Kaido
Raisum   Estonia
 
 
      ᴏᴋ﹐ ᴀʟʟ ғʟɪɢʜᴛ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟʟᴇʀs ɢᴏ﹣ɴᴏ﹣ɢᴏ ғᴏʀ ᴘᴏᴡᴇʀᴇᴅ ᴅᴇsᴄᴇɴᴛ
ʀᴇᴛʀᴏ﹖ ɢᴏ             ғɪᴅᴏ﹖ ɢᴏ             ɢᴜɪᴅᴀɴᴄᴇ﹖ ɢᴏ            ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ﹖ ɢᴏ
ᴛᴇʟᴄᴏᴍ﹖ ɢᴏ            ɢɴᴄ﹖ ɢᴏ               ᴇᴇᴄᴏᴍ﹖ ɢᴏ              sᴜʀɢᴇᴏɴ﹖ ɢᴏ
Currently Offline
Last Online 2 hrs, 51 mins ago
Artwork Showcase
Space
17 6 5
                              The Eagle has landed.
                                         - ━ ━━━━━━ — • • — ━━━━━━ ━ -
                                                                :DamageControlAstronaut: ʀᴀɴᴋs :DamageControlAstronaut:
                                                                      ᴅᴏᴛᴀ ₂
                                                               :d2brewmaster:ʟᴇɢᴇɴᴅ ₃:d2rubick:
                                                                      ᴄs﹕ɢᴏ
                                                          :cjstar:ʟᴇɢᴇɴᴅᴀʀʏ ᴇᴀɢʟᴇ:cjstar:

                                                               ʀᴏᴄᴋᴇᴛ ʟᴇᴀɢᴜᴇ

                                              :rloctane:ʀᴀɴᴋᴇᴅ sᴛᴀɴᴅᴀʀᴛ ₃ᴠ₃: ᴘʟᴀᴛɪɴᴜᴍ ɪɪɪ:rlpaladin:
                                         - ━ ━━━━━━ — • • — ━━━━━━ ━ -
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴇʀᴇ·s ᴍʏ ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ :DamageControlAstronaut:
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴘʀᴏᴄᴇssᴏʀ - ᴀᴍᴅ ʀʏᴢᴇɴ ₇ ₂₇₀₀x
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴄᴘᴜ ᴄᴏᴏʟᴇʀ - ʙᴇ ϙᴜɪᴇᴛ ᴅᴀʀᴋ ʀᴏᴄᴋ ᴘʀᴏ ₄
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴇᴍᴏʀʏ - ɢ.sᴋɪʟʟ ᴛʀᴇɴᴅᴇɴᴛᴢ ₁₆ɢʙ ₃₆₀₀ᴍʜᴢ ᴄʟ₁₆ ᴅᴅʀ₄
                                                     :DamageControlAstronaut: ssᴅ ₁ - sᴀᴍsᴜɴɢ ₈₅₀ ᴇᴠᴏ ₅₁₂ɢʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ssᴅ ₂ - sᴀᴍsᴜɴɢ ₉₆₀ ᴇᴠᴏ ₂₅₀ɢʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴀʀᴅ ᴅʀɪᴠᴇ ₁ - ᴡᴅ ʙʟᴀᴄᴋ ₁ᴛʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴀʀᴅ ᴅʀɪᴠᴇ ₂ - ᴡᴅ ʀᴇᴅ ₄ᴛʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴀʀᴅ - ᴀᴍᴅ sᴀᴘᴘʜɪʀᴇ ɴɪᴛʀᴏ+ ʀx ᴠᴇɢᴀ ₆₄
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ - ᴀᴄᴇʀ xꜰ₂₇₀ʜᴜᴀ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴋᴇʏʙᴏᴀʀᴅ - ᴄᴍ ᴍᴀsᴛᴇʀᴋᴇʏs ʟ ᴘʀᴏ ʀɢʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴏᴜsᴇ - sᴛᴇᴇʟsᴇʀɪᴇs ʀɪᴠᴀʟ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴏs - ᴡɪɴᴅᴏᴡs ₁₀ ᴘʀᴏ ₆₄﹣ʙɪᴛ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍᴏᴛʜᴇʀʙᴏᴀʀᴅ - ᴀsᴜs ᴄʀᴏssʜᴀɪʀ ᴠɪɪ ʜᴇʀᴏ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴘsᴜ - ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʀᴍ₇₅₀ɪ
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴄᴀsᴇ - ꜰʀᴀᴄᴛᴀʟ ᴅᴇsɪɢɴ ᴅᴇꜰɪɴᴇ ʀ₆
                                                     :DamageControlAstronaut: ᴍɪᴄʀᴏᴘʜᴏɴᴇ - ᴀᴛ₂₀₂₀ ᴜsʙ
                                                     :DamageControlAstronaut: ʜᴇᴀᴅᴘʜᴏɴᴇs - ᴀᴋɢ ᴋ₅₅₀ :DamageControlAstronaut:
                                         - ━ ━━━━━━ — • • — ━━━━━━ ━ -
                                                                  :DamageControlAstronaut: ʟɪɴᴋs :DamageControlAstronaut:

ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ                    {LINK REMOVED}                   {LINK REMOVED}                   {LINK REMOVED}                    sᴛᴇᴀᴍ ɢʀᴏᴜᴘ
Screenshot Showcase
Achievement Showcase
3,948
Achievements
7
Perfect Games
25%
Avg. Game Completion Rate
Favorite Group
Welcome to Humble Gaming Community!
38
Members
0
In-Game
8
Online
0
In Chat
Achievement Showcase
3,948
Achievements
7
Perfect Games
25%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

11.1 hrs on record
last played on Nov 15
592 hrs on record
last played on Nov 15
0.4 hrs on record
last played on Nov 15
[t0ob] Mittens Aug 21 @ 1:03am 
Bro I trade my pudge arcana for any 10 Dota2 loading screens - if you want send me trade offer, I will accept
Nixolai700 Aug 19 @ 6:26am 
DMG's are better than you.... 100% boosted
Nixolai700 Aug 19 @ 6:07am 
-rep boosted
Kaido Jul 6 @ 10:18am 
♥♥♥♥
AlmostDave Jul 6 @ 10:18am 
U HAVE BEEN BANGED BY THE SPOOKY BOOTY
BANGER░░░░░░░▄▐░░░░▒▒▒░░░
▒░░░░░░▄▄▄░░▄██▄░░░
░░░░░░▐▀█▀▌░░░░▀█▄░
░░░░░░▐█▄█▌░░░░░░▀█▄
░░░░░░░▀▄▀░░░▄▄▄▄▄▀▀
░░░░░▄▄▄██▀▀▀▀░░░░░
░░░░█▀▄▄▄█░▀▀░░░░░░
░░░░▌░▄▄▄▐▌▀▀▀░░░░░
░▄░▐░░░▄▄░█░▀▀░░░░░
░▀█▌░░░▄░▀█▀░▀░░░░░
░░░░░░░░▄▄▐▌▄▄░░░░░
░HIV░░░░▀███▀█░▄░░░
░..AIDS░░▐▌▀▄▀▄▀▐▄░░░
░FEELS░░▐▀░▐░▌░░▐▌░░
░░BAD░░░█░░▐░▌░░░█░░
░░MAN░░▐▌░░░▀░░░░░█░POST THIS 6 TIMES
Definiti0n May 31 @ 7:21am 
Hi, I can give my Fractal Horns of Inner Abysm arcana for all of your dota 2 loading screens (Im collecting them) so if it's ok for you send me trade offer please. Link in my bio