OͦXͯMͫOͦRͬ
𝑶𝒙 | 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒆   Paris, Ile-de-France, France
 
 
  ⠀ :retrosun2000: :wdiamond: Youtube:wdiamond: Friends ⁨⁨:wdiamond:⁨⁨ Hubs :wdiamond:󠀡󠀡󠀡󠀡 :retrosun2000:  ⠀ ⠀ :spSun: :wdiamond: Workshop:wdiamond:Screenshot:wdiamond:Guide :wdiamond:Trade:wdiamond: 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 :spSun: 󠀡󠀡󠀡󠀡  󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡  󠀡󠀡 :asterisk: 🇵🇱🇪🇦🇸🇪 🇱🇪🇦🇻🇪 🇦 🇨🇴🇲🇲🇪🇳🇹 :ampersand: 🇦 𝗥𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 🇼🇭🇾 🇾🇴🇺 🇦🇩🇩 🇲🇪 :asterisk:󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 :eleven:
       
  
Artwork Showcase
SUNSET
1286 2699 272
Favorite Group
1
Members
0
In-Game
0
Online
0
In Chat
Favorite Group
Ox's Friends - Public Group
Welcome to my official steam group! This is my only group where people can meet and play games, become friends or comment on others profiles. Whatever it is you desire, you can use this group as a social hub.
141
Members
14
In-Game
44
Online
14
In Chat
Favorite Guide
Created by - OͦXͯMͫOͦRͬ
95 ratings
Favorite Guide
Created by - OͦXͯMͫOͦRͬ
375 ratings
Workshop Showcase
                           
488 ratings
Created by - OͦXͯMͫOͦRͬ
Workshop Showcase
                           
703 ratings
Created by - OͦXͯMͫOͦRͬ
My info box
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ɢᴀᴍᴇꜱ
      :wavetree:            :frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03: ⠀      :frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:wavetree:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨󠀡󠀡󠀡󠀡 ᴀɢᴇ: ₃₁⁨ ⠀:neonbl: ⁨⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨:neonbr: ⠀ ᴘᴜʙɢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ᴛᴏᴡɴ: 🇵​🇦​🇷​🇮​🇸​ ⠀:neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨:neonbr: ⠀ɢᴛᴀ ᴠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ɴᴀᴍᴇ: 🇴​🇽​🇲​🇴​🇷​ ⠀:neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:SynthwaveRetroSun:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⁨󠀡󠀡󠀡󠀡 :neonbr: ⠀ ᴄꜱ:ɢᴏ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ɢᴇɴᴅᴇʀ: 🇵​🇷​🇮​🇻​🇾​​ ⠀ :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr: ⠀ 🇼​🇦​🇷​🇫​🇷​🇦​🇲​🇪​
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⁨ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: 🇫​🇷​🇦​🇳​🇨​🇪​ ⠀ :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ :neonbr: ⠀ 🇧​🇱​🇦​🇨​🇰​ 🇸​🇶​🇺​🇦​🇩
⠀⠀⠀ ⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 ⁨🇩​🇮​🇸​🇨​🇴​🇷​🇩​: 🇴​🇽​﹟₃₂₄₃   :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 :neonbr: ⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 🇺​🇵​🇱​🇦​🇾​: 🇴​🇽​🇲​🇴​🇷​​
⠀⠀ ⠀:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06:                                      :frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:


    :frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:       :frame02::frame02::frame02:   • :symnote: •   :frame02::frame02::frame02:      :frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀ • • — ♩ ♫ :trebleclef: ♫ ♩ — • •

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ :_Play_: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀    ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀   • • — ♩ ♫ :trebleclef: ♫ ♩ — • •

   :frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06:⠀⠀     :frame06::frame06::frame06:   • :symnote: •   :frame06::frame06::frame06:      :frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɢᴇᴀʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴄᴏᴜɴᴛᴇʀ ꜱᴛʀɪᴋᴇ ⠀⠀
⠀⠀⠀:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:     ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀       :frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 🇲​🇸​🇮​ 🇦​🇪​🇬​🇮​🇸​ 🇹​🇯​₃  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ⠀⠀  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr:  ɢʟᴏʙᴀʟ ᴇʟɪᴛᴇ
 ⠀⠀⠀ ⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀🇨​​🇴​🇷​🇪​ 🇮​₇ ₇₇🇴​🇴​🇰  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr:  sᴛᴀᴛɪsᴛɪᴄs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 󠀡󠀡󠀡󠀡 🇬​🇹​🇽​ ₁₀₈₀ 🇹​🇮  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:SynthwaveRetroSun:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ :neonbr:  ᴇxᴄʜᴀɴɢᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʀᴀᴢᴇʀ ғɪʀᴇғʟʏ  :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :neonbr:  ᴠᴀᴄ-ʙᴀɴ
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀ ​🇨​🇦​🇹​🇿​ 🇷​.🇦​.🇹​   :neonbl: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀  ⠀  ⠀⠀ :neonbr:  ɢᴜɪᴅᴇ
⠀⠀ 󠀡󠀡󠀡󠀡 :wavetree:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 :frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06:⠀⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡 ⠀⠀󠀡󠀡󠀡󠀡   :wavetree:
Items Up For Trade
21,945
Items Owned
1,405
Trades Made
108,876
Market Transactions
:frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:

                                    ╭    • • ━━ ♫ ♩ ♫ ━━ • • ╮

        :SynthwaveRetroSun: 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 :SynthwaveRetroSun:           :trebleclef: мυѕιc oғ тнe weeĸ :trebleclef:           :SynthwaveRetroSun: 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 :SynthwaveRetroSun:      

                                    ╰    • • ━━ ♫ ♩ ♫ ━━ • • ╯


:frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02:


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  :otto: ⁨ғ ʀ ɪ ᴇ ɴ ᴅ ɪ ɴ ᴠ ɪ ᴛ ᴇ s  :otto:


  ⁨ᴘᴏꜱᴛ ᴀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀꜱᴏɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ ᴏʀ ʏᴏᴜʀ ʀᴇqᴜᴇꜱᴛ ᴡɪʟʟ ɢᴇᴛ ɪɢɴᴏʀᴇᴅ
  ⁨ɪꜰ ʏᴏᴜ ꜱᴇɴᴅ ᴍᴇ ᴀ ʀᴇqᴜᴇꜱᴛ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ʀᴇᴊᴇᴄᴛᴇᴅ, ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ɪᴛ. ɪ ᴘʀᴏʙᴀʙʟʏ ᴅᴏɴ'ᴛ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ
   ⁨ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇꜱ ᴏʀ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇꜱ ᴡɪᴛʜ ᴜɴᴅᴇʀ 500 ʜᴏᴜʀꜱ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ
     ⁨ ғᴏʀ ᴛʜᴏsᴇ ᴡʜᴏ ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ᴛᴏ ᴅᴇʟᴇᴛᴇ ᴍᴇ, ᴛʜᴇʏ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ɪᴍᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇʟʏ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ
     ⁨ɪ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴛʀɪᴘʟᴇ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴍʏ ᴏꜰꜰᴇʀꜱ :ampersand: ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴛʜᴇ ꜱᴄᴀᴍᴍᴇʀꜱ ᴛᴏᴏ
      ⁨ ᴅᴏɴ'ᴛ ꜱᴘᴀᴍ ᴍᴇ ᴏɴ ᴀɴʏ ᴡᴀʏ ᴏʀ ʏᴏᴜ ɢᴇᴛ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ
        ⁨ᴛʜɪɴᴋ ᴛᴡɪᴄᴇ ʙᴇꜰᴏʀᴇ ʏᴏᴜ ᴛʀʏ ᴛᴏ ꜱᴄᴀᴍ ᴍᴇ


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨:wavetree: ᴄ ᴏ ᴍ ᴍ ᴇ ɴ ᴛ s :wavetree:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁨ ⁨ ⁨ ⁨⁨⁨⁨  ⁨  6X6


:frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
Items Up For Trade
21,945
Items Owned
1,405
Trades Made
108,876
Market Transactions
Favorite Game
2,062
Hours played
151
Achievements
Favorite Game
2,101
Hours played
174
Achievements
Salien Stats
Level Reached
4
Bosses Fought
0

Experience Earned
9,790
Awards Showcase
x306
x19
x239
x17
x70
x61
x16
x60
x71
x30
x28
x51
x16
x8
x28
1,133
Awards Received
256
Awards Given
Featured Artwork Showcase
Horizon Zero Dawn
293 83 38
Featured Artwork Showcase
theHunter: Call of the Wild™
406 206 70
Screenshot Showcase
HITMAN™ 2
913 406 153
Screenshot Showcase
HITMAN™ 2
380 135 53

Recent Activity

43 hrs on record
last played on Dec 3
2,062 hrs on record
last played on Dec 3
4.2 hrs on record
last played on Dec 2
300 XP
운명 3 hours ago 
:atomical::red_ball::red_ball::atomical::ai_flare::atomical::WhiteSphere::WhiteSphere::atomical:
:red_ball::atomical::FlyingTent::red_ball::atomical::WhiteSphere::FlyingTent::atomical::WhiteSphere:
:red_ball::ravensmag::atomical::FlyingTent::WhiteSphere::FlyingTent::atomical::ravensmag::WhiteSphere:
:red_ball::FlyingTent::ravensmag::atomical::FlyingTent::atomical::ravensmag::FlyingTent::WhiteSphere:
:atomical::red_ball::FlyingTent::ravensmag::green_eye::ravensmag::FlyingTent::WhiteSphere::atomical:
:atomical::Aegg::red_ball::FlyingTent::ravensmag::FlyingTent::WhiteSphere::Aegg::atomical:
:redjewel::Aegg::atomical::red_ball::atomical::WhiteSphere::atomical::Aegg::redjewel:
:atomical::russtar::atomical::Aegg::red_ball::Aegg::atomical::russtar::atomical:
RazeR 4 hours ago 
_____💗💗💗💗💗__________💗💗💗💗💗
__💗💗💗💗💗💗💗💗______💗💗💗💗💗💗💗
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗__💗💗💗💗💗💗💗💗💗
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
_ 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
__💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
____💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
_______💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
_________💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
___________💗💗💗💗💗💗💗💗
____________💗💗💗💗💗💗
_____________💗💗💗💗
_____________💗💗
____________💗
_________☺/
_________/▌
_________/ \_____

⣿ хорошего дня тебе ⣿
HunterHell 7 hours ago 
⠀⠀:linsignia::bluejewel::linsignia:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:linsignia::bluejewel::linsignia:
:bluejewel::shinealight::cameralens::shinealight::bluejewel:⠀⠀:bluejewel::shinealight::cameralens::shinealight::bluejewel:
:linsignia::cameralens:⠀⠀⠀⠀:cameralens::linsignia::cameralens:⠀⠀⠀⠀:cameralens::linsignia:
:bluejewel::shinealight:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight::bluejewel:
⠀⠀:linsignia::cameralens:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:cameralens::linsignia:
⠀⠀⠀⠀:bluejewel::shinealight:⠀⠀⠀⠀⠀⠀:shinealight::bluejewel:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀:linsignia::cameralens:⠀⠀:cameralens::linsignia:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:bluejewel::shinealight::bluejewel:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:linsignia:
King of the West 8 hours ago 
:TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart: :TreepileHeart::grwheart:
_ZhekiSS_ 8 hours ago 
:toadPepe::Tokyoheart::taboosc_cm::Tokyoheart::toadPepe::toadPepe::toadPepe::Tokyoheart::taboosc_cm::Tokyoheart:
:taboosc_cm::toadPepe::atomical::atomical::taboosc_cm::toadPepe::taboosc_cm::atomical::atomical::toadPepe::taboosc_cm:
:Tokyoheart::atomical::sgw::sgw::atomical::Tokyoheart::atomical::sgw::sgw::atomical::Tokyoheart:
:taboosc_cm::atomical::sgw::fireflies::sgw::atomical::sgw::fireflies::sgw::atomical::taboosc_cm:
:toadPepe::Tokyoheart::atomical::sgw::fireflies::aureole::fireflies::sgw::atomical::Tokyoheart:
:toadPepe::toadPepe::taboosc_cm::atomical::snmfoilleft::SaraNeko::snmfoilright::atomical::taboosc_cm:
:toadPepe::toadPepe::toadPepe::Tokyoheart::atomical::sgw::atomical::Tokyoheart:
:qoph1::qoph2::toadPepe::toadPepe::taboosc_cm::atomical::taboosc_cm:
:qoph4::qoph3::toadPepe::toadPepe::toadPepe::Tokyoheart: