Ox
𝑱𝒆𝒓𝒐𝒎𝒆 𝑬𝒓𝒊𝒄   Paris, Ile-de-France, France
 
 
  ⠀⠀ :retrosun2000: :wdiamond: Youtube:wdiamond: Friends ⁨⁨:wdiamond:⁨⁨ Hubs :wdiamond:󠀡󠀡󠀡󠀡 :retrosun2000:  ⠀ ⠀ ⠀⠀ :spSun: :wdiamond: Workshop:wdiamond:Screenshot:wdiamond:Guide :wdiamond:Trade:wdiamond: 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 :spSun: 󠀡󠀡󠀡󠀡  󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡  󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡 :asterisk: 🇵🇱🇪🇦🇸🇪 🇱🇪🇦🇻🇪 🇦 🇨🇴🇲🇲🇪🇳🇹 :ampersand: 🇦 𝗥𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 🇼🇭🇾 🇾🇴🇺 🇦🇩🇩 🇲🇪 :asterisk:󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 :eleven:
       
  
Artwork Showcase
SUNSET
852 1819 199
Workshop Showcase
Favorite Group
Ox's Friends - Public Group
Welcome to my official steam group! This is my only group where people can meet and play games, become friends or comment on others profiles. Whatever it is you desire, you can use this group as a social hub.
140
Members
12
In-Game
39
Online
11
In Chat
Favorite Guide
Created by - Ox
269 ratings
Workshop Showcase
                           
605 ratings
Created by - Ox
My info box
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ɢᴀᴍᴇꜱ
      :wavetree:            :frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03: ⠀      :frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:wavetree:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨󠀡󠀡󠀡󠀡 ᴀɢᴇ: ₃₁⁨ ⠀:neonbl: ⁨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨:neonbr: ⠀ ᴘᴜʙɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ᴛᴏᴡɴ: 🇵​🇦​🇷​🇮​🇸​ ⠀:neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨:neonbr: ⠀ɢᴛᴀ ᴠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ɴᴀᴍᴇ: 🇴​🇽​🇲​🇴​🇷​ ⠀:neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:SynthwaveRetroSun:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⁨󠀡󠀡󠀡󠀡 :neonbr: ⠀ ᴄꜱ:ɢᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ɢᴇɴᴅᴇʀ: 🇵​🇷​🇮​🇻​🇾​​ ⠀ :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr: ⠀ 🇼​🇦​🇷​🇫​🇷​🇦​🇲​🇪​
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⁨ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: 🇫​🇷​🇦​🇳​🇨​🇪​ ⠀ :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ :neonbr: ⠀ 🇧​🇱​🇦​🇨​🇰​ 🇸​🇶​🇺​🇦​🇩
⠀⠀⠀ ⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨🇩​🇮​🇸​🇨​🇴​🇷​🇩​: 🇴​🇽​﹟₃₂₄₃   :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 :neonbr: ⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 🇺​🇵​🇱​🇦​🇾​: 🇴​🇽​🇲​🇴​🇷​​
⠀⠀ ⠀:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06:                                      :frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:


    :frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:       :frame02::frame02::frame02:   • :symnote: •   :frame02::frame02::frame02:      :frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀ • • — ♩ ♫ :trebleclef: ♫ ♩ — • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ :_Play_: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀    ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀   • • — ♩ ♫ :trebleclef: ♫ ♩ — • •

   :frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06:⠀⠀     :frame06::frame06::frame06:   • :symnote: •   :frame06::frame06::frame06:      :frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢᴇᴀʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴄᴏᴜɴᴛᴇʀ ꜱᴛʀɪᴋᴇ ⠀⠀
⠀⠀⠀:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       :frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 🇲​🇸​🇮​ 🇦​🇪​🇬​🇮​🇸​ 🇹​🇯​₃  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr:  ɢʟᴏʙᴀʟ ᴇʟɪᴛᴇ
 ⠀⠀⠀ ⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀🇨​​🇴​🇷​🇪​ 🇮​₇ ₇₇🇴​🇴​🇰  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr:  sᴛᴀᴛɪsᴛɪᴄs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 🇬​🇹​🇽​ ₁₀₈₀ 🇹​🇮  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:SynthwaveRetroSun:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr:  ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʀᴀᴢᴇʀ ғɪʀᴇғʟʏ  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :neonbr:  ᴠᴀᴄ-ʙᴀɴ
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀ ​🇨​🇦​🇹​🇿​ 🇷​.🇦​.🇹​   :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀  ⠀  ⠀⠀ :neonbr:  ɢᴜɪᴅᴇ
⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 :wavetree:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 :frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06:⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡   :wavetree:
Items Up For Trade
19,508
Items Owned
1,355
Trades Made
99,017
Market Transactions
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

                                    ╭    • • ━━ ♫ ♩ ♫ ━━ • • ╮

        :SynthwaveRetroSun: 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 :SynthwaveRetroSun:           :trebleclef: мυѕιc oғ тнe weeĸ :trebleclef:           :SynthwaveRetroSun: 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 :SynthwaveRetroSun:      

                                    ╰    • • ━━ ♫ ♩ ♫ ━━ • • ╯


:frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :otto: ⁨ғ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ ɪ ɴ ᴠ ɪ ᴛ ᴇ s  :otto:


  ⁨ᴘᴏꜱᴛ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀꜱᴏɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ᴏʀ ʏᴏᴜʀ ʀᴇqᴜᴇꜱᴛ ᴡɪʟʟ ɢᴇᴛ ɪɢɴᴏʀᴇᴅ
  ⁨ɪꜰ ʏᴏᴜ ꜱᴇɴᴅ ᴍᴇ ᴀ ʀᴇqᴜᴇꜱᴛ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ʀᴇᴊᴇᴄᴛᴇᴅ, ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ɪᴛ. ɪ ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ ᴅᴏɴ'ᴛ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ
   ⁨ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇꜱ ᴏʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ᴜɴᴅᴇʀ 500 ʜᴏᴜʀꜱ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ
     ⁨ ғᴏʀ ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ᴛᴏ ᴅᴇʟᴇᴛᴇ ᴍᴇ, ᴛʜᴇʏ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟʏ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ
     ⁨ɪ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴛʀɪᴘʟᴇ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴍʏ ᴏꜰꜰᴇʀꜱ :ampersand: ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛʜᴇ ꜱᴄᴀᴍᴍᴇʀꜱ ᴛᴏᴏ
      ⁨ ᴅᴏɴ'ᴛ ꜱᴘᴀᴍ ᴍᴇ ᴏɴ ᴀɴʏ ᴡᴀʏ ᴏʀ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ
        ⁨ᴛʜɪɴᴋ ᴛᴡɪᴄᴇ ʙᴇꜰᴏʀᴇ ʏᴏᴜ ᴛʀʏ ᴛᴏ ꜱᴄᴀᴍ ᴍᴇ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨:wavetree: ᴄ ᴏ ᴍ ᴍ ᴇ ɴ ᴛ s :wavetree:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨⁨⁨⁨  ⁨  6X6


:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
Completionist Showcase
Favorite Game
1,638
Hours played
162
Achievements
Rarest Achievement Showcase
Salien Stats
Level Reached
4
Bosses Fought
0

Experience Earned
9,790
Awards Showcase
x235
x200
x15
x6
x54
x63
x12
x15
x26
x23
x37
x21
x9
x17
x3
788
Awards Received
191
Awards Given
Featured Artwork Showcase
theHunter: Call of the Wild™
326 91 38
Screenshot Showcase
Detroit: Become Human
160 65 28
Screenshot Showcase
Detroit: Become Human
106 47 16

Recent Activity

1,166 hrs on record
last played on May 6
5.9 hrs on record
last played on May 6
9.1 hrs on record
last played on May 6
★ SANTHEON ★ 35 minutes ago 
+rep... Have a lovely day!
:LIS_butterfly:𝗦𝗼 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘂𝗽, 𝘀𝗺𝗶𝗹𝗲. 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗯𝗲 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗶𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸. 𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗯𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗲 𝗽𝗮𝗶𝗻 𝗶𝗻 𝘆𝗼𝘂, 𝗯𝘂𝘁 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘂𝗽. 𝗬𝗼𝘂 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻. 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗴𝗲𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗶𝘁.𝗧𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗻𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘂𝗽 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗺.:gothicsector:
https://youtu.be/qrPe64Zt_DY
Panni™ 4 hours ago 
    __..,,__  ,.。='`1
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J💕r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о  ,.ノ川彡ゞ彡
Panni™ 4 hours ago 
    __..,,__  ,.。='`1
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J💕r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о  ,.ノ川彡ゞ彡
Panni™ 4 hours ago 
    __..,,__  ,.。='`1
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J💕r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о  ,.ノ川彡ゞ彡
Panni™ 4 hours ago 
    __..,,__  ,.。='`1
   .,,..;~`''''  `''''<``彡 }
 _...:=,`'  ︵ т ︵ X彡-J
<` 彡 / ミ ,_人_. *彡 `~
 `~=::       Y
  i.       .:
  .\    ,。---.,, ./
  ヽ /゙''```\;.{  \/
   Y  `J💕r_.彳  |
   {  `` `  i
   \     \  ..︵︵.
   `\     ``ゞ.,/` oQ o`)
   `i,     Y ω /
    `i,   .  "  /
   `iミ      ,,ノ
    ︵Y..︵.,,   ,,+..__ノ``
   (,`, З о  ,.ノ川彡ゞ彡