rond
rond.cc
 
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 60 ngày trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
566 ngày từ lần cấm cuối
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        Why do nice people choose the wrong people to date?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     We accept the love we think we deserve.

Hoạt động gần đây

57 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg06
1,778 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg06
18.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg05