2.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Orbital Gear
Five thousands megaton mech
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 24 Thg06, 2018 @ 1:27am
mainCannon;
1 trong 6, sê-ri 1
level()
2 trong 6, sê-ri 1
(1)
{weapons}
3 trong 6, sê-ri 1
_building
4 trong 6, sê-ri 1
(1)
_energyCore
5 trong 6, sê-ri 1
mech()
6 trong 6, sê-ri 1