n1jo
Nordrhein-Westfalen, Germany
 
 
-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• ᴍᴏᴜꜱᴇ: ʟᴏɢɪᴛᴇᴄʜ ɢ ᴩʀᴏ ᴡɪʀᴇʟᴇꜱꜱ
• ᴍᴏᴜꜱᴇᴩᴀᴅ: ᴢᴏᴡɪᴇ ɢ-ꜱʀ
• ᴋᴇyʙᴏᴀʀᴅ: ᴄᴏʀꜱᴀɪʀ ꜱᴛʀᴀꜰᴇ ᴍx ʀᴇᴅ
• ʜᴇᴀᴅꜱᴇᴛ: ꜱᴇɴɴʜᴇɪꜱᴇʀ ɢᴀᴍᴇ ᴏɴᴇ
• ʜᴇᴀᴅᴩʜᴏɴᴇꜱ: ʙᴇyᴇʀᴅyɴᴀᴍɪᴄ ᴅᴛ-770 ᴩʀᴏ
• ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ: ʙᴇɴQ 2411Z

• ɢʀᴀᴩʜɪᴄꜱ: ɢᴛx 1080
• ᴍᴀɪɴʙᴏᴀʀᴅ: ᴍꜱɪ x570 ᴩʀᴏ
• ᴄᴩᴜ: ʀyᴢᴇɴ 3700x
• ᴏꜱ: ᴡɪɴᴅᴏᴡꜱ 10
Favorite Game
3,250
Hours played
125
Achievements
晴 🐲 Dec 24, 2020 @ 5:18am 
merry xmas 2020 stay healthy

- *˚* 。 - ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ -*- *˚* 。 -- ˚ - ˛ - ˚ * 。 - ˚ ˚ ˛*˚ ˚ ˛ -
- 。 。* - ˚。*˚- *˚-* 。 -- ˚ - ˛ - ˚ * 。 - ˚ ˚ ˛*˚ ˚ ˛ -
° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚˚ ˛- ˚ - ˛ - ˚ * 。 - ˚ ˚ ˛*˚ ˚ ˛ -
˚ ˛ - ˛ - ˚ */______/~\。˚ ˚ ˛- ˚ - ˛ - ˚ * 。 - ˚ ˚ ˛*˚ ˚ ˛ -
˚ ˛ - ˛ - ˚ | 田田 |門| ˚。 ˛- ˚ - ˛ - ˚ * 。 - ˚ ˚ ˛*˚ ˚ ˛ -
•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.¸.•*´❄`*•.
_TwoHands Jun 13, 2020 @ 2:03pm 
+rep bester Surfbruder EUW!
_TwoHands May 5, 2020 @ 1:01pm 
KE(VIN)K!
ƒʀ4ɀ3ʀ. ♥ May 3, 2020 @ 4:56pm 
PredatoR!
free Apr 30, 2020 @ 12:43pm 
+rep geiler typ
_TwoHands Mar 16, 2020 @ 6:56am 
Neo aka Elster.