Huy hiệu Monster Summer Sale
Summer Sale 2015
Cấp 13, 1,300 XP
Mở khóa vào 19 Thg06, 2015 @ 4:21pm
Bob
1 trong 10, sê-ri 1
Dominic
2 trong 10, sê-ri 1
Blitzkrieg
3 trong 10, sê-ri 1
Cerulean Carmouth
4 trong 10, sê-ri 1
Sigmond
5 trong 10, sê-ri 1
Crusta-Sean
6 trong 10, sê-ri 1
Dansky
7 trong 10, sê-ri 1
Dire Frog
8 trong 10, sê-ri 1
Z-Lo
9 trong 10, sê-ri 1
Gold Helm
10 trong 10, sê-ri 1