Kaido
Raisum   Estonia
 
 
      ᴏᴋ﹐ ᴀʟʟ ғʟɪɢʜᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟʟᴇʀs ɢᴏ﹣ɴᴏ﹣ɢᴏ ғᴏʀ ᴘᴏᴡᴇʀᴇᴅ ᴅᴇsᴄᴇɴᴛ
ʀᴇᴛʀᴏ﹖ ɢᴏ             ғɪᴅᴏ﹖ ɢᴏ             ɢᴜɪᴅᴀɴᴄᴇ﹖ ɢᴏ            ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ﹖ ɢᴏ
ᴛᴇʟᴄᴏᴍ﹖ ɢᴏ            ɢɴᴄ﹖ ɢᴏ               ᴇᴇᴄᴏᴍ﹖ ɢᴏ              sᴜʀɢᴇᴏɴ﹖ ɢᴏ
Currently Offline
Last Online 1 hrs, 56 mins ago
Artwork Showcase
Space
17 6 5
                              The Eagle has landed.
                                         - ━ ━━━━━━ — • • — ━━━━━━ ━ -
                                                                :DamageControlAstronaut: ʀᴀɴᴋs :DamageControlAstronaut:
                                                                      ᴅᴏᴛᴀ ₂
                                                               :d2brewmaster:ʟᴇɢᴇɴᴅ ₃:d2rubick:
                                                                      ᴄs﹕ɢᴏ
                                                          :cjstar:ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ:cjstar:

                                                               ʀᴏᴄᴋᴇᴛ ʟᴇᴀɢᴜᴇ

                                              :rloctane:ʀᴀɴᴋᴇᴅ sᴛᴀɴᴅᴀʀᴛ ₃ᴠ₃: ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ ɪɪɪ:rlpaladin:
                                         - ━ ━━━━━━ — • • — ━━━━━━ ━ -
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴇʀᴇ·s ᴍʏ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ :DamageControlAstronaut:
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴘʀᴏᴄᴇssᴏʀ - ᴀᴍᴅ ʀʏᴢᴇɴ ₇ ₂₇₀₀x
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴄᴘᴜ ᴄᴏᴏʟᴇʀ - ʙᴇ ϙᴜɪᴇᴛ ᴅᴀʀᴋ ʀᴏᴄᴋ ᴘʀᴏ ₄
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴇᴍᴏʀʏ - ɢ.sᴋɪʟʟ ᴛʀᴇɴᴅᴇɴᴛᴢ ₁₆ɢʙ ₃₆₀₀ᴍʜᴢ ᴄʟ₁₆ ᴅᴅʀ₄
                                                     :DamageControlAstronaut: ssᴅ ₁ - sᴀᴍsᴜɴɢ ₈₅₀ ᴇᴠᴏ ₅₁₂ɢʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ssᴅ ₂ - sᴀᴍsᴜɴɢ ₉₆₀ ᴇᴠᴏ ₂₅₀ɢʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴀʀᴅ ᴅʀɪᴠᴇ ₁ - ᴡᴅ ʙʟᴀᴄᴋ ₁ᴛʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴀʀᴅ ᴅʀɪᴠᴇ ₂ - ᴡᴅ ʀᴇᴅ ₄ᴛʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴀʀᴅ - ᴀᴍᴅ sᴀᴘᴘʜɪʀᴇ ɴɪᴛʀᴏ+ ʀx ᴠᴇɢᴀ ₆₄
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ - ᴀᴄᴇʀ xꜰ₂₇₀ʜᴜᴀ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ - ᴄᴍ ᴍᴀsᴛᴇʀᴋᴇʏs ʟ ᴘʀᴏ ʀɢʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴏᴜsᴇ - sᴛᴇᴇʟsᴇʀɪᴇs ʀɪᴠᴀʟ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴏs - ᴡɪɴᴅᴏᴡs ₁₀ ᴘʀᴏ ₆₄﹣ʙɪᴛ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ - ᴀsᴜs ᴄʀᴏssʜᴀɪʀ ᴠɪɪ ʜᴇʀᴏ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴘsᴜ - ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʀᴍ₇₅₀ɪ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴄᴀsᴇ - ꜰʀᴀᴄᴛᴀʟ ᴅᴇsɪɢɴ ᴅᴇꜰɪɴᴇ ʀ₆
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍɪᴄʀᴏᴘʜᴏɴᴇ - ᴀᴛ₂₀₂₀ ᴜsʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴇᴀᴅᴘʜᴏɴᴇs - ᴀᴋɢ ᴋ₅₅₀ :DamageControlAstronaut:
                                         - ━ ━━━━━━ — • • — ━━━━━━ ━ -
                                                                  :DamageControlAstronaut: ʟɪɴᴋs :DamageControlAstronaut:

ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ                     ᴘᴏʀᴛғᴏʟɪᴏ                     Tᴡɪᴛᴄʜ                     ʟᴀsᴛ.ғᴍ                     sᴛᴇᴀᴍ ɢʀᴏᴜᴘ
Screenshot Showcase
Achievement Showcase
3,809
Achievements
7
Perfect Games
25%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Group
Welcome to Humble Gaming Community!
38
Members
0
In-Game
13
Online
0
In Chat
Achievement Showcase
3,809
Achievements
7
Perfect Games
25%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

661 hrs on record
last played on Aug 15
305 hrs on record
last played on Aug 15
1,154 hrs on record
last played on Aug 15
Kaido Jul 6 @ 10:18am 
♥♥♥♥
AlmostDave Jul 6 @ 10:18am 
U HAVE BEEN BANGED BY THE SPOOKY BOOTY
BANGER░░░░░░░▄▐░░░░▒▒▒░░░
▒░░░░░░▄▄▄░░▄██▄░░░
░░░░░░▐▀█▀▌░░░░▀█▄░
░░░░░░▐█▄█▌░░░░░░▀█▄
░░░░░░░▀▄▀░░░▄▄▄▄▄▀▀
░░░░░▄▄▄██▀▀▀▀░░░░░
░░░░█▀▄▄▄█░▀▀░░░░░░
░░░░▌░▄▄▄▐▌▀▀▀░░░░░
░▄░▐░░░▄▄░█░▀▀░░░░░
░▀█▌░░░▄░▀█▀░▀░░░░░
░░░░░░░░▄▄▐▌▄▄░░░░░
░HIV░░░░▀███▀█░▄░░░
░..AIDS░░▐▌▀▄▀▄▀▐▄░░░
░FEELS░░▐▀░▐░▌░░▐▌░░
░░BAD░░░█░░▐░▌░░░█░░
░░MAN░░▐▌░░░▀░░░░░█░POST THIS 6 TIMES
Revolt May 31 @ 7:21am 
Hi, I can give my Fractal Horns of Inner Abysm arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio
Palpala Apr 30 @ 1:38am 
this guy in my profile gives his skins to everyone for some reason. He gave me karambit lol
ArBaleNo Apr 14 @ 5:35am 
guy in my profile gives his skins for everyone for some reason. I got karambit from him lol
JoeBoJoe Apr 5 @ 9:38am 
Hi bro, I have no monies and no promo codes but I will suk dik for 5 dorra if you gif me ze monies.