read::Loving::BL5::Loving::read::read::p_wheel::vitalylapin:
:vitalylapin::vitalylapin::p_wheel::read::read::Loving::read::read::p_wheel::vitalylapin::vitalylapin:
Sweep 7月12日上午7:51 
:LIS_butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::LIS_butterfly:
:FlyingTent::FlyingTent::cure::cure::FlyingTent::cure::cure::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::cure::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent:
:FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::cure::BlueGlow::cure::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::cure::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:LIS_butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::LIS_butterfly:

Enjoy your well-earned Weekend! :optikastar:
Best regards! :shinealight: