Huy hiệu Holiday Sale 2015
North Pole Noir Lvl 10
Cấp 13, 1,300 XP
Mở khóa vào 22 Thg12, 2015 @ 10:12am
(5)
Santa's Workshop
1 trong 11, sê-ri 1
(11)
Zippy's Demise
2 trong 11, sê-ri 1
(7)
Holly
3 trong 11, sê-ri 1
(6)
Twinkle
4 trong 11, sê-ri 1
(5)
The Black Ice Boys
5 trong 11, sê-ri 1
(17)
Sending a Message
6 trong 11, sê-ri 1
(6)
Taffy
7 trong 11, sê-ri 1
(28)
You Better Watch Out
8 trong 11, sê-ri 1
(8)
You Better Not Cry
9 trong 11, sê-ri 1
(7)
Guess Who's Coming to Town
10 trong 11, sê-ri 1
(12)
Redemption
11 trong 11, sê-ri 1