Qumumba
United Kingdom (Great Britain)
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ / ǫ • ᴍᴜᴍ • ʙᴀʜ /
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀xx | ʙʀɪᴛɪsʜ | ⁢⁢⁢⁢⁢ɢᴜʏ
                                                                   ᴏᴡɴᴇʀ ᴏꜰ ɢʟᴏʙᴀʟsᴛʀᴀꜰᴇ | ᴄɪᴏ ᴀᴛ ᴅᴇʀᴀɴɢᴇᴅ ᴇsᴘᴏʀᴛs

[JS] LJ: 265.07 units [8 Strafes | 250 Pre | 340 Max | 56 Height | 74% Sync] PB
[KZ] LJ: 282.81 units [8 Strafes | 274 Pre | 360 Max | 56 Height | 76% Sync] PB
Currently In-Game
Risk of Rain 2
Artwork Showcase
­
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀  - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢sᴜʜ ᴅᴜᴅᴇ -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀   - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- ʀᴀɴᴋ ᴛᴡᴇɴᴛʏ sɪxᴛʜ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴜᴋ -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀   - ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋ ʙʏ ʟᴏsᴛsᴇɴᴘᴀɪ -
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀      ⠀      - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀    - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀     - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢ ᴛʀᴀᴅᴇ ʟɪɴᴋ -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀     - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢sᴛᴇᴀᴍɪᴅ - 76561198061337847 -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ - ⁢⁢⁢⁢⁢⁢⁢sᴛᴇᴀᴍ2ɪᴅ - STEAM_1:1:50536059 -
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀       - sᴛᴇᴀᴍ3ɪᴅ - [ᴜ:1:101072119] -
Achievement Showcase
203,697
Achievements
295
Perfect Games
98%
Avg. Game Completion Rate
Items Up For Trade
178
Items Owned
1,153
Trades Made
6,625
Market Transactions

Recent Activity

28 hrs on record
Currently In-Game
14.2 hrs on record
last played on Apr 19
3,272 hrs on record
last played on Apr 18
xanx Apr 10 @ 4:39pm 
Same knife, same community, lets dock.
Lost Feb 4 @ 10:32am 
:N4::N4::SNF5::SNF5::SNF5::N4::N4::N4::N4::N4::N4:
:N4::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::N4::N4::N4::N4::N4:
:N4::scx_boxball::scx_boxball::SNF5::Pros::SNF5::N4::N4::N4::N4::N4:
:scx_boxball::scx_boxball::scx_boxball::SNF5::SNF5::SNF5::N4::N4::N4::N4::SNF5:
:N4::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::N4::N4::SNF5::SNF5::SNF5:
:N4::N4::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5:
:N4::N4::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5:
:N4::N4::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5:
:N4::N4::N4::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::SNF5::N4:
🆀🆄🅰🅲🅺 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐲
neky Nov 21, 2018 @ 4:25pm 
__________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____################+strafe#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_#############
Ahm4d Sep 29, 2018 @ 1:08am 
R+ep nice guy luv u
Darius Sep 5, 2018 @ 6:59pm 
+rep nice guy how helped me to kz :)
Lost Aug 1, 2018 @ 10:45am 
:N4::N4::SNF2::N4::N4::N4::N4::N4::SNF2::N4::N4:
:N4::N4::N4::SNF2::N4::N4::N4::SNF2::N4::N4::N4:
:N4::N4::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::N4::N4:
:N4::SNF2::SNF2::N4::SNF2::SNF2::SNF2::N4::SNF2::SNF2::N4:
:SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2:
:SNF2::N4::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::SNF2::N4::SNF2:
:SNF2::N4::SNF2::N4::N4::N4::N4::N4::SNF2::N4::SNF2:
:N4::N4::N4::SNF2::SNF2::N4::SNF2::SNF2::N4::N4::N4:
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓰𝓻𝓮𝓪𝓽 𝓭𝓪𝔂!