Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
27 of 28 (96%) Thành tựu giành được::


Thành tựu cá nhân
 
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 11:56am

Room 10

Make it to Room 10 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 9:40pm

Room 20

Make it to Room 20 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 2:47pm

Room 30

Make it to Room 30 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 15 Thg07, 2015 @ 6:34am

Room 40

Make it to Room 40 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 15 Thg07, 2015 @ 6:45am

Room 50

Make it to Room 50 without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 13 Thg03, 2015 @ 1:59am

Death by Grenades

Kill yourself using your own grenades.
Mở khóa vào 10 Thg03, 2015 @ 5:53am

Death by Rocket Launcher

Blow yourself up with a rocket launcher.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 5:35am

Stealthy Backstab

While stealthed with the Emerald Dagger, stab an enemy in the back.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 9:38pm

Hydra Slayer

Defeat the three-headed Hydra without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 11:47am

Nightmare Begone

Defeat Jazza without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 12:07pm

Flag Fetcher

Return the cursed flag to Lady Tallowmere without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 12:07pm

Flag Runner

Return the flag without dropping it, and without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 6:44pm

Rescue Lady Tallowmere

Free Lady T from her peril without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 11:47am

Legendary Weaponry

Acquire a 5-star weapon without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 4:22am

Legendary Shieldbearer

Acquire a 5-star shield without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 11 Thg03, 2015 @ 9:11pm

Legendary Headgear

Acquire a 5-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 2:23pm

Legendary Outfit

Acquire a 5-star outfit without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 3:00pm

Mythical Weaponry

Acquire a 6-star weapon without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 15 Thg03, 2015 @ 2:24am

Mythical Shieldbearer

Acquire a 6-star shield without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 13 Thg03, 2015 @ 2:31am

Mythical Headgear

Acquire a 6-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 6 Thg03, 2015 @ 9:46pm

Mythical Outfit

Acquire a 6-star outfit without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 11 Thg03, 2015 @ 4:22pm

Otherworldly Weaponry

Acquire a 7-star weapon without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 2:44pm

Otherworldly Shieldbearer

Acquire a 7-star shield without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 15 Thg07, 2015 @ 6:10am

Otherworldly Headgear

Acquire a 7-star piece of headgear without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 5 Thg03, 2016 @ 5:56pm

Otherworldly Outfit

Acquire a 7-star outfit without sacrificing any kittens.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 7:26pm

Heal Please

Receive healing from Lady Tallowmere while on 1 health.
Mở khóa vào 7 Thg03, 2015 @ 7:27pm

Mmm, Tasty

Sacrifice all nine kittens and die a little inside.Room 60

Make it to Room 60 without sacrificing any kittens.