Thùng đồ của karterim liver ở trạng thái riêng tư.