rond
rond.cc
 
 
 
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
924 ngày từ lần cấm cuối
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        Why do nice people choose the wrong people to date?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     We accept the love we think we deserve.

Hoạt động gần đây

1,780 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg02
18.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg11, 2019
57 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg06, 2019