Tất cả nhóm
garry's mod - Công khai
87,263 Thành viên   |   3,124 Đang chơi   |   17,931 Trên mạng   |   1159 Đang trò chuyện nhóm
Facepunch - Công khai
13,422 Thành viên   |   800 Đang chơi   |   3,537 Trên mạng   |   144 Đang trò chuyện nhóm
HUGE FUCKING GROUP LOL - Công khai
24,257 Thành viên   |   978 Đang chơi   |   6,151 Trên mạng   |   160 Đang trò chuyện nhóm
Brasileiros - Công khai
7,863 Thành viên   |   292 Đang chơi   |   1,450 Trên mạng   |   161 Đang trò chuyện nhóm
4,660 Thành viên   |   81 Đang chơi   |   648 Trên mạng   |   64 Đang trò chuyện nhóm
SK Gaming - Công khai
152,220 Thành viên   |   4,574 Đang chơi   |   21,933 Trên mạng   |   1199 Đang trò chuyện nhóm
CZS Clan Team - Công khai
3,966 Thành viên   |   66 Đang chơi   |   531 Trên mạng   |   12 Đang trò chuyện nhóm
12,011 Thành viên   |   132 Đang chơi   |   1,771 Trên mạng   |   12 Đang trò chuyện nhóm
13,015 Thành viên   |   455 Đang chơi   |   2,547 Trên mạng   |   19 Đang trò chuyện nhóm
Bitcoin - Công khai
125,704 Thành viên   |   6,175 Đang chơi   |   27,630 Trên mạng   |   1848 Đang trò chuyện nhóm
UGCGAMING - Công khai
13,361 Thành viên   |   411 Đang chơi   |   2,282 Trên mạng   |   343 Đang trò chuyện nhóm
Beautiful people ' - Công khai
936 Thành viên   |   28 Đang chơi   |   162 Trên mạng   |   5 Đang trò chuyện nhóm
Bunyun Army - Công khai
54,213 Thành viên   |   1,156 Đang chơi   |   8,281 Trên mạng   |   73 Đang trò chuyện nhóm
MrPaladin's Pals - Công khai
39,746 Thành viên   |   1,383 Đang chơi   |   8,684 Trên mạng   |   622 Đang trò chuyện nhóm
TF2Scrap - Công khai
322,049 Thành viên   |   12,499 Đang chơi   |   70,612 Trên mạng   |   3881 Đang trò chuyện nhóm
UGC South America - Công khai
1,313 Thành viên   |   36 Đang chơi   |   243 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
977 Thành viên   |   29 Đang chơi   |   153 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
1,594 Thành viên   |   60 Đang chơi   |   318 Trên mạng   |   9 Đang trò chuyện nhóm
Steam Client Beta - Công khai
242,374 Thành viên   |   9,645 Đang chơi   |   54,984 Trên mạng   |   4904 Đang trò chuyện nhóm
49,125 Thành viên   |   506 Đang chơi   |   6,373 Trên mạng   |   54 Đang trò chuyện nhóm
-(FURRY)- - Công khai
878 Thành viên   |   45 Đang chơi   |   222 Trên mạng   |   15 Đang trò chuyện nhóm
656 Thành viên   |   24 Đang chơi   |   116 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm
siN (NISLT) - Công khai
44,211 Thành viên   |   1,750 Đang chơi   |   9,808 Trên mạng   |   209 Đang trò chuyện nhóm
tf2center.com - Công khai
34,381 Thành viên   |   1,756 Đang chơi   |   8,918 Trên mạng   |   147 Đang trò chuyện nhóm
166,022 Thành viên   |   4,481 Đang chơi   |   35,247 Trên mạng   |   846 Đang trò chuyện nhóm
GrabTheGames - Công khai
459,804 Thành viên   |   14,389 Đang chơi   |   79,738 Trên mạng   |   1560 Đang trò chuyện nhóm
Aww Yeaa Games - Công khai
4,343 Thành viên   |   251 Đang chơi   |   1,009 Trên mạng   |   499 Đang trò chuyện nhóm
41,582 Thành viên   |   1,180 Đang chơi   |   7,572 Trên mạng   |   117 Đang trò chuyện nhóm
30,939 Thành viên   |   1,067 Đang chơi   |   6,224 Trên mạng   |   279 Đang trò chuyện nhóm
Jump Academy - Công khai
37,935 Thành viên   |   1,640 Đang chơi   |   9,400 Trên mạng   |   533 Đang trò chuyện nhóm
1,984 Thành viên   |   92 Đang chơi   |   420 Trên mạng   |   14 Đang trò chuyện nhóm
The Winglet: Fan Group - Công khai
8,469 Thành viên   |   425 Đang chơi   |   2,285 Trên mạng   |   48 Đang trò chuyện nhóm
Flat Club - Công khai
17,501 Thành viên   |   858 Đang chơi   |   5,309 Trên mạng   |   138 Đang trò chuyện nhóm
WGN Chat - Công khai
342,751 Thành viên   |   10,676 Đang chơi   |   63,401 Trên mạng   |   412 Đang trò chuyện nhóm
5,956 Thành viên   |   314 Đang chơi   |   1,651 Trên mạng   |   87 Đang trò chuyện nhóm
86 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   11 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Novos no MIX - Công khai
413 Thành viên   |   11 Đang chơi   |   77 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
₪ Open HL - Công khai
632 Thành viên   |   13 Đang chơi   |   124 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
TF2 Flaming Raffles - Công khai
20,176 Thành viên   |   602 Đang chơi   |   3,605 Trên mạng   |   29 Đang trò chuyện nhóm
FUNKe's Grotto - Công khai
29,046 Thành viên   |   1,095 Đang chơi   |   7,677 Trên mạng   |   187 Đang trò chuyện nhóm
6,098 Thành viên   |   235 Đang chơi   |   1,552 Trên mạng   |   35 Đang trò chuyện nhóm
677 Thành viên   |   46 Đang chơi   |   170 Trên mạng   |   36 Đang trò chuyện nhóm
Acampamento Gamer BR - Công khai
7,554 Thành viên   |   186 Đang chơi   |   1,228 Trên mạng   |   35 Đang trò chuyện nhóm
Gamekit.com - Công khai
39,271 Thành viên   |   1,768 Đang chơi   |   9,309 Trên mạng   |   2913 Đang trò chuyện nhóm
Idle-Empire - Công khai
438,753 Thành viên   |   14,980 Đang chơi   |   77,219 Trên mạng   |   11003 Đang trò chuyện nhóm
217 Thành viên   |   16 Đang chơi   |   58 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
RAFFLES OF TIUZIM - Công khai
114 Thành viên   |   8 Đang chơi   |   17 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
NEURÔNIO! - Công khai
28,013 Thành viên   |   1,051 Đang chơi   |   5,452 Trên mạng   |   75 Đang trò chuyện nhóm
7,009 Thành viên   |   291 Đang chơi   |   1,334 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
Undertalers - Công khai
9,176 Thành viên   |   292 Đang chơi   |   2,109 Trên mạng   |   337 Đang trò chuyện nhóm
acatsuki me - Công khai
15 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   5 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Quasar Jogos - Công khai
5,025 Thành viên   |   165 Đang chơi   |   1,152 Trên mạng   |   129 Đang trò chuyện nhóm
G.E.W.P. Official - Công khai
26,720 Thành viên   |   1,112 Đang chơi   |   6,814 Trên mạng   |   253 Đang trò chuyện nhóm
7,512 Thành viên   |   249 Đang chơi   |   1,560 Trên mạng   |   10 Đang trò chuyện nhóm
Typhoon DodgeBall - Công khai
79 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   15 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Enginers&pyros - Công khai
22 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Fran's Community - Công khai
673 Thành viên   |   40 Đang chơi   |   174 Trên mạng   |   9 Đang trò chuyện nhóm
7,808 Thành viên   |   236 Đang chơi   |   1,320 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Trade BR War - Công khai
170 Thành viên   |   18 Đang chơi   |   59 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
34 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
133,986 Thành viên   |   4,504 Đang chơi   |   34,579 Trên mạng   |   253 Đang trò chuyện nhóm
ÇOBRAŞ~ÇLAŊ™ - Công khai
98 Thành viên   |   5 Đang chơi   |   22 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
18 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   5 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Dude Brazil Keys - Công khai
77 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   15 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
LUGUI - BRASIL - Công khai
1,448 Thành viên   |   109 Đang chơi   |   387 Trên mạng   |   49 Đang trò chuyện nhóm
756 Thành viên   |   19 Đang chơi   |   128 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
CSGOSkinBase - Công khai
6,891 Thành viên   |   214 Đang chơi   |   1,118 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
CSGO-GAMBLING - Công khai
3,222 Thành viên   |   111 Đang chơi   |   541 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Reckless official - Công khai
1,840 Thành viên   |   43 Đang chơi   |   321 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
10,277 Thành viên   |   414 Đang chơi   |   2,002 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm
7 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Csgo Odyssey Clan - Công khai
1,049 Thành viên   |   27 Đang chơi   |   205 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
CSGOSWAP - Công khai
39,616 Thành viên   |   1,456 Đang chơi   |   6,989 Trên mạng   |   24 Đang trò chuyện nhóm
Cat_Society - Công khai
59,229 Thành viên   |   2,990 Đang chơi   |   11,781 Trên mạng   |   156 Đang trò chuyện nhóm
★Trade★City★ - Công khai
22,955 Thành viên   |   1,084 Đang chơi   |   4,636 Trên mạng   |   24 Đang trò chuyện nhóm
16,762 Thành viên   |   644 Đang chơi   |   3,208 Trên mạng   |   13 Đang trò chuyện nhóm
SONS OF EZIC - Công khai
16 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
CS:GO Credits - Công khai
2,642 Thành viên   |   43 Đang chơi   |   287 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Stardust Forever - Công khai
17 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   9 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Padaria Dos Crackudos - Công khai
192 Thành viên   |   9 Đang chơi   |   38 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
L&Bs Highend Raffles - Công khai
1,777 Thành viên   |   60 Đang chơi   |   348 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Furry Brasil 2.0 - Công khai
950 Thành viên   |   54 Đang chơi   |   265 Trên mạng   |   81 Đang trò chuyện nhóm
108 Thành viên   |   8 Đang chơi   |   37 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
ᙢ csgoFPS.com ᙢ - Công khai
24 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
23 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   8 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
CSGOWitch - Công khai
154,128 Thành viên   |   4,122 Đang chơi   |   21,170 Trên mạng   |   64 Đang trò chuyện nhóm
240 Thành viên   |   17 Đang chơi   |   103 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
Skins Free CS:GO - Công khai
882 Thành viên   |   27 Đang chơi   |   114 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm
272 Thành viên   |   17 Đang chơi   |   71 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
TIGER SIDE !! - Công khai
44,141 Thành viên   |   1,387 Đang chơi   |   7,730 Trên mạng   |   928 Đang trò chuyện nhóm
Stewie Giveaways - Công khai
45,741 Thành viên   |   863 Đang chơi   |   5,700 Trên mạng   |   488 Đang trò chuyện nhóm
GiftyBundle - Công khai
91,935 Thành viên   |   3,418 Đang chơi   |   16,722 Trên mạng   |   409 Đang trò chuyện nhóm
Ahri Fangroup :3 - Công khai
4,023 Thành viên   |   213 Đang chơi   |   1,196 Trên mạng   |   49 Đang trò chuyện nhóm
35 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   7 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Chapelaria - Công khai
2,324 Thành viên   |   126 Đang chơi   |   600 Trên mạng   |   74 Đang trò chuyện nhóm
Seguidores do Leon - Công khai
100 Thành viên   |   8 Đang chơi   |   23 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
6,410 Thành viên   |   135 Đang chơi   |   734 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm
TF2Stadium Lobbies - Công khai
94 Thành viên   |   13 Đang chơi   |   37 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
FusionFSN - Công khai
21 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
1,049 Thành viên   |   82 Đang chơi   |   303 Trên mạng   |   36 Đang trò chuyện nhóm
3 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
468 Thành viên   |   20 Đang chơi   |   115 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
SkinSilo - Công khai
347,730 Thành viên   |   11,612 Đang chơi   |   57,364 Trên mạng   |   1186 Đang trò chuyện nhóm
Ho-kago Game Time - Công khai
143 Thành viên   |   8 Đang chơi   |   34 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
GioCk's Server - Công khai
34 Thành viên   |   5 Đang chơi   |   10 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
10 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
DouG's Family - Công khai
51 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   11 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
123 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   24 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
esportscasino359 - Công khai
40 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   8 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Fusioonn - Công khai
21 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
2 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Uniiun Server - Công khai
37 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
23 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
19 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
47 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   22 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
186 Thành viên   |   11 Đang chơi   |   63 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
5,222 Thành viên   |   230 Đang chơi   |   958 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
RhyVicBR Server - Công khai
16 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
TYAG - Công khai
192 Thành viên   |   5 Đang chơi   |   40 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
3 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
H1Z1SWAP - Công khai
43,309 Thành viên   |   1,534 Đang chơi   |   8,188 Trên mạng   |   67 Đang trò chuyện nhóm
28 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
RedsGaming™ - Công khai
10,328 Thành viên   |   522 Đang chơi   |   2,177 Trên mạng   |   101 Đang trò chuyện nhóm
23 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
24 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
6 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
CSDROP.PRO csdrop.pro - Công khai
43,552 Thành viên   |   1,462 Đang chơi   |   6,732 Trên mạng   |   147 Đang trò chuyện nhóm
_JoKerPvP_ - Công khai
10 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Jaguazx - Công khai
8 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
60 Thành viên   |   8 Đang chơi   |   20 Trên mạng   |   3 Đang trò chuyện nhóm
Nitro Giveaways - Công khai
1,555 Thành viên   |   57 Đang chơi   |   332 Trên mạng   |   7 Đang trò chuyện nhóm
Nitro Raffle - Công khai
1,202 Thành viên   |   46 Đang chơi   |   235 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
GiveAway.su - Công khai
228,084 Thành viên   |   10,259 Đang chơi   |   42,431 Trên mạng   |   4019 Đang trò chuyện nhóm
122,566 Thành viên   |   4,417 Đang chơi   |   17,094 Trên mạng   |   479 Đang trò chuyện nhóm
9 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
mcpvpoldschool - Công khai
44 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Crypto - gaming - Công khai
52 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   15 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Mew's Magic World - Công khai
8 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
462 Thành viên   |   40 Đang chơi   |   120 Trên mạng   |   29 Đang trò chuyện nhóm
Anarco-ZapZap - Công khai
52 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   17 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
5 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
battle2skins - Công khai
5,895 Thành viên   |   173 Đang chơi   |   828 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
ZK Servidores - Công khai
13,002 Thành viên   |   645 Đang chơi   |   2,667 Trên mạng   |   158 Đang trò chuyện nhóm
Reform Gaming Clan - Công khai
1,154 Thành viên   |   84 Đang chơi   |   379 Trên mạng   |   41 Đang trò chuyện nhóm
TF247 Raffles - Công khai
4,863 Thành viên   |   196 Đang chơi   |   1,069 Trên mạng   |   10 Đang trò chuyện nhóm
522 Thành viên   |   21 Đang chơi   |   114 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
25 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
20 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Rein's Corporation - Công khai
137 Thành viên   |   15 Đang chơi   |   51 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
10 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   2 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Enemy Dynabolic - Công khai
50 Thành viên   |   5 Đang chơi   |   10 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Niluon's butchery - Công khai
87 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   25 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
Fuzato - Công khai
3 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
EnToDDyados - Công khai
81 Thành viên   |   6 Đang chơi   |   28 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
95 Thành viên   |   6 Đang chơi   |   27 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
12 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
10 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
ACK UNTURNED SERVER - Công khai
2,013 Thành viên   |   98 Đang chơi   |   572 Trên mạng   |   78 Đang trò chuyện nhóm
3 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
11 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
iDK Servidores - Công khai
17,306 Thành viên   |   918 Đang chơi   |   3,781 Trên mạng   |   377 Đang trò chuyện nhóm
12,616 Thành viên   |   832 Đang chơi   |   3,117 Trên mạng   |   144 Đang trò chuyện nhóm
Terra de Furry - Công khai
50 Thành viên   |   3 Đang chơi   |   12 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
MORRO DO POI POI - Công khai
29 Thành viên   |   1 Đang chơi   |   6 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
Toalloko Group Club - Công khai
23 Thành viên   |   2 Đang chơi   |   4 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
eu +9 mongol - Công khai
700 Thành viên   |   54 Đang chơi   |   202 Trên mạng   |   2 Đang trò chuyện nhóm
2 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   0 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
3 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
GlobalKeyGiveaways - Công khai
6,778 Thành viên   |   255 Đang chơi   |   1,511 Trên mạng   |   83 Đang trò chuyện nhóm
117 Thành viên   |   4 Đang chơi   |   28 Trên mạng   |   5 Đang trò chuyện nhóm
UnturnedPORRACARAIO - Công khai
13 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
7 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm
10 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   1 Trên mạng   |   1 Đang trò chuyện nhóm
8 Thành viên   |   0 Đang chơi   |   3 Trên mạng   |   0 Đang trò chuyện nhóm