Pio064
Pio   Poland
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 253 ngày trước
Trưng bày thành tựu
1,057
Thành tựu
26%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Fellapse 31 Thg12, 2018 @ 11:47am 
PF2019, wherever you are! :)
James Brock 8 Thg12, 2018 @ 7:47pm 
Nah he died again.
kami✟ 8 Thg9, 2018 @ 5:14pm 
wait, you're still alive! :D
Pio064 8 Thg9, 2018 @ 3:13pm 
Thanks! :)
kami✟ 1 Thg07, 2018 @ 6:39pm 
R.I.P, Zombie and the Airplanes servers were great...
twitch/appleorgasm 20 Thg05, 2018 @ 4:28pm 
You will be missed, sweet prince