Huy hiệu Gun Metal
Private
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 20 Thg12, 2015 @ 10:02am
Enemies Approaching
1 trong 5, sê-ri 1
Home Base
2 trong 5, sê-ri 1
In The Air
3 trong 5, sê-ri 1
On The Ground
4 trong 5, sê-ri 1
To Battle
5 trong 5, sê-ri 1