not rond
rond.cc
 
 
 
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1352 ngày từ lần cấm cuối
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀        Why do nice people choose the wrong people to date?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀     We accept the love we think we deserve.

Hoạt động gần đây

67 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg08
1,780 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg02, 2020
18.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg11, 2019