Nirusu
ꜱᴏᴍᴇᴡʜᴇʀᴇ ᴇʟꜱᴇ
 
 
ᴏᴛᴀᴋᴜ / ɴᴇʀᴅ / ɴᴏ-ʟɪꜰᴇʀ

PS.: I dont accept people that add me without a reason. Pls stop. Thanks
Currently Online
Infos
┌                                                                                                                                                             ┐


                                                         ╭╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼
                                                              🇼🇪🇱🇨🇴🇲🇪 🇹🇴 🇲🇾 🇵🇷🇴🇫🇮🇱🇪
                                                               ╼╼╼╼╼╼╼╼╼╼╯
                                                  🇳🇮🇨🇪 🇹🇭🇦🇹 🇾🇴🇺 🇭🇦🇻🇪 🇱🇴🇸🇹 🇾🇴🇺🇷 🇼🇦🇾 🇭🇪🇷🇪.
                                            🇾🇴🇺 🇨🇦🇳 🇨🇭🇪🇨🇰 🇹🇭🇪 🇮🇳🇫🇴🇸 🇧🇪🇱🇴🇼 🇴🇷 🇯🇺🇸🇹 🇦🇸🇰 🇲🇪
                                               🇮🇫 🇾🇴🇺 🇼🇦🇳🇹 🇹🇴 🇰🇳🇴🇼 🇸🇴🇲🇪🇹🇭🇮🇳🇬 🇦🇧🇴🇺🇹 🇲🇪.


                                                                                                                         
                                                    ʜᴏʙʙʏꜱ: ɢᴀᴍᴇꜱ, ᴀɴɪᴍᴇ, ᴍᴀɴɢᴀ, 🇸🇰ᴀ🇹ᴇ
                                                          ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇꜱ: ɢᴇʀᴍᴀɴ, ᴇɴɢʟɪꜱʜ
                                              ᴍᴜꜱɪᴄ: ᴊ-ᴘᴏᴘ , ᴍᴇᴛᴀʟ , ᴄʜɪʟʟ , ᴅᴜʙꜱᴛᴇᴘ , 🇰🇵🇴🇵
                                                               ɢᴇɴᴅᴇʀ: ᴍᴀʟᴇ | ᴀɢᴇ 19└                                                                                                                                                             ┘
Achievement Showcase
16,099
Achievements
23
Perfect Games
34%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

1,300 hrs on record
last played on Aug 17
404 hrs on record
last played on Aug 15
0.5 hrs on record
last played on Aug 11
非現実的マルセロ Aug 15 @ 12:21pm 
こんにちは:steamhappy::steamhappy::steamhappy::steamhappy:
¡¡ SOUSA Aug 15 @ 12:04pm 
:E2Sky: have a great day friend :mylittleheart2:
y o e l . m p 3 Aug 14 @ 9:24pm 
𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝙣𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙖𝙮!:Speech_Love:
Akuma Aug 7 @ 1:42pm 
:heartris:𝙷𝚊𝚟𝚎 𝚊 𝚗𝚒𝚌𝚎 𝙳𝚊𝚢:heartris:
:Aegg::BR_Heart::SoccertronBall::BR_Heart::Aegg::BR_Heart::SoccertronBall::BR_Heart::Aegg:
:SoccertronBall::lovew::purpleflare::lovew::SoccertronBall::lovew::purpleflare::lovew::SoccertronBall:
:BR_Heart::purpleflare::lovew::purpleflare::lovew::purpleflare::lovew::purpleflare::BR_Heart:
:SoccertronBall::lovew::purpleflare::lovew::purpleflare::lovew::purpleflare::lovew::SoccertronBall:
:Aegg::BR_Heart::lovew::purpleflare::lovew::purpleflare::lovew::BR_Heart::Aegg:
:Aegg::Aegg::SoccertronBall::lovew::purpleflare::lovew::SoccertronBall::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::BR_Heart::lovew::BR_Heart::Aegg::Aegg::Aegg:
:purpleflare::BR_Heart::purpleflare::Aegg::SoccertronBall::Aegg::purpleflare::BR_Heart::purpleflare:
:vanilla:𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓰𝓻𝓮𝓪𝓽 𝓭𝓪𝔂:vanilla:
非現実的マルセロ Aug 3 @ 11:09am 
良い週末を:steamhappy::steamhappy::steamhappy::steamhappy: