Huy hiệu Sanctum 2
Hydra Hunter
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 4 Thg04, 2014 @ 2:41pm
Skye Autumn
1 trong 6, sê-ri 1
Sweet Autumn
2 trong 6, sê-ri 1
SiMo
3 trong 6, sê-ri 1
Haigen Hawkins
4 trong 6, sê-ri 1
Explorer Conscripts
5 trong 6, sê-ri 1
Best Friends Forever
6 trong 6, sê-ri 1